ระบบเสนอชื่อกรรมการ การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (O-NET)
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ที่ วันที่ลงทะเบียน สังกัดโรงเรียน โรงเรียน สนามสอบ ประเภทกรรมการ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 2019-12-09 พาน สันหนองควาย สันกลางวิทยา กรรมการคุมสอบ นายสุนทร บัวทอง ครู
2 2019-12-09 พาน สันหนองควาย สันกลางวิทยา กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
3 2019-12-06 พาน ร่องธารวิทยา สันกลางวิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวปิยะวรรณ ใจอักษร ครู
4 2019-12-06 พาน ร่องธารวิทยา สันกลางวิทยา กรรมการคุมสอบ นางทรายคำ ด้วงนิล ครู
5 2019-12-06 พาน ร่องธารวิทยา สันกลางวิทยา กรรมการกลาง นายทองสุก ขอบรูป ครู
6 2019-12-16 พาน บ้านโป่งแดง สันกลางวิทยา กรรมการคุมสอบ นายพรชัย สุขใสบูลย์ ครู
7 2019-12-16 พาน บ้านโป่งแดง สันกลางวิทยา กรรมการคุมสอบ นางอังคณา ชมภูใหล ครู
8 2019-12-16 พาน บ้านโป่งแดง สันกลางวิทยา กรรมการกลาง นายสุทธิสันติ์ ลำพงษ์เหนือ ครู
9 2019-12-17 พาน ทานตะวันวิทยา (ห้วยบง-ดงเจริญ) สันกลางวิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาววรกัญญา จันแก้ว ครู
10 2019-12-17 พาน ทานตะวันวิทยา (ห้วยบง-ดงเจริญ) สันกลางวิทยา กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
11 2019-12-10 พาน ธารทองวิทยา (ป่ารวก) สันกลางวิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวกัลยา โยธิน ครู
12 2019-12-10 พาน ธารทองวิทยา (ป่ารวก) สันกลางวิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวรวิวรรณ เรือนตันแก้ว ครู
13 2019-12-10 พาน ธารทองวิทยา (ป่ารวก) สันกลางวิทยา กรรมการกลาง นางพิมพ์ปวีณ์ ไครเกียร์ ครู
14 2019-12-06 พาน บ้านฝั่งตื้น สันกลางวิทยา กรรมการคุมสอบ นางทับทิม ปาเงิน ครู
15 2019-12-06 พาน บ้านฝั่งตื้น สันกลางวิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวศศิธร ทูลศิริ ครู
16 2019-12-06 พาน บ้านฝั่งตื้น สันกลางวิทยา กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
17 2019-12-03 พาน ปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) สันกลางวิทยา กรรมการคุมสอบ นางบังอร ใจวงศ์ ครู
18 2019-12-03 พาน ปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) สันกลางวิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวพิมพร พีระไชยสมบูรณ์ ครู
19 2019-12-03 พาน ปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) สันกลางวิทยา กรรมการกลาง นางสาวนิตยา ชุ่มจิตต์ ครู
20 2019-12-27 พาน เวียงห้าววิทยา สันกลางวิทยา กรรมการคุมสอบ นางจินะกรณ์ บุญมา ครู
21 2019-12-27 พาน เวียงห้าววิทยา สันกลางวิทยา กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
22 2019-12-11 พาน สันกลางวิทยา สันกลางวิทยา ประธาน นายธวัท ธรรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการ
23 2019-12-11 พาน สันกลางวิทยา สันกลางวิทยา กรรมการคุมสอบ นายธนกฤต ใจดี ครู
24 2019-12-11 พาน สันกลางวิทยา สันกลางวิทยา กรรมการคุมสอบ นางฐิติกมล เชื้อเมืองพาน ครู
