ระบบเสนอชื่อกรรมการ การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (O-NET) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2


COPY RIGHT © 2016-2017 งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามการจัดการศึกษา สพป.ชร.2
โทร 088-2591174 www.evaluate.cri2.go.th