ระบบเสนอชื่อกรรมการ การสอบวัดความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT)
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ที่ วันที่ลงทะเบียน สังกัดโรงเรียน โรงเรียน สนามสอบ ประเภทกรรมการ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 2021-02-25 ป่าแดด บ้านสักพัฒนา ป่าแดด กรรมการคุมสอบ นางสาวกนกวรรณ แสนศิริ ครู
2 2021-02-25 ป่าแดด บ้านสักพัฒนา ป่าแดด กรรมการคุมสอบ นางสาวพิชญา อินปัญญา ครู
3 2021-02-24 ป่าแดด โรงช้างวิทยา ป่าแดด กรรมการคุมสอบ นางพัชรินทร์ มาฟู ครู
4 2021-02-24 ป่าแดด โรงช้างวิทยา ป่าแดด กรรมการคุมสอบ นายสมบูรณ์ ใจศรีจันทร์ ครู
5 2021-02-25 ป่าแดด บ้านโป่ง ป่าแดด กรรมการคุมสอบ นางกาญจนา ภิยารมณ์ ครู
6 2021-02-25 ป่าแดด บ้านโป่ง ป่าแดด กรรมการคุมสอบ นางสาววรัชญา สมโภชน์ ครู
7 2021-03-02 ป่าแดด ป่าแงะวิทยา ป่าแดด กรรมการคุมสอบ นางสาววิกานดา นนทวงศ์ ครู
8 2021-03-02 ป่าแดด ป่าแงะวิทยา ป่าแดด กรรมการคุมสอบ นางสาวรุณฑิกา บัวศรี ครู
9 2021-02-27 ป่าแดด ชุมชนบ้านสันมะค่า ป่าแดด กรรมการคุมสอบ นางพัทยา ปงมาจักร ครู
10 2021-02-27 ป่าแดด ชุมชนบ้านสันมะค่า ป่าแดด กรรมการคุมสอบ นางสาวหัตถยา อินตา ครู
11 2021-03-01 ป่าแดด ศรีโพธิ์เงินวิทยา ป่าแดด กรรมการคุมสอบ นางจารุวรรณ จะเฮิง ครู
12 2021-03-01 ป่าแดด ศรีโพธิ์เงินวิทยา ป่าแดด กรรมการคุมสอบ นางน้ำทิพย์ บุญธรรม ครู
13 2021-03-01 ป่าแดด บ้านวังวิทยา ป่าแดด กรรมการคุมสอบ นางขวัญดาว อุดสุข ครู
14 2021-03-01 ป่าแดด บ้านวังวิทยา ป่าแดด กรรมการคุมสอบ นางอรสา เปล่งใส ครู
15 2021-02-25 พาน ธารทองวิทยา(ป่ารวก) พานอุดร กรรมการคุมสอบ นางนงเยาว์ ตาสาย ครู
16 2021-02-25 พาน ธารทองวิทยา(ป่ารวก) พานอุดร กรรมการคุมสอบ นางมณีรัตน์ ตาลี ครู
17 2021-03-01 พาน ร่องธารวิทยา พานอุดร กรรมการคุมสอบ นางสาวศิริพร อาทร ครู
18 2021-03-01 พาน ร่องธารวิทยา พานอุดร กรรมการคุมสอบ นางสาวรัชฎาพร ไชยราช ครู
19 2021-02-24 พาน บ้านโป่งแดง พานอุดร กรรมการคุมสอบ นางสาวภัสสร อินต๊ะ ครู
20 2021-02-24 พาน บ้านโป่งแดง พานอุดร กรรมการคุมสอบ นางสาวปฐมาวดี อิ่นคำ ครู
21 2021-03-01 พาน เจริญเมืองวิทยา พานอุดร กรรมการคุมสอบ นายประดิษฐ์ เชื้อเมืองพาน ครู
22 2021-03-01 พาน เจริญเมืองวิทยา พานอุดร กรรมการคุมสอบ นางสาวปรียาวดี จีระประภา ครู
23 2021-03-02 พาน บ้านป่าตึง พานอุดร กรรมการคุมสอบ นางสาวนารีรัตน์ เวียงลอ ครู
24 2021-03-01 พาน บ้านป่าบง พานอุดร กรรมการคุมสอบ นางสาวรัชนู เยายานัง ครู
25 2021-03-01 พาน บ้านป่าบง พานอุดร กรรมการคุมสอบ นางสาวปณิดา แสงทอง ครู
26 2021-03-02 พาน บ้านป่าต้าก พานอุดร กรรมการคุมสอบ นางสาวทองเพียร อ้ายเป็ง ครู
27 2021-03-02 พาน บ้านป่าต้าก พานอุดร กรรมการคุมสอบ นางสาวนันณภัสสรณ์ แสงมะโน ครู
28 2021-03-01 พาน สันกลางวิทยา พานอุดร กรรมการคุมสอบ นายพิเชษฐ์ อินทร์ชน ครู
29 2021-03-01 พาน สันกลางวิทยา พานอุดร กรรมการคุมสอบ นางสาวสุภาภรณ์ สันติสกุลชัย ครู
30 2021-03-02 พาน บ้านถ้ำ พานอุดร กรรมการคุมสอบ นายชูชาติ ตาคำ ครู
31 2021-03-02 พาน บ้านถ้ำ พานอุดร กรรมการคุมสอบ นางสาวพฤษชาติ คำต๊ะ ครู
32 2021-03-02 พาน พานพสกสวัสดิ์ ป่าหุ่งพานสันติ กรรมการคุมสอบ นางทองเพียร จันต๊ะคาด ครู
33 2021-03-02 พาน พานพสกสวัสดิ์ ป่าหุ่งพานสันติ กรรมการคุมสอบ นางจีรนันท์ จั่นศรี ครู
34 2021-03-02 พาน พานพสกสวัสดิ์ ป่าหุ่งพานสันติ กรรมการคุมสอบ นางสาวณัฐชานันท์ สมวัน ครู
35 2021-03-02 พาน พานพสกสวัสดิ์ ป่าหุ่งพานสันติ กรรมการคุมสอบ นางสาวบุณรดา ชัยบุญเรือง ครู
36 2021-03-02 พาน พานพสกสวัสดิ์ ป่าหุ่งพานสันติ กรรมการคุมสอบ นางประดับดวง ยอดใจคำ ครู
37 2021-03-02 พาน พานพสกสวัสดิ์ ป่าหุ่งพานสันติ กรรมการคุมสอบ นางจันทร์จิรา คนชม ครู
38 2021-03-02 พาน พานพสกสวัสดิ์ ป่าหุ่งพานสันติ กรรมการคุมสอบ นางสาวอนุสรา พันอุโมง ครู
39 2021-03-02 พาน พานพสกสวัสดิ์ ป่าหุ่งพานสันติ กรรมการคุมสอบ นายประทีป อินทนันชัย ครู
40 2021-03-02 พาน พานพสกสวัสดิ์ ป่าหุ่งพานสันติ กรรมการคุมสอบ นางสุทธิดา เสริฐสนิท ครู
41 2021-03-02 พาน พานพสกสวัสดิ์ ป่าหุ่งพานสันติ กรรมการคุมสอบ นางสาววิภา ชัยนา ครู
42 2021-02-24 พาน บ้านสันติวัน ป่าหุ่งพานสันติ กรรมการคุมสอบ นายอภิสิทธิ์ ขอบขันคำ ครู
43 2021-02-24 พาน บ้านสันติวัน ป่าหุ่งพานสันติ กรรมการคุมสอบ นางสาวขวัญนภา อุดนันท์ ครู
44 2021-03-02 พาน บ้านเหมืองง่า ป่าหุ่งพานสันติ กรรมการคุมสอบ นางฟองจันทร์ เยายานัง ครู
45 2021-03-02 พาน บ้านเหมืองง่า ป่าหุ่งพานสันติ กรรมการคุมสอบ นางสาวพิมพ์วิภา ผ่องใส ครู