25 2019-12-11 พาน สันกลางวิทยา สันกลางวิทยา กรรมการกลาง นางบุญญาดา บุตรพรม ครู
26 2019-12-11 พาน สันกลางวิทยา สันกลางวิทยา กรรมการกลาง นางสาวอนงค์นาฏ บัวแดง ครู
27 2019-12-11 พาน สันกลางวิทยา สันกลางวิทยา กรรมการประสาน นายทิพยเนตร ยะวัง ครู
28 2019-12-11 พาน สันกลางวิทยา สันกลางวิทยา นักการ นายจันทร์ ใจหล้า นักการ
29 2019-12-24 พาน บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง สันกลางวิทยา กรรมการคุมสอบ นายสุรินทร์ จังขันธ์ ครู
30 2019-12-24 พาน บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง สันกลางวิทยา กรรมการคุมสอบ นางนันที อุประ ครู
31 2019-12-24 พาน บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง สันกลางวิทยา กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
32 2019-12-09 พาน บ้านป่าแดงงาม สันกลางวิทยา กรรมการคุมสอบ นายธนาภิสุทธิ์ พุทธวงศ์ ครู
33 2019-12-09 พาน บ้านป่าแดงงาม สันกลางวิทยา กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
34 2019-12-12 ป่าแดด ป่าแงะวิทยา โรงช้างวิทยา กรรมการคุมสอบ นายสยามรัตน์ สุขสำราญ ครู
35 2019-12-12 ป่าแดด ป่าแงะวิทยา โรงช้างวิทยา กรรมการคุมสอบ นายนิยม ธรรมขุนทด ครู
36 2019-12-12 ป่าแดด ป่าแงะวิทยา โรงช้างวิทยา กรรมการกลาง นางภัสธิวา ออมสิน ครู
37 2019-12-12 ป่าแดด โรงช้างวิทยา โรงช้างวิทยา ประธาน นายพงษ์ศักดิ์ แสนชุมภู ผู้อำนวยการ
38 2019-12-12 ป่าแดด โรงช้างวิทยา โรงช้างวิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวนงลักษณ์ นันต๊ะภาพ ครู
39 2019-12-12 ป่าแดด โรงช้างวิทยา โรงช้างวิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวขวัญมนัส แซ่ฉิน ครู
40 2019-12-12 ป่าแดด โรงช้างวิทยา โรงช้างวิทยา กรรมการกลาง นางมนัญญา แก้วอนันต์ ครู
41 2019-12-12 ป่าแดด โรงช้างวิทยา โรงช้างวิทยา กรรมการประสาน นางสาวธัญญรัตน์ จำรัส ครู
42 2019-12-12 ป่าแดด โรงช้างวิทยา โรงช้างวิทยา นักการ นายประดิษฐ์ วิชิต นักการ
43 2019-12-12 ป่าแดด ศรีโพธิ์เงินวิทยา โรงช้างวิทยา กรรมการคุมสอบ นายวริทธิพล ลือยศ ครู
44 2019-12-12 ป่าแดด ศรีโพธิ์เงินวิทยา โรงช้างวิทยา กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
45 2019-12-23 ป่าแดด บ้านวังวิทยา โรงช้างวิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวจินตนา ยารวง ครู
46 2019-12-23 ป่าแดด บ้านวังวิทยา โรงช้างวิทยา กรรมการคุมสอบ นางหทัยรัตน์ ธรรมสอน ครู
47 2019-12-23 ป่าแดด บ้านวังวิทยา โรงช้างวิทยา กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
48 2019-12-09 แม่สรวย เจดีย์หลวงพิทยา ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการคุมสอบ นายวัชรพงษ์ เจริญธนังลาภ ครู
49 2019-12-09 แม่สรวย เจดีย์หลวงพิทยา ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการคุมสอบ นายณัฐชัย ปอยู ครู
50 2019-12-09 แม่สรวย เจดีย์หลวงพิทยา ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการกลาง นายจีรวัฒน์ ทองสุข ครู
