ระบบเสนอชื่อกรรมการ การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (O-NET)
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ที่ วันที่ลงทะเบียน สังกัดโรงเรียน โรงเรียน สนามสอบ ประเภทกรรมการ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 2018-12-27 พาน บ้านป่าบง ศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบ นางสาวภัทรกัญญา สายลังกา ครู
2 2018-12-27 พาน บ้านป่าบง ศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบ นางภูมิใจ ลำพงษ์เหนือ ครู
3 2018-12-24 พาน สันหนองควาย ศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบ นายสุนทร บัวทอง ครู
4 2018-12-24 พาน ร่องธารวิทยา ศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบ นายทองสุก ขอบรูป ครู
5 2018-12-24 พาน ร่องธารวิทยา ศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบ นางทรายคำ ด้วงนิล ครู
6 2019-01-02 พาน บ้านโป่งแดง ศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบ นายพรชัย สุขใสบูลย์ ครู
7 2019-01-02 พาน บ้านโป่งแดง ศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบ นายสุทธิสันต์ ลำพงษ์เหนือ ครู
8 2018-12-25 พาน ทานตะวันวิทยา ศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบ นางสาววรกัญญา จันแก้ว ครู
9 2018-12-24 พาน ธารทองวิทยา (ป่ารวก) ศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบ นายวินัย สารธนกุล ครู
10 2018-12-24 พาน ธารทองวิทยา (ป่ารวก) ศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบ นางสาวณัฐกฤตา กันทาใจ ครู
11 2018-12-24 พาน บ้านฝั่งตื้น ศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบ นางทับทิม ปาเงิน ครู
12 2018-12-24 พาน บ้านฝั่งตื้น ศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบ นางสาวศศิธร ทูลศิริ ครู
13 2018-12-24 พาน ปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) ศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบ นางสาวนิตยา ชุ่มจิตต์ ครู
14 2018-12-24 พาน ปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) ศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบ นางสาวพิมพร พีระไชยสมบูรณ์ ครู
15 2018-12-24 พาน ปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) ศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบ นายสุพจน์ อุ่นวงค์ ครู
16 2018-12-24 พาน เวียงห้าววิทยา ศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบ นางสาวปิติพร สุวรรณพิศุทธิ์ ครู
17 2018-12-24 พาน เวียงห้าววิทยา ศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบ นางจินะกรณ์ บุญมา ครู
18 2019-01-02 พาน สันกลางวิทยา ศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบ นายทิพยเนตร ยะวัง ครู
19 2019-01-02 พาน สันกลางวิทยา ศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบ นางสาวอนงค์นาฏ บัวแดง ครู
20 2019-01-03 พาน บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง ศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบ นายสุรินทร์ จังขันธ์ ครู
21 2019-01-03 พาน บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง ศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบ นางวิมล คำภีระ ครู
22 2018-12-24 พาน บ้านป่าแดงงาม ศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบ นายธนาภิสุทธิ์ พุทธวงศ์ ครู
23 2018-12-24 พาน บ้านป่าแดงงาม ศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบ นายบัณฑิต กันชนะ ครู
24 2018-12-26 พาน ป่าแดงวิทยา ศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบ นายบุญฤทธิ์ จำรัส ครู