46 2021-02-24 พาน อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) พานทักษิณ กรรมการคุมสอบ นางขจีรัตน์ บั้งเงิน ครู
47 2021-02-24 พาน อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) พานทักษิณ กรรมการคุมสอบ นางรดา ไฝเอ้ย ครู
48 2021-02-24 พาน อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) พานทักษิณ กรรมการคุมสอบ นายสยาม ตาวงค์ ครู
49 2021-02-24 พาน อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) พานทักษิณ กรรมการคุมสอบ นางสาวปรานอม อวดสุข ครู
50 2021-02-24 พาน บ้านหนองบัว ป่าหุ่งพานสันติ กรรมการคุมสอบ นางสาวแพรไพลิน ใจมูลมั่ง ครู
51 2021-02-24 พาน บ้านหนองบัว ป่าหุ่งพานสันติ กรรมการคุมสอบ นางสาววรัญญา โตเจริญ ครู
52 2021-02-24 พาน บ้านป่าส้าน ป่าหุ่งพานสันติ กรรมการคุมสอบ นายสวัสดิ์ วงศ์วิชัย ครู
53 2021-02-26 พาน บ้านม่วงคำ พานทักษิณ กรรมการคุมสอบ นายคฑาวุธ เมืองมูล ครู
54 2021-02-26 พาน บ้านม่วงคำ พานทักษิณ กรรมการคุมสอบ นางสาวกัลยรัตน์ ชัยธรรม ครู
55 2021-02-27 พาน บ้านฝั่งตื้น พานทักษิณ กรรมการคุมสอบ นางนิภา พันธุเดช ครู
56 2021-02-27 พาน บ้านฝั่งตื้น พานทักษิณ กรรมการคุมสอบ นางอรทัย ตะมะพุทธ ครู
57 2021-03-01 พาน ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) พานทักษิณ กรรมการคุมสอบ นางวัชราวลี มาลา ครู
58 2021-03-01 พาน ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) พานทักษิณ กรรมการคุมสอบ นางจินตนา เพชรกาญจนกุล ครู
59 2021-03-01 พาน ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) พานทักษิณ กรรมการคุมสอบ นายประดิษฐ์ สีสัน ครู
60 2021-03-01 พาน ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) พานทักษิณ กรรมการคุมสอบ นายณัฐพงษ์ เหมยต่อม ครู
61 2021-03-01 พาน ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) พานทักษิณ กรรมการคุมสอบ นางสาวกรรณิการ์ ก้อนดง ครู
62 2021-03-01 พาน ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) พานทักษิณ กรรมการคุมสอบ นางสาวสายสุนีย์ ยาอินตา ครู
63 2021-03-04 พาน บ้านศาลา ป่าหุ่งพานสันติ กรรมการคุมสอบ นางสาวเอมวิกา สารน้อย ครู
64 2021-03-01 พาน บ้านปางเกาะทราย ป่าหุ่งพานสันติ กรรมการคุมสอบ นางวรัญญา ทะกัน ครู
65 2021-03-01 พาน บ้านปางเกาะทราย ป่าหุ่งพานสันติ กรรมการคุมสอบ นางพานี คำแก้ว ครู
66 2021-02-25 พาน ริมวัง๑ ป่าหุ่งพานสันติ กรรมการคุมสอบ นายวราเมธ อุ่นใจ ครู
67 2021-02-26 พาน ริมวัง ๒ ป่าหุ่งพานสันติ กรรมการคุมสอบ นางสาวดวงพร วงค์หล้า ครู
68 2021-02-24 พาน บ้านแม่อ้อนอก พานบูรพา กรรมการคุมสอบ นางกัลยา ทาสม ครู
69 2021-02-24 พาน บ้านแม่อ้อนอก พานบูรพา กรรมการคุมสอบ นายสรรเสริญ​ เหม็งทะเหล็ก ครู
70 2021-02-24 พาน บ้านสิบสอง พานบูรพา กรรมการคุมสอบ นางสาวชญานิษฐ์ นิมิตเกียรติสกุล ครู
71 2021-02-24 พาน บ้านสิบสอง พานบูรพา กรรมการคุมสอบ นางสาวกาญจนาพร ศรีลาคำ ครู
72 2021-02-25 พาน สันหนองควาย พานบูรพา กรรมการคุมสอบ นางทองพูน ยอดแก้ว ครู
73 2021-02-25 พาน สันหนองควาย พานบูรพา กรรมการคุมสอบ นางนราวดี มีสุข ครู
74 2021-02-25 พาน บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง พานบูรพา กรรมการคุมสอบ นายอภิชาติ เชิญชู ครู
75 2021-02-25 พาน บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง พานบูรพา กรรมการคุมสอบ นางสาวอดิภา อุปะเสน ครู
76 2021-02-24 พาน บ้านสันต้นดู่ พานบูรพา กรรมการคุมสอบ นางสาวแสงรุ้ง โพธิ์คำ ครู
77 2021-02-24 พาน บ้านสันต้นดู่ พานบูรพา กรรมการคุมสอบ นางพวงรัตน์ ศรีธาตุ ครู
78 2021-02-25 พาน บ้านกล้วย พานบูรพา กรรมการคุมสอบ นางสาวจนิยา วงศ์ไฝ ครู
79 2021-02-25 พาน บ้านกล้วย พานบูรพา กรรมการคุมสอบ นางสาวเยาวเรศ อินนั่งแท่น ครู
80 2021-02-25 พาน บ้านป่าแดงงาม พานบูรพา กรรมการคุมสอบ นางโสภา อุปละ ครู
81 2021-02-25 พาน บ้านป่าแดงงาม พานบูรพา กรรมการคุมสอบ นางสายอรุณ สุยะราช ครู
82 2021-02-25 พาน ป่าแดงวิทยา พานบูรพา กรรมการคุมสอบ นางกันยารัตน์ ประสาทพร ครู
83 2021-02-25 พาน ป่าแดงวิทยา พานบูรพา กรรมการคุมสอบ นายเกรียงไกร วงค์จันทร์เสือ ครู
84 2021-02-25 พาน ป่าแดงวิทยา พานบูรพา กรรมการคุมสอบ นางสาวอริสา ปัญจมา ครู
85 2021-02-24 พาน เวียงห้าววิทยา พานบูรพา กรรมการคุมสอบ นายอดิศรณ์ สิริชัยจำรัส ครู
86 2021-02-25 แม่สรวย อนุบาลแม่สรวย ป่าแดด-แม่สรวย กรรมการคุมสอบ นายอลงกต รูปงาม ครู
87 2021-02-25 แม่สรวย อนุบาลแม่สรวย ป่าแดด-แม่สรวย กรรมการคุมสอบ นายเทอดศักดิ์ ถาชุม ครู
