กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ข่าวสารการประเมิน การอ่าน การเขียน

ประกาศผลการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระบบ NT Access คลิก
รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน
(Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คลิก

COPY RIGHT © 2016-2017 งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามการจัดการศึกษา สพป.ชร.2
โทร 088-2591174 www.evaluate.cri2.go.th