ระบบเสนอชื่อกรรมการ การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (O-NET)
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ที่ วันที่ลงทะเบียน สังกัดโรงเรียน โรงเรียน สนามสอบ ประเภทกรรมการ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 2018-12-24 พาน เจริญเมืองวิทยา วัฒนศึกษา กรรมการคุมสอบ นางศรีวัน ณ อุโมง ครู
2 2018-12-24 พาน บ้านเจริญเมือง วัฒนศึกษา กรรมการคุมสอบ นางสาววีณา ปูกา ครู
3 2018-12-24 พาน บ้านป่าตึง วัฒนศึกษา กรรมการคุมสอบ นางสุรีย์พร โพธิ ครู
4 2018-12-27 พาน บ้านป่าบง วัฒนศึกษา กรรมการคุมสอบ นายวัลลภ ศรีวิชัย ครู
5 2018-12-24 พาน บ้านสิบสอง พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นางสาวชญานิษฐ์ นิมิตรเกียรติสกุล ครู
6 2018-12-24 พาน สันหนองควาย พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นางอารีรัตน์ คำพันธ์ ครู
7 2018-12-24 พาน ร่องธารวิทยา พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นายณรงค์ วงษ์ศรีเสวตร์ ครู
8 2018-12-24 พาน ร่องธารวิทยา พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นางสาวศรัญญา ตาวงศ์ ครู
9 2019-01-02 พาน บ้านโป่งแดง พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ ว่าที่ร้อยตรีกาญจน์ ตาสาย ครู
10 2019-01-02 พาน บ้านโป่งแดง พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นางโสภา โลหะภากร ครู
11 2018-12-25 พาน ทานตะวันวิทยา วัฒนศึกษา กรรมการคุมสอบ นายพงศ์ภัค สมใจ ครู
12 2018-12-25 พาน ธารทองวิทยา (ป่ารวก) พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นางสาวสุภาพร หลวงปัน ครู
13 2018-12-25 พาน ธารทองวิทยา (ป่ารวก) พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นายสมพงษ์ เชื้อเมืองพาน ครู
14 2018-12-24 พาน บ้านป่าหัดป่าแขม พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นางสุพรรณ เทียนทอง ครู
15 2018-12-26 พาน บ้านศาลา พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นางจำเรียง มีมานะ ครู
16 2018-12-24 พาน บ้านปางเกาะทราย พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นางพานี คำแก้ว ครู
17 2018-12-24 พาน บ้านริมวัง ๒ พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นางสาวดวงพร วงค์หล้า ครู
18 2018-12-25 พาน บ้านม่วงคำ วัฒนศึกษา กรรมการคุมสอบ นางกรรณิการ์ กันทา ครู
19 2018-12-24 พาน บ้านฝั่งตื้น วัฒนศึกษา กรรมการคุมสอบ นางวารุณี หันตา ครู
20 2018-12-24 พาน บ้านฝั่งตื้น วัฒนศึกษา กรรมการคุมสอบ นางนิภา พันธุเดช ครู
21 2018-12-25 พาน บ้านหนองบัว พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นางสาวนัยนา อินจัน ครู
22 2019-01-04 พาน บ้านป่าส้าน พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นางสาวพิสมัย อานุนามัง ครู
23 2019-01-03 พาน พานพสกสวัสดิ์ พานพสกสวัสดิ์ ประธาน นายศรีวรรณ เชื้อเมืองพาน ผู้อำนวยการ
24 2019-01-03 พาน พานพสกสวัสดิ์ พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นายประทีป อินทนันชัย ครู
25 2019-01-03 พาน พานพสกสวัสดิ์ พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นายทวีเดช ด่านตระกูล ครู
26 2019-01-03 พาน พานพสกสวัสดิ์ พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นางสาวอนุสรา พันอุโมง ครู
27 2019-01-03 พาน พานพสกสวัสดิ์ พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นางสาวหทัยกานต์ ไทยนิยม ครู