51 2019-12-12 แม่สรวย บ้านแม่ผักแหละ ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการคุมสอบ นางสาววันวิสา นวนยานัส ครู
52 2019-12-12 แม่สรวย บ้านแม่ผักแหละ ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการกลาง นายเมธี อภิวงค์ ครู
53 2019-12-27 แม่สรวย ท่าก๊อพลับพลาพิทยา ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการคุมสอบ นายพรพจษ์ พงษ์กลาง ครู
54 2019-12-27 แม่สรวย ท่าก๊อพลับพลาพิทยา ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการคุมสอบ นายฐิติกร ป่าเขียว ครู
55 2019-12-27 แม่สรวย ท่าก๊อพลับพลาพิทยา ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการคุมสอบ นางตุลารัตน์ วาทะวัฒนะ ครู
56 2019-12-27 แม่สรวย ท่าก๊อพลับพลาพิทยา ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการคุมสอบ นางสาวเบญจวรรณ หอมนาน ครู
57 2019-12-27 แม่สรวย ท่าก๊อพลับพลาพิทยา ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการกลาง นางสายสุนีย์ ขาวนวล ครู
58 2019-12-23 แม่สรวย ห้วยน้ำขุ่นวิทยา ห้วยน้ำขุ่นวิทยา ประธาน นายสนิท นันทชัย ผู้อำนวยการ
59 2019-12-23 แม่สรวย ห้วยน้ำขุ่นวิทยา ห้วยน้ำขุ่นวิทยา กรรมการคุมสอบ นายอนุชิต อุปถัมภ์ ครู
60 2019-12-23 แม่สรวย ห้วยน้ำขุ่นวิทยา ห้วยน้ำขุ่นวิทยา กรรมการคุมสอบ นายสวัสดิ์ ยาปัน ครู
61 2019-12-23 แม่สรวย ห้วยน้ำขุ่นวิทยา ห้วยน้ำขุ่นวิทยา กรรมการคุมสอบ นายประพันธ์ อาชาวัชรกุล ครู
62 2019-12-23 แม่สรวย ห้วยน้ำขุ่นวิทยา ห้วยน้ำขุ่นวิทยา กรรมการกลาง นางสาวอริสา กำลังประสิทธิ์ ครู
63 2019-12-23 แม่สรวย ห้วยน้ำขุ่นวิทยา ห้วยน้ำขุ่นวิทยา กรรมการประสาน นางรัตมณี เสธา ครู
64 2019-12-23 แม่สรวย ห้วยน้ำขุ่นวิทยา ห้วยน้ำขุ่นวิทยา นักการ นายชำนาญ นาปรัง ครู
65 2019-12-25 แม่สรวย บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการคุมสอบ นายภาณุพงศ์ รุ่งเรือง ครู
66 2019-12-25 แม่สรวย บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการคุมสอบ นายเอกสิทธิ์ ผลปราชญ์ ครู
67 2019-12-25 แม่สรวย บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการคุมสอบ นายนาถชัย ไชยบุญเรือง ครู
68 2019-12-25 แม่สรวย บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการคุมสอบ - - นักการ
69 2019-12-25 แม่สรวย บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการกลาง - - ไม่ระบุ
70 2019-12-11 แม่สรวย ชุมชนบ้านโป่ง ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการคุมสอบ นายวราห์ นาวิชัย ครู
71 2019-12-11 แม่สรวย ชุมชนบ้านโป่ง ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการคุมสอบ นายสรวุฒิ แก้วปุ๋ย ครู
72 2019-12-11 แม่สรวย ชุมชนบ้านโป่ง ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการกลาง นางสาวฐิตินันท์ ไชยลังกา ครู
73 2019-12-11 แม่สรวย บ้านห้วยหญ้าไซ ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการคุมสอบ นางสาวประภาศรี กุศล ครู
74 2019-12-11 แม่สรวย บ้านห้วยหญ้าไซ ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการคุมสอบ นางสาวปวีณ์วิชญ์ ศิวะปรัชญ์ ครู