88 2021-02-25 แม่สรวย อนุบาลแม่สรวย ป่าแดด-แม่สรวย กรรมการคุมสอบ นายทวีชัย ไชยยงค์ ครู
89 2021-02-25 แม่สรวย อนุบาลแม่สรวย ป่าแดด-แม่สรวย กรรมการคุมสอบ นายนันทวัฒน์ มาปินตา ครู
90 2021-02-25 แม่สรวย อนุบาลแม่สรวย ป่าแดด-แม่สรวย กรรมการคุมสอบ นางสาวเมทินี บุญรุ่ง ครู
91 2021-02-25 แม่สรวย อนุบาลแม่สรวย ป่าแดด-แม่สรวย กรรมการคุมสอบ นางสุภาพร บัวบาน ครู
92 2021-02-25 แม่สรวย อนุบาลแม่สรวย ป่าแดด-แม่สรวย กรรมการคุมสอบ นางสาวกุลทรัพย์ สุทธหลวง ครู
93 2021-02-25 แม่สรวย อนุบาลแม่สรวย ป่าแดด-แม่สรวย กรรมการคุมสอบ นางสาวรุ้งแสงทอง จวงสันเทียะ ครู
94 2021-02-24 แม่สรวย บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) ป่าแดด-แม่สรวย กรรมการคุมสอบ นางสาวพรนัชชา ชัยยา ครู
95 2021-02-24 แม่สรวย บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) ป่าแดด-แม่สรวย กรรมการคุมสอบ นายคุรุพล ปิงใจ ครู
96 2021-03-01 แม่สรวย บ้านหนองผำ ป่าแดด-แม่สรวย กรรมการคุมสอบ นายจรัญ อริยะกอง ครู
97 2021-03-01 แม่สรวย บ้านหนองผำ ป่าแดด-แม่สรวย กรรมการคุมสอบ นายจรัญ อริยะกอง ครู
98 2021-02-25 แม่สรวย บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ ป่าแดด-แม่สรวย กรรมการคุมสอบ นางสาวชนม์นิภา อินต๊ะไชยวงศ์ ครู
99 2021-02-25 แม่สรวย บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ ป่าแดด-แม่สรวย กรรมการคุมสอบ นายพงศ์ปณต สิทธิสม ครู
100 2021-03-01 แม่สรวย บ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล) แม่พริก-ศรีถ้อย กรรมการคุมสอบ นางสาวรัชดาพร รอดอุดม ครู
101 2021-03-01 แม่สรวย บ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล) แม่พริก-ศรีถ้อย กรรมการคุมสอบ นายฉันทพัฒน์ จานเก่า ครู
102 2021-02-25 แม่สรวย ชุมชนบ้านสันจำปา แม่พริก-ศรีถ้อย กรรมการคุมสอบ นายประสิทธิ์ โปธาซาง ครู
103 2021-02-25 แม่สรวย ชุมชนบ้านสันจำปา แม่พริก-ศรีถ้อย กรรมการคุมสอบ นางสุดทัย ปัญญา ครู
104 2021-02-25 แม่สรวย ชุมชนบ้านสันจำปา แม่พริก-ศรีถ้อย กรรมการคุมสอบ นางสุวิมล พรหมมะ ครู
105 2021-02-25 แม่สรวย ชุมชนบ้านสันจำปา แม่พริก-ศรีถ้อย กรรมการคุมสอบ นายปิติภัทร พญาใจ ครู
106 2021-02-25 แม่สรวย ชุมชนบ้านสันจำปา แม่พริก-ศรีถ้อย กรรมการคุมสอบ นายเกียรติศักดิ์ วงศ์ใหญ่ ครู
107 2021-02-24 แม่สรวย บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก แม่พริก-ศรีถ้อย กรรมการคุมสอบ นายจักรพงศ์ มะทะ ครู
108 2021-02-24 แม่สรวย บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก แม่พริก-ศรีถ้อย กรรมการคุมสอบ นางสาวสุทธิลักษณ์ กันธิพันธ์ ครู
109 2021-02-25 แม่สรวย บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) ป่าแดด-แม่สรวย กรรมการคุมสอบ นางศรีเพ็ญ ใจธรรม ครู
110 2021-02-25 แม่สรวย บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) ป่าแดด-แม่สรวย กรรมการคุมสอบ นางสาวจุมพิตตา ชฎา ครู
111 2021-02-25 แม่สรวย บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) ป่าแดด-แม่สรวย กรรมการคุมสอบ นายนาถชัย ไชยบุญเรือง ครู
112 2021-02-25 แม่สรวย บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) ป่าแดด-แม่สรวย กรรมการคุมสอบ นางสาวจิตรลดา สิงทะนะ ครู
113 2021-02-25 แม่สรวย ชุมชนบ้านโป่ง ป่าแดด-แม่สรวย กรรมการคุมสอบ นางสาวพิศมัย ชัยเทพ ครู
114 2021-02-25 แม่สรวย ชุมชนบ้านโป่ง ป่าแดด-แม่สรวย กรรมการคุมสอบ นางวันวิสาข์ บุญมาก ครู
115 2021-02-24 แม่สรวย บ้านดอนสลี ป่าแดด-แม่สรวย กรรมการคุมสอบ นางธิดาพร สุทธิเจริญศักดิ์ ครู
116 2021-02-24 แม่สรวย บ้านดอนสลี ป่าแดด-แม่สรวย กรรมการคุมสอบ นายผดุงศักดิ์ แผ่นคำ ครู
117 2021-02-25 แม่สรวย บ้านหัวฝาย ป่าแดด-แม่สรวย กรรมการคุมสอบ นางสาวสาวิตรี หมื่อโป ครู
118 2021-02-25 แม่สรวย บ้านหัวฝาย ป่าแดด-แม่สรวย กรรมการคุมสอบ นางนงคราญ เสียงแขก ครู
119 2021-02-25 แม่สรวย บ้านหัวฝาย ป่าแดด-แม่สรวย กรรมการคุมสอบ นางธัญญาภรณ์ เรือนอินทร์ ครู
120 2021-02-25 แม่สรวย บ้านหัวฝาย ป่าแดด-แม่สรวย กรรมการคุมสอบ นางสาววารุณี พรมเทศ ครู
121 2021-03-01 แม่สรวย บ้านแม่ตาช้าง ป่าแดด-แม่สรวย กรรมการคุมสอบ นางสาวขนิษฐา แก้วเรือง ครู
122 2021-03-01 แม่สรวย บ้านแม่ตาช้าง ป่าแดด-แม่สรวย กรรมการคุมสอบ นางสาวกมลลักษณ์ แสงแก้ว ครู
123 2021-02-24 แม่สรวย บ้านห้วยมะแกง ป่าแดด-แม่สรวย กรรมการคุมสอบ นางสาววีณา ศรีเมือง ครู
124 2021-02-24 แม่สรวย บ้านห้วยมะแกง ป่าแดด-แม่สรวย กรรมการคุมสอบ นางสาวธันยพร ลือชา ครู
125 2021-02-26 แม่สรวย บ้านห้วยสะลักวิทยา ป่าแดด-แม่สรวย กรรมการคุมสอบ นายอัฐวิโรจน์ สานุมิตร ครู
