กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ประชาสัมพันธ์

ท่านสามารถติดตาม ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวการสอบ กำหนดการจัดสอบ ได้จากเมนูหลักในแต่ละประเภทของการสอบ

ประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวการสอบ ปีการศึกษา 2561

ฉบับที่ 3 วันที่ 28 ธันวาคม 2561 : กำหนดการประเมินความสามารถผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 คลิก!

ฉบับที่ 2 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 : การนำเข้าข้อมูลนักเรียนเข้าสอบ NT และ RT 2561 คลิก!

ฉบับที่ 1 วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 : การนำเข้าข้อมูลนักเรียนเข้าสอบ O-NET 2561 คลิก!

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

วารสารวิชาการ รายงานการนิเทศการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านภาษา (Literacy) ของการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
รัษฎา อภิวงค์งาม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
คลิก!


เอกสารประกอบการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจ
เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ฯ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ไปสู่การปฎิบัติ
(ดาวโหลดเอกสารคลิก)

COPY RIGHT © 2016 งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามการจัดการศึกษา สพป.ชร.2
โทร 088-2591174 www.evaluate.cri2.go.th