25 2018-12-26 พาน ป่าแดงวิทยา ศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบ นายพิชิต แก้วก๋อง ครู
26 2019-01-02 ป่าแดด บ้านป่าแงะ ศรีโพธิ์เงินวิทยา กรรมการคุมสอบ นายสยามรัตน์ สุขสำราญ ครู
27 2019-01-02 ป่าแดด บ้านป่าแงะ ศรีโพธิ์เงินวิทยา กรรมการคุมสอบ นายนิยม ธรรมขุนทด ครู
28 2018-12-24 ป่าแดด โรงช้างวิทยา ศรีโพธิ์เงินวิทยา กรรมการคุมสอบ นายพิทักษ์ ป้อมล้อม ครู
29 2018-12-24 ป่าแดด โรงช้างวิทยา ศรีโพธิ์เงินวิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวนงลักษณ์ นันต๊ะภาพ ครู
30 2018-12-25 ป่าแดด ศรีโพธิ์เงินวิทยา ศรีโพธิ์เงินวิทยา ประธาน นายประเสริฐ ชินวะโร ผู้อำนวยการ
31 2018-12-25 ป่าแดด ศรีโพธิ์เงินวิทยา ศรีโพธิ์เงินวิทยา กรรมการคุมสอบ นายวริทธิพล ลือยศ ครู
32 2018-12-25 ป่าแดด ศรีโพธิ์เงินวิทยา ศรีโพธิ์เงินวิทยา กรรมการกลาง นางสาวกุลภัส มาฟู ครู
33 2018-12-25 ป่าแดด ศรีโพธิ์เงินวิทยา ศรีโพธิ์เงินวิทยา กรรมการประสาน นางสุพรรณี ฐานะธนนิตย์ ครู
34 2018-12-25 ป่าแดด ศรีโพธิ์เงินวิทยา ศรีโพธิ์เงินวิทยา นักการ นายประจักร ทองใบ นักการ
35 2018-12-25 ป่าแดด บ้านวังวิทยา ศรีโพธิ์เงินวิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวจินตนา ยารวง ครู
36 2018-12-25 ป่าแดด บ้านวังวิทยา ศรีโพธิ์เงินวิทยา กรรมการคุมสอบ นางอุไรวรรณ ยามี ครู
37 2018-12-25 แม่สรวย เจดีย์หลวงพิทยา ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการคุมสอบ นายณัฐชัย ปอยู ครู
38 2018-12-25 แม่สรวย เจดีย์หลวงพิทยา ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการคุมสอบ นายวัชรพงษ์ เจริญธนังลาภ ครู
39 2018-12-25 แม่สรวย เจดีย์หลวงพิทยา ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการคุมสอบ นายจีรวัฒน์ ทองสุข ครู
40 2018-12-24 แม่สรวย บ้านแม่ผักแหละ ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการคุมสอบ นายเมธี อภิวงค์ ครู
41 2018-12-24 แม่สรวย บ้านแม่ผักแหละ ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการคุมสอบ นายเชาวฤทธิ์ ก๋องติ๊บ ครู
42 2019-01-03 แม่สรวย ท่าก๊อพลับพลาพิทยา ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการคุมสอบ นางสาวเบญจวรรณ หอมนาน ครู
43 2019-01-03 แม่สรวย ท่าก๊อพลับพลาพิทยา ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการคุมสอบ นายพรพจน์ พงษ์กลาง ครู
44 2019-01-03 แม่สรวย ท่าก๊อพลับพลาพิทยา ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการคุมสอบ นายณัฐวุฒิ มุ้งทอง ครู
45 2019-01-03 แม่สรวย ท่าก๊อพลับพลาพิทยา ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการคุมสอบ นางสาวจรรยา ดวงปิก ครู
46 2018-12-25 แม่สรวย ห้วยน้ำขุ่นวิทยา ห้วยน้ำขุ่นวิทยา ประธาน นายสนิท นันทชัย ผู้อำนวยการ
47 2018-12-25 แม่สรวย ห้วยน้ำขุ่นวิทยา ห้วยน้ำขุ่นวิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวพรชนิตว์ เกตุมรรค ครู
48 2018-12-25 แม่สรวย ห้วยน้ำขุ่นวิทยา ห้วยน้ำขุ่นวิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวอริสา กำลังประสิทธิ์ ครู
49 2018-12-25 แม่สรวย ห้วยน้ำขุ่นวิทยา ห้วยน้ำขุ่นวิทยา กรรมการคุมสอบ นายอนุชิต อุปถัมภ์ ครู
50 2018-12-25 แม่สรวย ห้วยน้ำขุ่นวิทยา ห้วยน้ำขุ่นวิทยา กรรมการคุมสอบ นายสวัสดิ์ ยาปัน ครู
51 2018-12-25 แม่สรวย ห้วยน้ำขุ่นวิทยา ห้วยน้ำขุ่นวิทยา กรรมการกลาง นายชำนาญ นาปรัง ครู
52 2018-12-25 แม่สรวย ห้วยน้ำขุ่นวิทยา ห้วยน้ำขุ่นวิทยา กรรมการประสาน นางรัตมณี เสธา ครู
53 2018-12-25 แม่สรวย ห้วยน้ำขุ่นวิทยา ห้วยน้ำขุ่นวิทยา นักการ นายจักรพันธ์ ศรีมกุฎ ครู