126 2021-02-26 แม่สรวย บ้านห้วยสะลักวิทยา ป่าแดด-แม่สรวย กรรมการคุมสอบ นางบังอร สุกุล ครู
127 2021-03-01 แม่สรวย บ้านป่าตึงงาม เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ กรรมการคุมสอบ นางสาววิภาวรรณ ฐานะกิจ ครู
128 2021-03-01 แม่สรวย บ้านป่าตึงงาม เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ กรรมการคุมสอบ นางสาวรัชนี อุยี่ ครู
129 2021-03-02 แม่สรวย บ้านร้องบง เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ กรรมการคุมสอบ นายกรีฑาพล ก๋องหล้า ครู
130 2021-03-02 แม่สรวย บ้านร้องบง เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ กรรมการคุมสอบ นางสาวจิตต์อารี เลฺิศตรงจิตร ครู
131 2021-02-23 แม่สรวย เจดีย์หลวงพิทยา เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ กรรมการคุมสอบ นายณัฐพงษ์ ต้าวแก้ว ครู
132 2021-02-23 แม่สรวย เจดีย์หลวงพิทยา เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ กรรมการคุมสอบ นางสาวธิดารัตน์ สุโพธิ์ ครู
133 2021-03-02 แม่สรวย บ้านห้วยหมอเฒ่า เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ กรรมการคุมสอบ นางวิภาดา ยะตา ครู
134 2021-03-02 แม่สรวย บ้านห้วยหมอเฒ่า เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ กรรมการคุมสอบ นายธนันต์ชัย ชุมภู ครู
135 2021-03-02 แม่สรวย บ้านสันก้างปลา เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ กรรมการคุมสอบ นางเนตรนภา แสนศิริ ครู
136 2021-03-02 แม่สรวย บ้านสันก้างปลา เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ กรรมการคุมสอบ นายนางสาวธวัลย์รัตน์ อ่อนราษฎร์ ครู
137 2021-02-24 แม่สรวย ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา แม่พริก-ศรีถ้อย กรรมการคุมสอบ นางวนิดา อุปการะ ครู
138 2021-02-24 แม่สรวย ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา แม่พริก-ศรีถ้อย กรรมการคุมสอบ นางมณิชญา ณ ลำปาง ครู
139 2021-02-25 แม่สรวย บ้านห้วยเฮี้ย แม่พริก-ศรีถ้อย กรรมการคุมสอบ นางสาวเบญจมาศ จุมปู ครู
140 2021-02-25 แม่สรวย บ้านห้วยเฮี้ย แม่พริก-ศรีถ้อย กรรมการคุมสอบ นางสาววนัญญา บุญเรือง ครู
141 2021-03-03 แม่สรวย บ้านใหม่แม่ยางมิ้น แม่พริก-ศรีถ้อย กรรมการคุมสอบ นายอดิเทพ ศรีบุญ ครู
142 2021-03-03 แม่สรวย บ้านใหม่แม่ยางมิ้น แม่พริก-ศรีถ้อย กรรมการคุมสอบ นายยุทธพงษ์ รุ่งทวีพิทยากุล ครู
143 2021-02-24 แม่สรวย บ้านแม่ตาแมว เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ กรรมการคุมสอบ นางณัฐฐิดา ช่วยแก้ว ครู
144 2021-03-02 แม่สรวย เวียงผาวิทยา แม่พริก-ศรีถ้อย กรรมการคุมสอบ นายเกรียงไกร ปินคำ ครู
145 2021-03-02 แม่สรวย เวียงผาวิทยา แม่พริก-ศรีถ้อย กรรมการคุมสอบ นายอานนท์ ปะเมโท ครู
146 2021-03-02 แม่สรวย เวียงผาวิทยา แม่พริก-ศรีถ้อย กรรมการคุมสอบ นางสาวเมทินี ทิตา ครู
147 2021-03-02 แม่สรวย เวียงผาวิทยา แม่พริก-ศรีถ้อย กรรมการคุมสอบ นางสาวสุรีพร ศรีกอก ครู
148 2021-03-02 แม่สรวย เวียงผาวิทยา แม่พริก-ศรีถ้อย กรรมการคุมสอบ นางสาวมาลาวัลย์ กิจเจริญพร ครู
149 2021-03-02 แม่สรวย เวียงผาวิทยา แม่พริก-ศรีถ้อย กรรมการคุมสอบ นางสาวศิริพร คำภิราษร ครู
150 2021-02-24 แม่สรวย บ้านดินดำ เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ กรรมการคุมสอบ นางสาวอรสา ยานะสิทธิ์ ครู
151 2021-02-24 แม่สรวย บ้านดินดำ เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ กรรมการคุมสอบ นางสาวสุภาวดี ไชยยา ครู
152 2021-03-05 แม่สรวย บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ กรรมการคุมสอบ นายสงกรานต์ พรหมมะ ครู
153 2021-03-05 แม่สรวย บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ กรรมการคุมสอบ นางปุณยาพร อินสุขิน ครู
154 2021-02-25 แม่สรวย บ้านแม่ต๋ำ เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ กรรมการคุมสอบ นางสาววิชุดา ขันธิมา ครู
155 2021-02-25 แม่สรวย บ้านแม่ต๋ำ เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ กรรมการคุมสอบ นายอนุรักษ์ ยอดวงศ์ ครู
156 2021-02-25 แม่สรวย บ้านแม่ต๋ำ เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ กรรมการคุมสอบ นายวรุต ศรีออน ครู
157 2021-03-03 แม่สรวย ท่าก๊อพลับพลาพิทยา เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ กรรมการคุมสอบ นายเชวงศักดิ์ บุุญกนิษฐ์ ครู
158 2021-03-03 แม่สรวย ท่าก๊อพลับพลาพิทยา เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ กรรมการคุมสอบ นายธนัช วัฒน์ชนกุล ครู