75 2019-12-11 แม่สรวย บ้านห้วยหญ้าไซ ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการคุมสอบ นางสาวสาวิตรี ตาแก้ว ครู
76 2019-12-11 แม่สรวย บ้านห้วยหญ้าไซ ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการกลาง นางสาวจีราพัตร์ ภู่ประเสริฐ ครู
77 2019-12-16 แม่สรวย ชุมชนบ้านสันจำปา ชุมชนบ้านสันจำปา ประธาน นายชูชาติ ซาวคำเขตต์ ผู้อำนวยการ
78 2019-12-16 แม่สรวย ชุมชนบ้านสันจำปา ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการคุมสอบ นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์ ครู
79 2019-12-16 แม่สรวย ชุมชนบ้านสันจำปา ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการคุมสอบ นายสมชาติ สิริโอสกุล ครู
80 2019-12-16 แม่สรวย ชุมชนบ้านสันจำปา ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการคุมสอบ นางสาวเสาวลักษณ์ คนบุญ ครู
81 2019-12-16 แม่สรวย ชุมชนบ้านสันจำปา ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการคุมสอบ ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศยา กล้าณรงค์ ครู
82 2019-12-16 แม่สรวย ชุมชนบ้านสันจำปา ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการกลาง นายสุรินทร์ สุวิชัย ครู
83 2019-12-16 แม่สรวย ชุมชนบ้านสันจำปา ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการกลาง นายระงับ กันทอน ครู
84 2019-12-16 แม่สรวย ชุมชนบ้านสันจำปา ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการกลาง นายนรพัทธ์ กล้าณรงค์ ครู
85 2019-12-16 แม่สรวย ชุมชนบ้านสันจำปา ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการประสาน นางพัชรี ซาวคำเขตต์ ครู
86 2019-12-16 แม่สรวย ชุมชนบ้านสันจำปา ชุมชนบ้านสันจำปา นักการ นางกรวรรณ อุบลจินดา นักการ
87 2019-12-16 แม่สรวย ชุมชนบ้านสันจำปา ชุมชนบ้านสันจำปา นักการ นางสาวเพชรรัตน์ กันทะปัน นักการ
88 2019-12-27 แม่สรวย โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) กรรมการคุมสอบ นางรติพร วินิจมโนกุล ครู
89 2019-12-27 แม่สรวย โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) กรรมการคุมสอบ นางสาวอังคณา เรือนแก้ว ครู
90 2019-12-27 แม่สรวย โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) กรรมการกลาง นายสุพจน์ หลักเมือง ครู
91 2019-12-16 แม่สรวย บ้านห้วยไคร้ บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) กรรมการคุมสอบ นายเสกสรร อินทะวงศ์ ครู
92 2019-12-16 แม่สรวย บ้านห้วยไคร้ บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) กรรมการคุมสอบ นางสาวลลิตา แสนทนันชัย ครู
93 2019-12-16 แม่สรวย บ้านห้วยไคร้ บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) กรรมการกลาง นางสาวพิมพิไร สูตรเลข ครู
94 2019-12-04 แม่สรวย บ้านห้วยน้ำเย็น บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) กรรมการคุมสอบ นายไพบูลย์ กะโพ ครู
95 2019-12-04 แม่สรวย บ้านห้วยน้ำเย็น บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) กรรมการคุมสอบ นายสมชัย โกพอ ครู
96 2019-12-04 แม่สรวย บ้านห้วยน้ำเย็น บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) กรรมการคุมสอบ นางสาวปิยะมาศ เมืองเขียว ครู