54 2018-12-26 แม่สรวย บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการคุมสอบ นายเอกสิทธิ์ ผลปราชญ์ ครู
55 2018-12-26 แม่สรวย บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการคุมสอบ นายนาถชัย ไชยบุญเรือง ครู
56 2018-12-26 แม่สรวย บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการคุมสอบ นายภาณุพงศ์ รุ่งเรือง ครู
57 2018-12-26 แม่สรวย บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการคุมสอบ นายจารุวัฒน์ บุญงาม ครู
58 2018-12-26 แม่สรวย บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการคุมสอบ นางสาวจิตราธาร จันต๊ะยอด ครู
59 2018-12-25 แม่สรวย ชุมชนบ้านโป่ง ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการคุมสอบ นางสาวฐิตินันท์ ไชยลังกา ครู
60 2018-12-25 แม่สรวย ชุมชนบ้านโป่ง ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการคุมสอบ นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ ครู
61 2018-12-25 แม่สรวย ชุมชนบ้านโป่ง ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการคุมสอบ นายสรวุฒิ แก้วปุ๋ย ครู
62 2018-12-27 แม่สรวย บ้านห้วยหญ้าไซ ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการคุมสอบ นางสาวประภาศรี กุศล ครู
63 2018-12-27 แม่สรวย บ้านห้วยหญ้าไซ ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการคุมสอบ นางสาวพรพิมล จุลยนิตย์ ครู
64 2018-12-25 แม่สรวย ชุมชนบ้านสันจำปา ชุมชนบ้านสันจำปา ประธาน นายชูชาติ ซาวคำเขตต์ ผู้อำนวยการ
65 2018-12-25 แม่สรวย ชุมชนบ้านสันจำปา ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการคุมสอบ นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์ ครู
66 2018-12-25 แม่สรวย ชุมชนบ้านสันจำปา ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการคุมสอบ นางศิริชนก แปงการิยา ครู
67 2018-12-25 แม่สรวย ชุมชนบ้านสันจำปา ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการคุมสอบ นายสมชาติ สิริโอสกุล ครู
68 2018-12-25 แม่สรวย ชุมชนบ้านสันจำปา ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการคุมสอบ ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศยา กล้าณรงค์ ครู
69 2018-12-25 แม่สรวย ชุมชนบ้านสันจำปา ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการกลาง นายโย ใจวงค์ ครู
70 2018-12-25 แม่สรวย ชุมชนบ้านสันจำปา ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการกลาง นายระงับ กันทอน ครู
71 2018-12-25 แม่สรวย ชุมชนบ้านสันจำปา ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการกลาง นายนรพัทธ์ กล้าณรงค์ ครู
72 2018-12-25 แม่สรวย ชุมชนบ้านสันจำปา ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการกลาง นายสุรินทร์ สุวิชัย ครู
73 2018-12-25 แม่สรวย ชุมชนบ้านสันจำปา ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการประสาน นางพัชรี ซาวคำเขตต์ ครู
74 2018-12-25 แม่สรวย ชุมชนบ้านสันจำปา ชุมชนบ้านสันจำปา นักการ นางสาวณัฐชยา ยอดออน นักการ
75 2018-12-25 แม่สรวย ชุมชนบ้านสันจำปา ชุมชนบ้านสันจำปา นักการ นางกรวรรณ อุบลจินดา นักการ
76 2019-01-04 แม่สรวย โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) กรรมการคุมสอบ นายรัฐกานท์ จางคพิเชียร ครู
77 2019-01-04 แม่สรวย โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) กรรมการคุมสอบ นายณฐนน มีวรรณ์ ครู
78 2018-12-26 แม่สรวย บ้านห้วยไคร้ บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) กรรมการคุมสอบ นายเสกสรร อินทะวงศ์ ครู