159 2021-03-03 แม่สรวย บ้านปางหลวง เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ กรรมการคุมสอบ นางสาวพัทรศยา ปิงยศ ครู
160 2021-02-26 แม่สรวย บ้านปางหก เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ กรรมการคุมสอบ นายทรงกรด ทายะนา ครู
161 2021-02-26 แม่สรวย ห้วยน้ำขุ่นวิทยา เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ กรรมการคุมสอบ นางสาวนพรัตน์ อิสระณรงค์พันธ์ ครู
162 2021-02-26 แม่สรวย ห้วยน้ำขุ่นวิทยา เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ กรรมการคุมสอบ นางสาวเจนจิรา รากะรินทร์ ครู
163 2021-02-26 แม่สรวย ห้วยน้ำขุ่นวิทยา เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ กรรมการคุมสอบ นางสาวธนิษฐา ทนทอง ครู
164 2021-02-26 แม่สรวย ห้วยน้ำขุ่นวิทยา เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ กรรมการคุมสอบ นางสาวภัสรา ไชยชนะ ครู
165 2021-02-26 แม่สรวย ห้วยน้ำขุ่นวิทยา เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ กรรมการคุมสอบ นางสาวอมรรัตน์ มัชชะ ครู
166 2021-02-26 แม่สรวย ห้วยน้ำขุ่นวิทยา เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ กรรมการคุมสอบ นางสาวอภิญญา เกตุหิรัญ ครู
167 2021-02-26 แม่สรวย ห้วยน้ำขุ่นวิทยา เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ กรรมการคุมสอบ นายเจษฎา ชาวน่าน ครู
168 2021-02-26 แม่สรวย ห้วยน้ำขุ่นวิทยา เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ กรรมการคุมสอบ นายบดินทร์ กองเมือง ครู
169 2021-02-25 แม่สรวย บ้านมังกาล่า วาวี กรรมการคุมสอบ นางสาวศุภวรรณ เจนใจ ครู
170 2021-02-25 แม่สรวย บ้านมังกาล่า วาวี กรรมการคุมสอบ นางสาวปริยานุช มูลมั่ง ครู
171 2021-02-25 แม่สรวย โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ วาวี กรรมการคุมสอบ นางสาวกัญยาณี ชอบจิตร ครู
172 2021-02-25 แม่สรวย โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ วาวี กรรมการคุมสอบ นางสาวปิยพร ติมู ครู
173 2021-02-25 แม่สรวย โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ วาวี กรรมการคุมสอบ นางสาวอังค์วรา เพชรดิน ครู
174 2021-02-25 แม่สรวย โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ วาวี กรรมการคุมสอบ นายอดิศักดิ์ ใจปิน ครู
175 2021-03-01 แม่สรวย บ้านปางกิ่ว (ศุภสิทธิ์มหาคุณ) วาวี กรรมการคุมสอบ นายนทีกานต์ อินต๊ะวงศ์ ครู
176 2021-03-01 แม่สรวย บ้านปางกิ่ว (ศุภสิทธิ์มหาคุณ) วาวี กรรมการคุมสอบ นายศุภสิทธิ์ กวินรัตน์ชัย ครู
177 2021-02-24 แม่สรวย บ้านแม่โมงเย้า วาวี กรรมการคุมสอบ นางสาวอรสา ต้องใจ ครู
178 2021-02-24 แม่สรวย บ้านแม่โมงเย้า วาวี กรรมการคุมสอบ นางสาวอรพรรณ แซ่พ่าน ครู
179 2021-02-25 แม่สรวย บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) ห้วยไคร้ กรรมการคุมสอบ นางภคมน ปัญญาไศย ครู
180 2021-02-25 แม่สรวย บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) ห้วยไคร้ กรรมการคุมสอบ นางสาวน้ำผึ้ง เชียงโส ครู
181 2021-03-01 แม่สรวย บ้านแสนเจริญ ห้วยไคร้ กรรมการคุมสอบ นางสาวเอื้องคำ หาญแก้ว ครู
182 2021-03-01 แม่สรวย บ้านแสนเจริญ ห้วยไคร้ กรรมการคุมสอบ นายอินจันทร์ ใจเสน ครู
183 2021-02-24 แม่สรวย บ้านดอยช้าง ห้วยไคร้ กรรมการคุมสอบ นางสาวนุชธิดา ฝอยทอง ครู
184 2021-02-24 แม่สรวย บ้านดอยช้าง ห้วยไคร้ กรรมการคุมสอบ นางสาวสุรีย์ ยาพู่ ครู
185 2021-02-24 แม่สรวย บ้านดอยช้าง ห้วยไคร้ กรรมการคุมสอบ นายสมควร ใจคำ ครู
186 2021-02-24 แม่สรวย บ้านดอยช้าง ห้วยไคร้ กรรมการคุมสอบ นางสาวกรวิกา มั่งมูล ครู
187 2021-02-24 แม่สรวย บ้านดอยช้าง ห้วยไคร้ กรรมการคุมสอบ นางสาวภาวิดา กันหา ครู
188 2021-02-24 แม่สรวย บ้านดอยช้าง ห้วยไคร้ กรรมการคุมสอบ นายวิทวัส กันทะเนตร ครู
189 2021-02-25 แม่สรวย บ้านห้วยมะซาง ห้วยไคร้ กรรมการคุมสอบ นางสาวมณธิชา คณะโจทย์ ครู
190 2021-02-25 แม่สรวย บ้านห้วยมะซาง ห้วยไคร้ กรรมการคุมสอบ นางสาวทิพย์วรรณ แซ่ตัน ครู
191 2021-02-25 แม่สรวย บ้านห้วยมะซาง ห้วยไคร้ กรรมการคุมสอบ นายกฤษดา ต่ายรอด ครู
192 2021-02-25 แม่สรวย บ้านห้วยมะซาง ห้วยไคร้ กรรมการคุมสอบ นางสาวนิษฐา ขันทะสีมา ครู
193 2021-03-01 แม่สรวย บ้านห้วยน้ำเย็น ห้วยไคร้ กรรมการคุมสอบ นายอนิวรรต กองพินธ์ ครู
194 2021-03-01 แม่สรวย บ้านห้วยน้ำเย็น ห้วยไคร้ กรรมการคุมสอบ นางสาวศิริพร อภิญญารัตนกุล ครู
195 2021-03-01 แม่สรวย บ้านห้วยน้ำเย็น ห้วยไคร้ กรรมการคุมสอบ นางสาวชุดาภร มูลมณี ครู
196 2021-03-01 แม่สรวย บ้านห้วยน้ำเย็น ห้วยไคร้ กรรมการคุมสอบ นางสาวภาวิณี ไชยวังเย็น ครู