97 2019-12-04 แม่สรวย บ้านห้วยน้ำเย็น บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) กรรมการกลาง นายบัณฑิต วุยแพ ครู
98 2019-12-11 แม่สรวย บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) ประธาน นายวิชา สมบุญ ผู้อำนวยการ
99 2019-12-11 แม่สรวย บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) กรรมการคุมสอบ นายฉัตรชัย วิสามารถ ครู
100 2019-12-11 แม่สรวย บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) กรรมการกลาง นางสาวสุขฤดี อุ่นจาย ครู
101 2019-12-11 แม่สรวย บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) กรรมการประสาน นางสาวน้ำผึ้ง เชียงโส ครู
102 2019-12-11 แม่สรวย บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) นักการ นายศรชัย จิตต์เกษม ครู
103 2019-12-04 แม่สรวย บ้านดอยช้าง บ้านดอยช้าง ประธาน นายสวง กองจักร ผู้อำนวยการ
104 2019-12-04 แม่สรวย บ้านดอยช้าง บ้านดอยช้าง กรรมการคุมสอบ นายวงศ์ไทย บุดดี ครู
105 2019-12-04 แม่สรวย บ้านดอยช้าง บ้านดอยช้าง กรรมการคุมสอบ นางศิริพร ปิ่นเงิน ครู
106 2019-12-04 แม่สรวย บ้านดอยช้าง บ้านดอยช้าง กรรมการคุมสอบ นางพรธิวา พันธุรี ครู
107 2019-12-04 แม่สรวย บ้านดอยช้าง บ้านดอยช้าง กรรมการกลาง นางสุกัญญา ปัญญาสุข ครู
108 2019-12-04 แม่สรวย บ้านดอยช้าง บ้านดอยช้าง กรรมการประสาน นายเฉลิมพล จำปา ครู
109 2019-12-04 แม่สรวย บ้านดอยช้าง บ้านดอยช้าง นักการ นายศิลปชัย ปิงเจอร์ นักการ
110 2019-12-11 แม่สรวย ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการคุมสอบ นายเอกชัย ท้าวปัญญา ครู
111 2019-12-11 แม่สรวย ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
112 2019-12-26 แม่สรวย เวียงผาวิทยา เวียงผาวิทยา ประธาน นายนิเรก หอมรส ผู้อำนวยการ
113 2019-12-26 แม่สรวย เวียงผาวิทยา เวียงผาวิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวพิมพ์วิภา ระวังทรัพย์ ครู
114 2019-12-26 แม่สรวย เวียงผาวิทยา เวียงผาวิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวพิมพ์ชนก กมลขัน ครู
115 2019-12-26 แม่สรวย เวียงผาวิทยา เวียงผาวิทยา กรรมการคุมสอบ นายดณุพล จิตประสงค์ ครู
116 2019-12-26 แม่สรวย เวียงผาวิทยา เวียงผาวิทยา กรรมการกลาง นางสาวนภัสกร วงค์วุฒิ ครู
117 2019-12-26 แม่สรวย เวียงผาวิทยา เวียงผาวิทยา กรรมการประสาน นายพงศ์พันธ์ นันชัย ครู
118 2019-12-26 แม่สรวย เวียงผาวิทยา เวียงผาวิทยา นักการ นายณัฐกฤตย์ วงค์เตปิน นักการ
119 2019-12-03 เวียงป่าเป้า บ้านโป่งเทวี ป่างิ้ววิทยา กรรมการคุมสอบ นายเจริญ แสนปวนหาญ ครู
120 2019-12-03 เวียงป่าเป้า บ้านโป่งเทวี ป่างิ้ววิทยา กรรมการคุมสอบ นางจรรยา กันติ๊บ ครู
121 2019-12-03 เวียงป่าเป้า บ้านโป่งเทวี ป่างิ้ววิทยา กรรมการกลาง นางสาวสุรางคนา ติ๊บปาละ ครู
122 2019-12-03 เวียงป่าเป้า ป่างิ้ววิทยา ป่างิ้ววิทยา ประธาน นายบุญฤทธิ์ ภู่ไพศาล ผู้อำนวยการ
123 2019-12-03 เวียงป่าเป้า ป่างิ้ววิทยา ป่างิ้ววิทยา กรรมการคุมสอบ นายเทอดศักดิ์ แสงม่วง ครู