79 2018-12-26 แม่สรวย บ้านห้วยไคร้ บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) กรรมการคุมสอบ นางสาวพิมพิไร สูตรเลข ครู
80 2018-12-26 แม่สรวย บ้านห้วยไคร้ บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) กรรมการคุมสอบ นางสาวอมรรัตน์ มะลิวัลย์ ครู
81 2018-12-26 แม่สรวย บ้านห้วยไคร้ บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) กรรมการคุมสอบ นางสาวรัชนีกร นันตาชัยวุฒิ ครู
82 2018-12-24 แม่สรวย บ้านห้วยน้ำเย็น บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) กรรมการคุมสอบ นายรัชชานนท์ วันเพ็ญ ครู
83 2018-12-24 แม่สรวย บ้านห้วยน้ำเย็น บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) กรรมการคุมสอบ นางสาวสุภาลินี คุณขยัน ครู
84 2018-12-24 แม่สรวย บ้านห้วยน้ำเย็น บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) กรรมการคุมสอบ นายโยธิน ปงสนิทย์ ครู
85 2018-12-25 แม่สรวย บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) ประธาน นางสาวนฤมล เกิดมูล ผู้อำนวยการ
86 2018-12-25 แม่สรวย บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) กรรมการคุมสอบ นายกฤษณะ อะโน ครู
87 2018-12-25 แม่สรวย บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) กรรมการคุมสอบ นายรักษ์ชัย ฉัตรเงิน ครู
88 2018-12-25 แม่สรวย บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) กรรมการคุมสอบ นายธนันต์ชัย ชุมภู ครู
89 2018-12-25 แม่สรวย บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) กรรมการกลาง นางสาวอรพิน ภรณ์หทัยกุล ครู
90 2018-12-25 แม่สรวย บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) กรรมการกลาง นางสาวสุขฤดี อุ่นจาย ครู
91 2018-12-25 แม่สรวย บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) กรรมการประสาน นางพิชญากร อะโน ครู
92 2018-12-25 แม่สรวย บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) นักการ นายบวรรัช มีบุญ นักการ
93 2018-12-24 แม่สรวย บ้านดอยช้าง บ้านดอยช้าง ประธาน นายสวง กองจักร ผู้อำนวยการ
94 2018-12-24 แม่สรวย บ้านดอยช้าง บ้านดอยช้าง ประธาน นายสวง กองจักร ผู้อำนวยการ
95 2018-12-24 แม่สรวย บ้านดอยช้าง บ้านดอยช้าง กรรมการคุมสอบ นางสาวภาวิดา กันหา ครู
96 2018-12-24 แม่สรวย บ้านดอยช้าง บ้านดอยช้าง กรรมการคุมสอบ นายวงศ์ไทย บุดดี ครู
97 2018-12-24 แม่สรวย บ้านดอยช้าง บ้านดอยช้าง กรรมการคุมสอบ นายสยาม ตาวงค์ ครู
98 2018-12-24 แม่สรวย บ้านดอยช้าง บ้านดอยช้าง กรรมการคุมสอบ นางสาวภาวิดา กันหา ครู
99 2018-12-24 แม่สรวย บ้านดอยช้าง บ้านดอยช้าง กรรมการคุมสอบ นายวงศ์ไทย บุดดี ครู
100 2018-12-24 แม่สรวย บ้านดอยช้าง บ้านดอยช้าง กรรมการคุมสอบ นายสยาม ตาวงค์ ครู
101 2018-12-24 แม่สรวย บ้านดอยช้าง บ้านดอยช้าง กรรมการกลาง นางสุกัญญา ปัญญาสุข ครู
102 2018-12-24 แม่สรวย บ้านดอยช้าง บ้านดอยช้าง กรรมการกลาง นางสุกัญญา ปัญญาสุข ครู
103 2018-12-24 แม่สรวย บ้านดอยช้าง บ้านดอยช้าง กรรมการประสาน นายเฉลิมพล จำปา ครู
104 2018-12-24 แม่สรวย บ้านดอยช้าง บ้านดอยช้าง กรรมการประสาน นายเฉลิมพล จำปา ครู
105 2018-12-24 แม่สรวย บ้านดอยช้าง บ้านดอยช้าง นักการ นายธนากร ดวงสีเสน นักการ
106 2018-12-24 แม่สรวย บ้านดอยช้าง บ้านดอยช้าง นักการ นายธนากร ดวงสีเสน นักการ
107 2018-12-28 แม่สรวย ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการคุมสอบ นางพัชราภรณ์ ตุ้ยปัน ครู
108 2018-12-28 แม่สรวย ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการคุมสอบ นางสาวธัญญลักษณ์ จะงาม ครู
109 2019-01-03 แม่สรวย เวียงผาวิทยา เวียงผาวิทยา ประธาน นายนิเรก หอมรส ผู้อำนวยการ