197 2021-02-25 แม่สรวย บ้านห้วยกล้า ห้วยไคร้ กรรมการคุมสอบ นางสาวชาวิณี สำลี ครู
198 2021-03-11 แม่สรวย ดอยเวียงวิทยา วาวี กรรมการคุมสอบ นางสาวชลธิชา งานดี ครู
199 2021-03-11 แม่สรวย ดอยเวียงวิทยา วาวี กรรมการคุมสอบ นางสาวนพรัตน์ เดชซ้อน ครู
200 2021-03-02 เวียงป่าเป้า บ้านโป่งเหนือ สันสลีศรีเวียง กรรมการคุมสอบ นายธีระวัตน์ ยานะจิตร ครู
201 2021-03-02 เวียงป่าเป้า บ้านโป่งเหนือ สันสลีศรีเวียง กรรมการคุมสอบ นายอรรถพล ชัยอินทร์ ครู
202 2021-02-25 เวียงป่าเป้า ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา สันสลีศรีเวียง กรรมการคุมสอบ นายศิริพงค์ วงค์รักษาศิลป์ ครู
203 2021-02-25 เวียงป่าเป้า ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา สันสลีศรีเวียง กรรมการคุมสอบ นางสาวพัชรี บุญยงค์ ครู
204 2021-03-01 เวียงป่าเป้า บ้านสันสลี สันสลีศรีเวียง กรรมการคุมสอบ นายวิรุฬห์ ตั๋นฝั้น ครู
205 2021-03-01 เวียงป่าเป้า บ้านสันสลี สันสลีศรีเวียง กรรมการคุมสอบ นางปัทมา ก๋องใจ ครู
206 2021-03-01 เวียงป่าเป้า บ้านเด่นศาลา สันสลีศรีเวียง กรรมการคุมสอบ นายวันชัย ใจอินต๊ะ ครู
207 2021-03-01 เวียงป่าเป้า บ้านเด่นศาลา สันสลีศรีเวียง กรรมการคุมสอบ นายภาสกร วุฒิอิ่น ครู
208 2021-02-25 เวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า สันสลีศรีเวียง กรรมการคุมสอบ นายอภิชาติ ยะมา ครู
209 2021-02-25 เวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า สันสลีศรีเวียง กรรมการคุมสอบ นายกรณพัฒน์ ทิพย์อุโมงค์ ครู
210 2021-02-25 เวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า สันสลีศรีเวียง กรรมการคุมสอบ นายณัฐวุฒิ มากสุข ครู
211 2021-02-25 เวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า สันสลีศรีเวียง กรรมการคุมสอบ นายวิเชียร พลภูสา ครู
212 2021-02-25 เวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า สันสลีศรีเวียง กรรมการคุมสอบ นายเศวต ถาเตียม ครู
213 2021-02-25 เวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า สันสลีศรีเวียง กรรมการคุมสอบ นายณัฐวุฒิ คงแก้ว ครู
214 2021-02-25 เวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า สันสลีศรีเวียง กรรมการคุมสอบ นายสมพงษ์ ละขะไพ ครู
215 2021-02-25 เวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า สันสลีศรีเวียง กรรมการคุมสอบ นางสาวสินาธร ชัยชนะ ครู
216 2021-03-01 เวียงป่าเป้า ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) สันสลีศรีเวียง กรรมการคุมสอบ นางวารินทร์ จันทร์ศรี ครู
217 2021-03-01 เวียงป่าเป้า ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) สันสลีศรีเวียง กรรมการคุมสอบ นางสาวศรัญญา เป็งสุวรรณ์ ครู
218 2021-02-25 เวียงป่าเป้า บ้านหนองยาว สันสลีศรีเวียง กรรมการคุมสอบ นางสาวเบญญาทิพ สวุรรณใจ ครู
219 2021-02-25 เวียงป่าเป้า บ้านหนองยาว สันสลีศรีเวียง กรรมการคุมสอบ นางสาวพิมพ์พินันท์ นิลประยูร ครู
220 2021-02-24 เวียงป่าเป้า แม่ตะละวิทยา สันสลีศรีเวียง กรรมการคุมสอบ นางอัจฉราภรณ์ พังจันทร์ตา ครู
221 2021-02-24 เวียงป่าเป้า แม่ตะละวิทยา สันสลีศรีเวียง กรรมการคุมสอบ นางสาวมนันยา อิ่นคำ ครู
222 2021-02-26 เวียงป่าเป้า บ้านปางมะขามป้อม สันสลีศรีเวียง กรรมการคุมสอบ นางสาวกนกวรรณ ดำรงค์ธรรม ครู
223 2021-02-26 เวียงป่าเป้า บ้านปางมะขามป้อม สันสลีศรีเวียง กรรมการคุมสอบ นายวิวัฒน์ อัศวพุทธิ ครู
224 2021-03-02 เวียงป่าเป้า ดอยเวียงผาพิทยา สันสลีศรีเวียง กรรมการคุมสอบ นางสาวอรทัย ขันแก้ว ครู
225 2021-03-02 เวียงป่าเป้า ดอยเวียงผาพิทยา สันสลีศรีเวียง กรรมการคุมสอบ นางสาวพรรณี จ่าเต ครู
226 2021-03-02 เวียงป่าเป้า ดอยเวียงผาพิทยา สันสลีศรีเวียง กรรมการคุมสอบ นางสาวปานวาด เชื้อสะอาด ครู
227 2021-03-02 เวียงป่าเป้า ดอยเวียงผาพิทยา สันสลีศรีเวียง กรรมการคุมสอบ นายสันธาร ยางนอก ครู
228 2021-03-02 เวียงป่าเป้า ดอยเวียงผาพิทยา สันสลีศรีเวียง กรรมการคุมสอบ นางจันจิรา ทองอ่อน ครู
229 2021-03-02 เวียงป่าเป้า ดอยเวียงผาพิทยา สันสลีศรีเวียง กรรมการคุมสอบ นางนุชจิรา สักแกแก้ว ครู
230 2021-03-01 เวียงป่าเป้า บ้านโป่งนก สันสลีศรีเวียง กรรมการคุมสอบ นางสาวเบญจมาศ แสงเมือง ครู
231 2021-03-01 เวียงป่าเป้า บ้านโป่งนก สันสลีศรีเวียง กรรมการคุมสอบ นางสาวอุมาพร คณาวงศา ครู
232 2021-02-24 เวียงป่าเป้า บ้านสัน เวียงกาหลงวนาเทวี กรรมการคุมสอบ นายชัยสิทธิ์ ตั้งแปล ครู
233 2021-02-24 เวียงป่าเป้า บ้านสัน เวียงกาหลงวนาเทวี กรรมการคุมสอบ นายนัฐวัฒน์ จิตติมณี ครู