124 2019-12-03 เวียงป่าเป้า ป่างิ้ววิทยา ป่างิ้ววิทยา กรรมการคุมสอบ นายสัญญา ปันทะวงค์ ครู
125 2019-12-03 เวียงป่าเป้า ป่างิ้ววิทยา ป่างิ้ววิทยา กรรมการคุมสอบ นายสุทธิพงศ์ มั่นใจ ครู
126 2019-12-03 เวียงป่าเป้า ป่างิ้ววิทยา ป่างิ้ววิทยา กรรมการกลาง นางสายพิน นิสัยคาน ครู
127 2019-12-03 เวียงป่าเป้า ป่างิ้ววิทยา ป่างิ้ววิทยา กรรมการกลาง นางสาวภูมารินทร์ พันธ์แก่นกล้า ครู
128 2019-12-03 เวียงป่าเป้า ป่างิ้ววิทยา ป่างิ้ววิทยา กรรมการกลาง นางสาวศิรินาถ ปัญญารัศมิ์ ครู
129 2019-12-03 เวียงป่าเป้า ป่างิ้ววิทยา ป่างิ้ววิทยา กรรมการประสาน นายพัฒนา พาสอน ครู
130 2019-12-03 เวียงป่าเป้า ป่างิ้ววิทยา ป่างิ้ววิทยา นักการ นายคมเพ็ชร พิบูรณ์ นักการ
131 2019-12-03 เวียงป่าเป้า ป่างิ้ววิทยา ป่างิ้ววิทยา นักการ นางลำดวน ไชยโย นักการ
132 2019-12-06 เวียงป่าเป้า ไทยรัฐวิทยา 32 ป่างิ้ววิทยา กรรมการคุมสอบ นายสุรพงษ์ ศรีพรม ครู
133 2019-12-06 เวียงป่าเป้า ไทยรัฐวิทยา 32 ป่างิ้ววิทยา กรรมการกลาง นางพัชราภรณ์ นิธิเจริญ ครู
134 2019-12-06 เวียงป่าเป้า ปางมะกาดวิทยา ป่างิ้ววิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวภัทรา ยาอินตา ครู
135 2019-12-06 เวียงป่าเป้า ปางมะกาดวิทยา ป่างิ้ววิทยา กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
136 2019-12-10 เวียงป่าเป้า โป่งน้ำร้อนวิทยา ป่างิ้ววิทยา กรรมการคุมสอบ นายอดิศักดิ์ ศรีอ่อน ครู
137 2019-12-10 เวียงป่าเป้า โป่งน้ำร้อนวิทยา ป่างิ้ววิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวจิรญา นันตาวงค์ ครู
138 2019-12-10 เวียงป่าเป้า โป่งน้ำร้อนวิทยา ป่างิ้ววิทยา กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
139 2019-12-03 เวียงป่าเป้า บ้านโฮ่ง ป่างิ้ววิทยา กรรมการคุมสอบ นางรัฐชฑรณ์ จักร์แก้ว ครู
140 2019-12-03 เวียงป่าเป้า บ้านโฮ่ง ป่างิ้ววิทยา กรรมการกลาง นางรัชฎาภรณ์ แสงสุวรรณ ครู
141 2019-12-23 เวียงป่าเป้า ดอยเวียงผาพิทยา ป่างิ้ววิทยา กรรมการคุมสอบ นายศุภเกียรติ กุลพงศ์เสรี ครู
142 2019-12-23 เวียงป่าเป้า ดอยเวียงผาพิทยา ป่างิ้ววิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวลีลานนท์ ศิริพฤกษ์ ครู
143 2019-12-23 เวียงป่าเป้า ดอยเวียงผาพิทยา ป่างิ้ววิทยา กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
144 2019-12-15 เวียงป่าเป้า บ้านแม่ปูนหลวง ป่างิ้ววิทยา กรรมการคุมสอบ นายบัณฑิต โยนสนิท ครู
145 2019-12-15 เวียงป่าเป้า บ้านแม่ปูนหลวง ป่างิ้ววิทยา กรรมการกลาง นางฉันทนา โยนสนิท ครู
146 2019-12-11 เวียงป่าเป้า เวียงกาหลงวิทยา ป่างิ้ววิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวสุจิราภรณ์ อิทธิมะธะ ครู
147 2019-12-11 เวียงป่าเป้า เวียงกาหลงวิทยา ป่างิ้ววิทยา กรรมการกลาง นางสาวอัญชลี อรินใจ ครู
148 2019-12-12 เวียงป่าเป้า บ้านทุ่งม่าน ป่างิ้ววิทยา กรรมการคุมสอบ นายวิรัตน์ วังหมื่น ครู
149 2019-12-12 เวียงป่าเป้า บ้านทุ่งม่าน ป่างิ้ววิทยา กรรมการคุมสอบ นายทรงธรรม ขันตี ครู
150 2019-12-12 เวียงป่าเป้า บ้านทุ่งม่าน ป่างิ้ววิทยา กรรมการกลาง นางศรีนภา ศรีธนะ ครู