110 2019-01-03 แม่สรวย เวียงผาวิทยา เวียงผาวิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวศิริพร คำภิราษร ครู
111 2019-01-03 แม่สรวย เวียงผาวิทยา เวียงผาวิทยา กรรมการคุมสอบ นางอุทุมพร โคกสีนอก ครู
112 2019-01-03 แม่สรวย เวียงผาวิทยา เวียงผาวิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวแสงสุรีย์ ยะคำนะ ครู
113 2019-01-03 แม่สรวย เวียงผาวิทยา เวียงผาวิทยา กรรมการกลาง นางสาวนภัสกร วงค์วุฒิ ครู
114 2019-01-03 แม่สรวย เวียงผาวิทยา เวียงผาวิทยา กรรมการประสาน นางสาวจีระภา ศรีพลพรรค ครู
115 2019-01-03 แม่สรวย เวียงผาวิทยา เวียงผาวิทยา นักการ นายณัฐกฤตย์ วงค์เตปิน นักการ
116 2018-12-27 เวียงป่าเป้า บ้านโป่งเทวี นุชนาถอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบ นายเจริญ แสนปวนหาญ ครู
117 2018-12-27 เวียงป่าเป้า บ้านโป่งเทวี นุชนาถอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบ นางจรรยา กันติ๊บ ครู
118 2018-12-24 เวียงป่าเป้า ป่างิ้ววิทยา นุชนาถอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบ นายประวัติ จินะเทพ ครู
119 2018-12-24 เวียงป่าเป้า ป่างิ้ววิทยา นุชนาถอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบ นายสัญญา ปันทะวงค์ ครู
120 2018-12-24 เวียงป่าเป้า ป่างิ้ววิทยา นุชนาถอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบ นายสุทธิพงศ์ มั่นใจ ครู
121 2018-12-24 เวียงป่าเป้า ป่างิ้ววิทยา นุชนาถอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบ นางทรงศรี กันทะ ครู
122 2018-12-24 เวียงป่าเป้า ไทยรัฐวิทยา 32 นุชนาถอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบ นายมนัสพงษ์ ไชยประเสริฐ ครู
123 2018-12-24 เวียงป่าเป้า ไทยรัฐวิทยา 32 นุชนาถอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบ นายสุพจน์ เครือคำ ครู
124 2018-12-24 เวียงป่าเป้า ปางมะกาดวิทยา นุชนาถอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบ นางสาวภัทรา ยาอินตา ครู
125 2018-12-24 เวียงป่าเป้า ปางมะกาดวิทยา นุชนาถอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบ นางสาวณัฎฐณิชา มะโนวรรณ์ ครู
126 2018-12-25 เวียงป่าเป้า บ้านปางอ่ายห้วยชมภู นุชนาถอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบ นางสมพร คำปิ่นคำ ครู
127 2018-12-24 เวียงป่าเป้า โป่งน้ำร้อนวิทยา นุชนาถอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบ นายสรณัฐ แก้วศรี ครู
128 2018-12-24 เวียงป่าเป้า โป่งน้ำร้อนวิทยา นุชนาถอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบ นางสาวอรชนก ต๊ะศรี ครู
129 2018-12-24 เวียงป่าเป้า โป่งน้ำร้อนวิทยา นุชนาถอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบ นางธัญรัศม์ ทิพากร ครู
130 2019-01-02 เวียงป่าเป้า บ้านโฮ่ง นุชนาถอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบ นางรัฐชฑรณ์ จักร์แก้ว ครู
131 2019-01-02 เวียงป่าเป้า บ้านโฮ่ง นุชนาถอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบ นางกรวิภา กิจพิทักษ์ ครู
132 2018-12-27 เวียงป่าเป้า ดอยเวียงผาพิทยา นุชนาถอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบ นายเกียรติพงษ์ ติตะยา ครู
133 2018-12-27 เวียงป่าเป้า ดอยเวียงผาพิทยา นุชนาถอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบ นางวันวิสา ปัญญาแหลม ครู
134 2018-12-27 เวียงป่าเป้า ดอยเวียงผาพิทยา นุชนาถอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบ นายจันทรัตน์ วงชารี ครู
135 2019-01-03 เวียงป่าเป้า บ้านแม่ปูนหลวง นุชนาถอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบ นายจักรภพ ทองสุวรรณ ครู
