กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ประชาสัมพันธ์

ท่านสามารถติดตาม ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวการสอบ กำหนดการจัดสอบ ได้จากเมนูหลักในแต่ละประเภทของการสอบ


การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

วารสารวิชาการ รายงานการนิเทศการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านภาษา (Literacy) ของการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
รัษฎา อภิวงค์งาม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
คลิก!


COPY RIGHT © 2016 งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามการจัดการศึกษา สพป.ชร.2
โทร 088-2591174 www.evaluate.cri2.go.th