กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ติดตามความเคลื่อนไหวการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำนักทดสอบทางการศึกษา

ประกาศผลการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คลิก

รายงานสรุปผลการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คลิก

NT : National Test
ผลวิเคราะห์การประเมินความพร้อมก่อนสอบ NT ด้วยข้อสอบ Pre NT ปีการศึกษา 2560 สพป.เชียงรายเขต 2
ผลจากการวิเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาผู้เรียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สูงขึ้น รายงานผลการประเมิน Pre NT 2560 ของสพป.เชียงราย2 คลิก

by Russada | February 20, 2018 | SharesTest Blue Print NT


คลังข้อสอบ NT

การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2559

การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2558

การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2557

การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2556

การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2555


COPY RIGHT © 2016-2017 งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามการจัดการศึกษา สพป.ชร.2
โทร 088-2591174 www.evaluate.cri2.go.th