136 2018-12-24 เวียงป่าเป้า เวียงกาหลงวิทยา นุชนาถอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบ นางสาวอังค์วรา สมดี ครู
137 2018-12-24 เวียงป่าเป้า เวียงกาหลงวิทยา นุชนาถอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบ นางสาวอัญชลี อรินใจ ครู
138 2018-12-24 เวียงป่าเป้า บ้านทุ่งม่าน นุชนาถอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบ นางศรีนภา ศรีธนะ ครู
139 2018-12-24 เวียงป่าเป้า บ้านทุ่งม่าน นุชนาถอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบ นางสาวศิวิมล ท้าวคำลือ ครู
140 2018-12-24 เวียงป่าเป้า บ้านทุ่งม่าน นุชนาถอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบ นายรชฏ อิ่นคำ ครู
141 2018-12-28 เวียงป่าเป้า แม่ตะละวิทยา นุชนาถอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบ นายทวีศักดิ์ ธิมา ครู
142 2018-12-25 เวียงป่าเป้า บ้านโป่งนก นุชนาถอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบ นางสาวณิชนันทน์ กันทะลา ครู
143 2018-12-25 เวียงป่าเป้า บ้านโป่งนก นุชนาถอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบ ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิ่มนุช ผ่องใส ครู
144 2019-01-07 เวียงป่าเป้า บ้านโป่งเหนือ นุชนาถอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบ นายวชิราช กันยะโรจน์ ครู
145 2019-01-07 เวียงป่าเป้า บ้านโป่งเหนือ นุชนาถอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบ นายธนคุณ บุญเตี่ยม ครู
146 2018-12-28 เวียงป่าเป้า ทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา นุชนาถอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบ นายวิชัย ติม้า ครู
147 2018-12-28 เวียงป่าเป้า ทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา นุชนาถอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบ นางมิ่งขวัญ ประสาท ครู
148 2018-12-24 แม่ลาว ห้วยส้านยาววิทยา ชุมชนบ้านป่าก่อดำ กรรมการคุมสอบ นายสุรัฐชัย มโนใจ ครู
149 2018-12-24 แม่ลาว ห้วยส้านยาววิทยา ชุมชนบ้านป่าก่อดำ กรรมการคุมสอบ นายพิพัฒน์ อหันตะ ครู
150 2018-12-24 แม่ลาว บัวสลีวิทยา ชุมชนบ้านป่าก่อดำ กรรมการคุมสอบ นางไข่มุก ธนะไพสิษสกุล ครู
151 2018-12-25 แม่ลาว ชุมชนบ้านป่าก่อดำ ชุมชนบ้านป่าก่อดำ ประธาน นายอำนวย จอมใจ ผู้อำนวยการ
152 2018-12-25 แม่ลาว ชุมชนบ้านป่าก่อดำ ชุมชนบ้านป่าก่อดำ กรรมการคุมสอบ นางมาลี จารุศักดิ์ ครู
153 2018-12-25 แม่ลาว ชุมชนบ้านป่าก่อดำ ชุมชนบ้านป่าก่อดำ กรรมการคุมสอบ นางประทินทิพย์ สลีสองสม ครู
154 2018-12-25 แม่ลาว ชุมชนบ้านป่าก่อดำ ชุมชนบ้านป่าก่อดำ กรรมการกลาง นางปิยะลักษณ์ ริมทอง ครู
155 2018-12-25 แม่ลาว ชุมชนบ้านป่าก่อดำ ชุมชนบ้านป่าก่อดำ กรรมการประสาน นางปราณี อินสวรรค์ ครู
156 2018-12-25 แม่ลาว ชุมชนบ้านป่าก่อดำ ชุมชนบ้านป่าก่อดำ นักการ นายพิสิษฐ์ ธรรมวงค์ นักการ
157 2018-12-24 แม่ลาว โป่งแพร่วิทยา ชุมชนบ้านป่าก่อดำ กรรมการคุมสอบ นายวุฒินันท์ โปทาวี ครู
158 2018-12-24 แม่ลาว โป่งแพร่วิทยา ชุมชนบ้านป่าก่อดำ กรรมการคุมสอบ นายจิรายุ เหลี่ยมใส ครู
159 2019-01-04 พาน ศิริมาตย์เทวี ศิริมาตย์เทวี ประธาน นางสาวชวาลา เวชยันต์ ผู้อำนวยการ
160 2019-01-04 พาน ศิริมาตย์เทวี ศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบ นางศุภาภรณ์ ศรีสมิต ครู
161 2019-01-04 พาน ศิริมาตย์เทวี ศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบ นายวีระชัย ปริณายกรัตน์ ครู