151 2019-12-10 เวียงป่าเป้า แม่ตะละวิทยา ป่างิ้ววิทยา กรรมการคุมสอบ นายทวีศักดิ์ ธิมา ครู
152 2019-12-10 เวียงป่าเป้า แม่ตะละวิทยา ป่างิ้ววิทยา กรรมการกลาง นางสาวพิมพ์วิภา การบุญ ครู
153 2019-12-17 เวียงป่าเป้า บ้านโป่งเหนือ ป่างิ้ววิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวกัลยา กุณะ ครู
154 2019-12-17 เวียงป่าเป้า บ้านโป่งเหนือ ป่างิ้ววิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวอุบลวรรณ เชื้อหมอ ครู
155 2019-12-17 เวียงป่าเป้า บ้านโป่งเหนือ ป่างิ้ววิทยา กรรมการกลาง นางสาวมนันยา อิ่นคำ ครู
156 2019-12-04 เวียงป่าเป้า ทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา ป่างิ้ววิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวเบญญาภา มากมาย ครู
157 2019-12-04 เวียงป่าเป้า ทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา ป่างิ้ววิทยา กรรมการกลาง นางมิ่งขวัญ ประสาท ครู
158 2019-12-09 แม่ลาว ห้วยส้านยาววิทยา ชุมชนบ้านป่าก่อดำ กรรมการคุมสอบ นายพิพัฒน์ อหันตะ ครู
159 2019-12-09 แม่ลาว ห้วยส้านยาววิทยา ชุมชนบ้านป่าก่อดำ กรรมการคุมสอบ นางแคทลียา ใจมูล ครู
160 2019-12-09 แม่ลาว ห้วยส้านยาววิทยา ชุมชนบ้านป่าก่อดำ กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
161 2019-12-04 แม่ลาว บัวสลีวิทยา ชุมชนบ้านป่าก่อดำ กรรมการคุมสอบ นางไข่มุก ธนะไพสิษสกุล ครู
162 2019-12-04 แม่ลาว บัวสลีวิทยา ชุมชนบ้านป่าก่อดำ กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
163 2019-12-04 แม่ลาว ชุมชนบ้านป่าก่อดำ ชุมชนบ้านป่าก่อดำ ประธาน นายอำนวย จอมใจ ผู้อำนวยการ
164 2019-12-04 แม่ลาว ชุมชนบ้านป่าก่อดำ ชุมชนบ้านป่าก่อดำ กรรมการคุมสอบ นางประทินทิพย์ สลีสองสม ครู
165 2019-12-04 แม่ลาว ชุมชนบ้านป่าก่อดำ ชุมชนบ้านป่าก่อดำ กรรมการกลาง นางสาววิภาณี ศิลป์ประดิษฐ์ ไม่ระบุ
166 2019-12-04 แม่ลาว ชุมชนบ้านป่าก่อดำ ชุมชนบ้านป่าก่อดำ กรรมการประสาน นางปราณี อินสวรรค์ ครู
167 2019-12-04 แม่ลาว ชุมชนบ้านป่าก่อดำ ชุมชนบ้านป่าก่อดำ นักการ นายพิสิษฐ์ ธรรมวงค์ นักการ
168 2019-12-04 แม่ลาว โป่งแพร่วิทยา ชุมชนบ้านป่าก่อดำ กรรมการคุมสอบ นายวุฒินันท์ โปทาวี ครู
169 2019-12-04 แม่ลาว โป่งแพร่วิทยา ชุมชนบ้านป่าก่อดำ กรรมการคุมสอบ นายวัชรศักดิ์ ชมภูใหล ครู
170 2019-12-04 แม่ลาว โป่งแพร่วิทยา ชุมชนบ้านป่าก่อดำ กรรมการกลาง นายจิรายุ เหลี่ยมใส ครู
171 2019-12-09 แม่ลาว บุญเรืองวิทยา บุญเรืองวิทยา ประธาน พระครูพิพัฒน์กัลยาณกิจ ไขศรี ผู้อำนวยการ
172 2019-12-09 แม่ลาว บุญเรืองวิทยา บุญเรืองวิทยา กรรมการคุมสอบ นางคนึงนิจ กอนใจ ครู
173 2019-12-09 แม่ลาว บุญเรืองวิทยา บุญเรืองวิทยา กรรมการกลาง นางสาวยุรีย์ ริมทอง ครู
174 2019-12-09 แม่ลาว บุญเรืองวิทยา บุญเรืองวิทยา กรรมการประสาน นางพนิตตา ต๊ะแดง ครู
175 2019-12-09 แม่ลาว บุญเรืองวิทยา บุญเรืองวิทยา นักการ นายปิยวัฒน์ อะทะไชย นักการ

COPY RIGHT © 2016-2017 งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามการจัดการศึกษา สพป.ชร.2
โทร 088-2591174 www.evaluate.cri2.go.th