กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ประชาสัมพันธ์

ท่านสามารถติดตาม ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวการสอบ กำหนดการจัดสอบ ได้จากเมนูหลักในแต่ละประเภทของการสอบ

เอกสารประกอบการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจ
เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ฯ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ไปสู่การปฎิบัติ
(ดาวโหลดเอกสารคลิก)

COPY RIGHT © 2016 งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามการจัดการศึกษา สพป.ชร.2
โทร 088-2591174 www.evaluate.cri2.go.th