162 2019-01-04 พาน ศิริมาตย์เทวี ศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบ นางอุไร ปริณายกรัตน์ ครู
163 2019-01-04 พาน ศิริมาตย์เทวี ศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบ นางสาววราภรณ์ กรุงธน ครู
164 2019-01-04 พาน ศิริมาตย์เทวี ศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบ นางสาวฉัตรสุดา แสงทอง ครู
165 2019-01-04 พาน ศิริมาตย์เทวี ศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบ นางปราณี พญาชัย ครู
166 2019-01-04 พาน ศิริมาตย์เทวี ศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบ นางสาวกิตติวรา เชียงคำ ครู
167 2019-01-04 พาน ศิริมาตย์เทวี ศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบ นางสาวสุภาภรณ์ ทองเบ้า ครู
168 2019-01-04 พาน ศิริมาตย์เทวี ศิริมาตย์เทวี กรรมการกลาง นางกานต์ชนิต เกษมสุข ครู
169 2019-01-04 พาน ศิริมาตย์เทวี ศิริมาตย์เทวี กรรมการกลาง นายเอนก กันทา ครู
170 2019-01-04 พาน ศิริมาตย์เทวี ศิริมาตย์เทวี กรรมการกลาง นางสาวศิริพร คำก้อแก้ว ครู
171 2019-01-04 พาน ศิริมาตย์เทวี ศิริมาตย์เทวี กรรมการกลาง นางปราณปริยา อุดสม ครู
172 2019-01-04 พาน ศิริมาตย์เทวี ศิริมาตย์เทวี กรรมการกลาง นางรักชนก ปันคำ ครู
173 2019-01-04 พาน ศิริมาตย์เทวี ศิริมาตย์เทวี กรรมการกลาง นางอัญชลี ทวีศักดิ์ ครู
174 2019-01-04 พาน ศิริมาตย์เทวี ศิริมาตย์เทวี กรรมการประสาน นางจินตราพร สุวรรณชัยรบ ครู
175 2019-01-04 พาน ศิริมาตย์เทวี ศิริมาตย์เทวี นักการ นายถวิล อินตะพันธ์ นักการ
176 2019-01-04 พาน ศิริมาตย์เทวี ศิริมาตย์เทวี นักการ นางสาวกาณจนา จันทร์ไหว นักการ
177 2019-01-04 พาน ศิริมาตย์เทวี ศิริมาตย์เทวี นักการ นางบัวลา ื้เชื้อวงษ์เดช นักการ
178 2019-01-12 พาน อนุบาลวัดเหมืองง่า (ฤทธิไกรอุปถัมภ์) ศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบ นางสาวสุพรรษา เตจ๊ะน้อย ครู
179 2019-01-12 พาน อนุบาลวัดเหมืองง่า (ฤทธิไกรอุปถัมภ์) ศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบ นางสาวเยาวนิตย์ พิทธวงศ์ ครู
180 2019-01-12 พาน อนุบาลวัดเหมืองง่า (ฤทธิไกรอุปถัมภ์) ศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบ นายบดินทร์ กองเมือง ครู
181 2019-01-08 แม่สรวย เรืองปัญญา ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการคุมสอบ นายสุรเดช กุลวัฒนา ครู
182 2019-01-08 แม่สรวย เรืองปัญญา ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการคุมสอบ นายพิชิตชัย คะแน ครู
183 2019-01-08 แม่สรวย เรืองปัญญา ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการคุมสอบ นายประทีป อินสว่าง ครู
184 2019-01-08 แม่สรวย เรืองปัญญา ชุมชนบ้านสันจำปา กรรมการคุมสอบ นายอดิสอน มิ่งพนา ครู
185 2019-01-02 เวียงป่าเป้า นุชนาถอนุสรณ์ นุชนาถอนุสรณ์ ประธาน บาทหลวงธนากร เลาหบุตร ผู้อำนวยการ
186 2019-01-02 เวียงป่าเป้า นุชนาถอนุสรณ์ นุชนาถอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบ นางกาญจนา วิเศษธร ครู
187 2019-01-02 เวียงป่าเป้า นุชนาถอนุสรณ์ นุชนาถอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบ นางเอมิกา พันธกิจปฐมกุล ครู
188 2019-01-02 เวียงป่าเป้า นุชนาถอนุสรณ์ นุชนาถอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบ นายกิติพงษ์ กล้าจริง ครู
189 2019-01-02 เวียงป่าเป้า นุชนาถอนุสรณ์ นุชนาถอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบ นายทนงศักดิ์ ปาติ๊บ ครู
190 2019-01-02 เวียงป่าเป้า นุชนาถอนุสรณ์ นุชนาถอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบ นางสาวธันวพงค์ ศรีเล็ก ครู
