กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ติดตามความเคลื่อนไหวการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำนักทดสอบทางการศึกษา

ระบบจัดการสอบ NT Access คลิก


NT : National Test

การประเมินความพร้อมก่อนสอบ NT ด้วยข้อสอบ Pre NT ปีการศึกษา 2560 สพป.เชียงรายเขต 2 ได้รับความอนุเคราะห์เครื่องมือจาก สพป.แพร่ เขต 1 เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สูงขึ้น
ดาวน์โหลดเครื่องมือ PreNT 2560 คลิก รายงานผลการทดสอบ Pre NT 2560 คลิก

by Russada | February 12, 2018 | Sharesคลังข้อสอบ NT

การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2559

การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2558

การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2557

การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2556

การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2555


COPY RIGHT © 2016-2017 งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามการจัดการศึกษา สพป.ชร.2
โทร 088-2591174 www.evaluate.cri2.go.th