234 2021-02-24 เวียงป่าเป้า บ้านลังกา เวียงกาหลงวนาเทวี กรรมการคุมสอบ นายชัยเมธ นรากร ครู
235 2021-02-24 เวียงป่าเป้า บ้านลังกา เวียงกาหลงวนาเทวี กรรมการคุมสอบ นางสาวบุรัชกร อินทะมูล ครู
236 2021-02-25 เวียงป่าเป้า บ้านโป่งเทวี เวียงกาหลงวนาเทวี กรรมการคุมสอบ นางสาวสุรางคนา ติ๊บปาละ ครู
237 2021-02-25 เวียงป่าเป้า บ้านโป่งเทวี เวียงกาหลงวนาเทวี กรรมการคุมสอบ นายกิตติพงษ์ สมโภชน์ ครู
238 2021-02-25 เวียงป่าเป้า บ้านป่าสัก เวียงกาหลงวนาเทวี กรรมการคุมสอบ นางสาวศุภาวรรณ ชัยลังกา ครู
239 2021-02-25 เวียงป่าเป้า บ้านป่าสัก เวียงกาหลงวนาเทวี กรรมการคุมสอบ นางสาวสุภาภรณ์ กัณทะชัยวรรณ ครู
240 2021-02-24 เวียงป่าเป้า บ้านฮ่างต่ำ เวียงกาหลงวนาเทวี กรรมการคุมสอบ นางสาวพิมพ์พลอย หงษ์ทอง ครู
241 2021-02-24 เวียงป่าเป้า บ้านฮ่างต่ำ เวียงกาหลงวนาเทวี กรรมการคุมสอบ นางสาวสุภาพร พนมไพศาลสกุล ครู
242 2021-02-24 เวียงป่าเป้า บ้านฮ่างต่ำ เวียงกาหลงวนาเทวี กรรมการคุมสอบ นายสันติภาพ สินันตา ครู
243 2021-02-24 เวียงป่าเป้า บ้านฮ่างต่ำ เวียงกาหลงวนาเทวี กรรมการคุมสอบ นายจิรพงษ์ สิทธิราช ครู
244 2021-02-25 เวียงป่าเป้า ป่างิ้ววิทยา เวียงกาหลงวนาเทวี กรรมการคุมสอบ นางสาวปริศนา ก๋าคำ ครู
245 2021-02-25 เวียงป่าเป้า ป่างิ้ววิทยา เวียงกาหลงวนาเทวี กรรมการคุมสอบ นางสาวศศิประภา เทพโพธา ครู
246 2021-02-25 เวียงป่าเป้า ป่างิ้ววิทยา เวียงกาหลงวนาเทวี กรรมการคุมสอบ นางสาวรณกร สุริยะ ครู
247 2021-02-25 เวียงป่าเป้า ป่างิ้ววิทยา เวียงกาหลงวนาเทวี กรรมการคุมสอบ นางสาวมุกดา พุทโสภา ครู
248 2021-02-26 เวียงป่าเป้า บ้านแม่ปูนหลวง สันสลีศรีเวียง กรรมการคุมสอบ นายวรุตม์ พรมรังกา ครู
249 2021-02-26 เวียงป่าเป้า บ้านแม่ปูนหลวง สันสลีศรีเวียง กรรมการคุมสอบ นายวันเฉลิม เดชะสิทธิ์ ครู
250 2021-02-26 เวียงป่าเป้า บ้านแม่ปูนหลวง สันสลีศรีเวียง กรรมการคุมสอบ นายธีรวุฒิ ทะนาวา ครู
251 2021-02-26 เวียงป่าเป้า บ้านแม่ปูนหลวง สันสลีศรีเวียง กรรมการคุมสอบ นายวีระ โวงคำ ครู
252 2021-03-01 เวียงป่าเป้า บ้านป่าตึง เวียงกาหลงวนาเทวี กรรมการคุมสอบ นางสาวขวัญจิตร ไชยมงคล ครู
253 2021-02-27 เวียงป่าเป้า บ้านห้วยหินลาดใน เวียงกาหลงวนาเทวี กรรมการคุมสอบ นางสาวธิดารัตน์ กออำไพ ครู
254 2021-02-25 เวียงป่าเป้า บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา เวียงกาหลงวนาเทวี กรรมการคุมสอบ นางสาวสุมินตรา หลวงตัน ครู
255 2021-02-25 เวียงป่าเป้า บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา เวียงกาหลงวนาเทวี กรรมการคุมสอบ นายสุริยัน ปันธุระ ครู
256 2021-02-26 เวียงป่าเป้า บ้านทุ่งม่าน เวียงกาหลงวนาเทวี กรรมการคุมสอบ นางวรีย์พร ธิหมื่น ครู
257 2021-02-26 เวียงป่าเป้า บ้านทุ่งม่าน เวียงกาหลงวนาเทวี กรรมการคุมสอบ นางสาวศิวิมล ท้าวคำลือ ครู
258 2021-02-26 เวียงป่าเป้า บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ เวียงกาหลงวนาเทวี กรรมการคุมสอบ นางวาสนา บุญเจริญ ครู
259 2021-02-26 เวียงป่าเป้า บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ เวียงกาหลงวนาเทวี กรรมการคุมสอบ นายอิสระ คุ้มพันธ์ ครู
260 2021-02-25 เวียงป่าเป้า เวียงกาหลงวิทยา เวียงกาหลงวนาเทวี กรรมการคุมสอบ นางสุภรณ์ เพื่อนฝูง ครู
261 2021-02-25 เวียงป่าเป้า เวียงกาหลงวิทยา เวียงกาหลงวนาเทวี กรรมการคุมสอบ นางสาวณัฐชยา ยอดออน ครู
262 2021-02-25 เวียงป่าเป้า บ้านป่าจั่น เวียงกาหลงวนาเทวี กรรมการคุมสอบ นายนายจิรายุส น้อยมาลัย ครู
263 2021-02-25 เวียงป่าเป้า บ้านป่าจั่น เวียงกาหลงวนาเทวี กรรมการคุมสอบ นางสาวกิ่งกาญจน์ อินตะนำ ครู
264 2021-02-25 เวียงป่าเป้า บ้านโฮ่ง แม่ขะจานเจดีย์ใหม่ กรรมการคุมสอบ นายสนธยา มูลวัง ครู
265 2021-02-25 เวียงป่าเป้า บ้านโฮ่ง แม่ขะจานเจดีย์ใหม่ กรรมการคุมสอบ นางสาวจุฑามาศ มีเชาว์ ครู
266 2021-03-01 เวียงป่าเป้า บ้านปางอ่ายห้วยชมภู แม่ขะจานเจดีย์ใหม่ กรรมการคุมสอบ นายฉัตรนคร พูลคำ ครู
267 2021-03-02 เวียงป่าเป้า โป่งน้ำร้อนวิทยา แม่ขะจานเจดีย์ใหม่ กรรมการคุมสอบ นางสาวจิรญา นันตาวงค์ ครู
268 2021-02-25 เวียงป่าเป้า บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) แม่ขะจานเจดีย์ใหม่ กรรมการคุมสอบ นางณภัสวรรณ นีกรี ครู
269 2021-02-25 เวียงป่าเป้า บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) แม่ขะจานเจดีย์ใหม่ กรรมการคุมสอบ นางสาวนงนุช วงษา ครู
270 2021-02-24 เวียงป่าเป้า บ้านขุนลาว แม่ขะจานเจดีย์ใหม่ กรรมการคุมสอบ นางสาวนภาพร ยะเวียง ครู