191 2019-01-02 เวียงป่าเป้า นุชนาถอนุสรณ์ นุชนาถอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบ นายพงศธร งอยหล้า ครู
192 2019-01-02 เวียงป่าเป้า นุชนาถอนุสรณ์ นุชนาถอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบ นายสมพล อรุณเบิกฟ้า ครู
193 2019-01-02 เวียงป่าเป้า นุชนาถอนุสรณ์ นุชนาถอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบ นางสาวฉัตรฤดี หล่ายนาสาร ครู
194 2019-01-02 เวียงป่าเป้า นุชนาถอนุสรณ์ นุชนาถอนุสรณ์ กรรมการกลาง นางสุนทรี ยานะเรือง ครู
195 2019-01-02 เวียงป่าเป้า นุชนาถอนุสรณ์ นุชนาถอนุสรณ์ กรรมการกลาง นางสาวนิภา ธิป๋า ครู
196 2019-01-02 เวียงป่าเป้า นุชนาถอนุสรณ์ นุชนาถอนุสรณ์ กรรมการกลาง นางสาวภัทรานิษฐ์ สัตย์จริง ครู
197 2019-01-02 เวียงป่าเป้า นุชนาถอนุสรณ์ นุชนาถอนุสรณ์ กรรมการกลาง นางสาวเรวดี อินทา ครู
198 2019-01-02 เวียงป่าเป้า นุชนาถอนุสรณ์ นุชนาถอนุสรณ์ กรรมการประสาน นางสาวจุฑาลักษณ์ ไชยมะงั่ว รองผู้อำนวยการ
199 2019-01-02 เวียงป่าเป้า นุชนาถอนุสรณ์ นุชนาถอนุสรณ์ นักการ นางบัวไหล ปาติ๊บ นักการ
200 2019-01-02 เวียงป่าเป้า นุชนาถอนุสรณ์ นุชนาถอนุสรณ์ นักการ นางขนิษฐา ขอบุญช่วย นักการ
201 2019-01-03 เวียงป่าเป้า ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วปป นุชนาถอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบ นางสาววรธนาลัย ยามพูน ครู
202 2019-01-03 เวียงป่าเป้า ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วปป นุชนาถอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบ นายวิทวัส มะตะแสง ครู
203 2019-01-03 เวียงป่าเป้า ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วปป นุชนาถอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบ นายศิวากร รักนา ครู
204 2019-01-02 พาน เทศบาล๑บ้านเก่า ศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบ นายเอกชัย ยาวิลาศ ครู
205 2019-01-02 พาน เทศบาล๑บ้านเก่า ศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบ นายวิสาร โตบันลือภพ ครู
206 2019-01-02 พาน เทศบาล๑บ้านเก่า ศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบ นายสุรชาติ โพธิ์ยอด ครู
207 2019-01-02 พาน เทศบาล๑บ้านเก่า ศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบ นายศตวรรษ ยศวิทยากุล ครู
208 2019-01-02 พาน เทศบาล๑บ้านเก่า ศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบ นายตรัยธวัช อุดเอ้ย ครู
209 2019-01-02 พาน อบต.ทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) ศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบ นางสาวขวัญชนก ทองจิตร์ ครู
210 2019-01-02 พาน อบต.ทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) ศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบ นางสาวประภาวรินทร์ ชัยแก้ว ครู
211 2018-12-24 แม่ลาว บุญเรืองวิทยา บุญเรืองวิทยา ประธาน พระครูพิพัฒน์กัลยาณกิจ ไขศรี ผู้อำนวยการ
212 2018-12-24 แม่ลาว บุญเรืองวิทยา บุญเรืองวิทยา กรรมการคุมสอบ นางคนึงนิจ กอนใจ ครู
213 2018-12-24 แม่ลาว บุญเรืองวิทยา บุญเรืองวิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวนวรัตน์ ปิตากรุณา ครู
214 2018-12-24 แม่ลาว บุญเรืองวิทยา บุญเรืองวิทยา กรรมการกลาง นางสาวยุรีย์ ริมทอง ครู
215 2018-12-24 แม่ลาว บุญเรืองวิทยา บุญเรืองวิทยา กรรมการประสาน นางพนิตตา ต๊ะแดง ครู
216 2018-12-24 แม่ลาว บุญเรืองวิทยา บุญเรืองวิทยา นักการ นายปิยวัฒน์ อะทะไชย นักการ

COPY RIGHT © 2016-2017 งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามการจัดการศึกษา สพป.ชร.2
โทร 088-2591174 www.evaluate.cri2.go.th