กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

การประเมินข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561
ตรวจสอบการบันทึกคะแนนและสรุปผลการสอบ คลิก
รายงานสรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง
ปีการศึกษา 2560 คลิก


COPY RIGHT © 2016-2017 งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามการจัดการศึกษา สพป.ชร.2
โทร 088-2591174 www.evaluate.cri2.go.th