271 2021-03-01 เวียงป่าเป้า บ้านห้วยโป่ง แม่ขะจานเจดีย์ใหม่ กรรมการคุมสอบ นางสาวสุภัค จันต๊ะบุญ ครู
272 2021-03-01 เวียงป่าเป้า บ้านห้วยโป่ง แม่ขะจานเจดีย์ใหม่ กรรมการคุมสอบ นางสาวณัทณิชา แสนใจงาม ครู
273 2021-03-02 เวียงป่าเป้า บ้านห้วยม่วง แม่ขะจานเจดีย์ใหม่ กรรมการคุมสอบ นางสาววรางคณา ใจเปรมปรีดี ครู
274 2021-03-02 เวียงป่าเป้า บ้านห้วยม่วง แม่ขะจานเจดีย์ใหม่ กรรมการคุมสอบ นางสาวเมวิกา คงแสนคำ ครู
275 2021-03-02 เวียงป่าเป้า ไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) แม่ขะจานเจดีย์ใหม่ กรรมการคุมสอบ นางวีรญา สีหอำไพ ครู
276 2021-03-02 เวียงป่าเป้า ไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) แม่ขะจานเจดีย์ใหม่ กรรมการคุมสอบ นายสุรพงษ์ ศรีพรม ครู
277 2021-02-24 เวียงป่าเป้า อนุบาลแม่ขะจาน แม่ขะจานเจดีย์ใหม่ กรรมการคุมสอบ นางรพิขญา ชัยอินทร์ ครู
278 2021-02-24 เวียงป่าเป้า อนุบาลแม่ขะจาน แม่ขะจานเจดีย์ใหม่ กรรมการคุมสอบ นายจีระเดช สอนโกษา ครู
279 2021-02-24 เวียงป่าเป้า บ้านป่าแงะ แม่ขะจานเจดีย์ใหม่ กรรมการคุมสอบ นางสาวรัตน์นรี คำอ้าย ครู
280 2021-02-24 เวียงป่าเป้า ปางมะกาดวิทยา แม่ขะจานเจดีย์ใหม่ กรรมการคุมสอบ นางสาวอภิสรา ไชยยะ ครู
281 2021-02-25 แม่ลาว บ้านดงมะดะ อำเภอแม่ลาว กรรมการคุมสอบ นางเพ็ญศรี กระถินทอง ครู
282 2021-02-25 แม่ลาว บ้านดงมะดะ อำเภอแม่ลาว กรรมการคุมสอบ นางวชิรา อินลี ครู
283 2021-02-25 แม่ลาว อนุบาลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว กรรมการคุมสอบ นางสาววาทิณี ไชยมงคล ครู
284 2021-02-25 แม่ลาว อนุบาลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว กรรมการคุมสอบ นายสุริยา อินอร ครู
285 2021-02-27 แม่ลาว บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) อำเภอแม่ลาว กรรมการคุมสอบ นางสาววรรธนันท์ วันดี ครู
286 2021-02-27 แม่ลาว บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) อำเภอแม่ลาว กรรมการคุมสอบ นางสาวจันทร์สุดา สุขปัน ครู
287 2021-02-25 แม่ลาว ห้วยส้านยาววิทยา อำเภอแม่ลาว กรรมการคุมสอบ นางกรวิภา กิจพิทักษ์ ครู
288 2021-02-25 แม่ลาว ห้วยส้านยาววิทยา อำเภอแม่ลาว กรรมการคุมสอบ นางชนัญชิตา บุญคำปัน ครู
289 2021-02-25 แม่ลาว บ้านหนองเก้าห้อง อำเภอแม่ลาว กรรมการคุมสอบ นางนิตยาพร วรจักร ครู
290 2021-02-25 แม่ลาว บ้านหนองเก้าห้อง อำเภอแม่ลาว กรรมการคุมสอบ นางสาวปิยธิดา เทพสุริยะ ครู
291 2021-02-27 แม่ลาว อนุบาลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว กรรมการคุมสอบ นางมัทฐนาพร ธรรมยา ครู
292 2021-02-27 แม่ลาว อนุบาลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว กรรมการคุมสอบ นางณัฐกานต์ เชยบาน ครู
293 2021-03-01 แม่ลาว บ้านท่ามะโอ อำเภอแม่ลาว กรรมการคุมสอบ นางมลเฑียร ปันเป็ง ครู
294 2021-03-01 แม่ลาว บ้านท่ามะโอ อำเภอแม่ลาว กรรมการคุมสอบ นางสมทรง ไชยยะ ครู
295 2021-02-24 แม่ลาว โป่งแพร่วิทยา อำเภอแม่ลาว กรรมการคุมสอบ นายศตวรรษ แอบแฝง ครู
296 2021-02-24 แม่ลาว โป่งแพร่วิทยา อำเภอแม่ลาว กรรมการคุมสอบ นางสาววารุณี ใจกันโย ครู
297 2021-02-25 แม่ลาว บ้านห้วยส้านพลับพลา อำเภอแม่ลาว กรรมการคุมสอบ นายพงษ์พัฒน์ ตาแปง ครู
298 2021-02-25 แม่ลาว บ้านห้วยส้านพลับพลา อำเภอแม่ลาว กรรมการคุมสอบ นางสุทธิกานต์ ศรีวงค์น้อย ครู
299 2021-02-25 แม่ลาว ชุมชนบ้านป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว กรรมการคุมสอบ นางสาวเสาวภา ไชยยา ครู
300 2021-02-25 แม่ลาว ชุมชนบ้านป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว กรรมการคุมสอบ นางศิรินทร์รัตน์ ชัยสุวรรณ์ ครู
301 2021-02-25 แม่ลาว บ้านโป่งมอญ อำเภอแม่ลาว กรรมการคุมสอบ นางวิไล อหันตะ ครู
302 2021-02-25 แม่ลาว บ้านโป่งมอญ อำเภอแม่ลาว กรรมการคุมสอบ นางเจียมจิตต์ ไชยลังกา ครู
303 2021-02-24 แม่ลาว บัวสลีวิทยา อำเภอแม่ลาว กรรมการคุมสอบ นางอุราวรรณ สินธุชัย ครู
304 2021-02-24 แม่ลาว บัวสลีวิทยา อำเภอแม่ลาว กรรมการคุมสอบ นางสาวประดับดาว ขาวอ้วน ครู
305 2021-03-01 แม่ลาว บ้านต้นยาง อำเภอแม่ลาว กรรมการคุมสอบ นายผณินทร ผลาจันทร์ ครู
306 2021-03-01 แม่ลาว บ้านต้นยาง อำเภอแม่ลาว กรรมการคุมสอบ นางสาวอภิณห์พร กิติมา ครู
307 2021-02-25 แม่สรวย ตชด.บ้านดอยล้าน ห้วยไคร้ กรรมการคุมสอบ สิบตำรวจเอกเพ็ญสุดา ปานิน ครู
308 2021-02-25 แม่สรวย ตชด.บ้านดอยล้าน ห้วยไคร้ กรรมการคุมสอบ นายสง่า อินทร์สา ครู

COPY RIGHT © 2016-2017 งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามการจัดการศึกษา สพป.ชร.2
โทร 088-2591174 www.evaluate.cri2.go.th