28 2019-01-03 พาน พานพสกสวัสดิ์ พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นางสาวณัฐชานันท์ สมวัน ครู
29 2019-01-03 พาน พานพสกสวัสดิ์ พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นางทวีพร ฉลองแดน ครู
30 2019-01-03 พาน พานพสกสวัสดิ์ พานพสกสวัสดิ์ กรรมการกลาง นางอำพร เชื้อเมืองพาน ครู
31 2019-01-03 พาน พานพสกสวัสดิ์ พานพสกสวัสดิ์ กรรมการกลาง นางณิชาภัทร กิติมา ครู
32 2019-01-03 พาน พานพสกสวัสดิ์ พานพสกสวัสดิ์ กรรมการกลาง นางสาวกุลฑลี เทพศิริ ครู
33 2019-01-03 พาน พานพสกสวัสดิ์ พานพสกสวัสดิ์ กรรมการกลาง นางสาวณัฐพร ธนะตา ครู
34 2019-01-03 พาน พานพสกสวัสดิ์ พานพสกสวัสดิ์ กรรมการกลาง นางสาวจริญญา กำแพง ครู
35 2019-01-03 พาน พานพสกสวัสดิ์ พานพสกสวัสดิ์ กรรมการประสาน นางสาวอภิญญา ถาแก้ว รองผู้อำนวยการ
36 2019-01-03 พาน พานพสกสวัสดิ์ พานพสกสวัสดิ์ นักการ นางสาวนิตยา ศรีนวลขาว นักการ
37 2019-01-03 พาน พานพสกสวัสดิ์ พานพสกสวัสดิ์ นักการ นางสาวหนึ่งฤทัย คำบุญยืน นักการ
38 2019-01-03 พาน พานพสกสวัสดิ์ พานพสกสวัสดิ์ นักการ นางสาวสุภาภรณ์ น้อยหมอ นักการ
39 2018-12-24 พาน ปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) วัฒนศึกษา กรรมการคุมสอบ นายอนุรักษ์ จำปานคร ครู
40 2018-12-24 พาน ปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) วัฒนศึกษา กรรมการคุมสอบ นางสุนีย์ ตั๋นคำ ครู
41 2018-12-24 พาน ปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) วัฒนศึกษา กรรมการคุมสอบ นางสาวสุทิน ทาวงศ์ ครู
42 2019-01-02 พาน โป่งทะลายใหม่เจริญ พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นางผกายมาศ เตปิน ครู
43 2019-01-02 พาน บ้านแม่แก้วเด่นชัย พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นางกานต์นลิน จันทร์แก้ว ครู
44 2019-01-02 พาน บ้านแม่แก้ว พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นายถวิล มาจันทร์ ครู
45 2018-12-24 พาน บ้านแม่อ้อนอก พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นายธีรธาร ต่ำคำดี ครู
46 2018-12-24 พาน เวียงห้าววิทยา พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นางธมลพรรณ ตาสาย ครู
47 2019-01-02 พาน สันกลางวิทยา วัฒนศึกษา กรรมการคุมสอบ นางประภาศรี เชื้อเมืองพาน ครู
48 2019-01-02 พาน บ้านถ้ำ วัฒนศึกษา กรรมการคุมสอบ นางสาวบานเย็น แก้วเทพ ครู
49 2018-12-24 พาน บ้านป่าต้าก วัฒนศึกษา กรรมการคุมสอบ นางนุจรินทร์ ทิพรักษ์ ครู
50 2018-12-27 พาน บ้านเหมืองง่า พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นางปิลันธนา ศุภฤกษ์ชัย ครู
51 2018-12-26 พาน บ้านสันติวัน พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นางสุชาดา บุญเทพ ครู
52 2019-01-03 พาน บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นางจินตนา เพชรกาญจนกุล ครู
53 2018-12-25 พาน ชุมชนสันมะเค็ด พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นางสาวสรัณย์พร ปวนสุรินทร์ ครู
54 2018-12-24 พาน บ้านสันต้นดู่ พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นางสาวแสงรุ้ง โพธิ์คำ ครู
55 2018-12-25 พาน บ้านกล้วย พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นางกาญจนา สมบูรณ์ ครู
56 2018-12-25 พาน บ้านกล้วย พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นางสาวดวงพร นันติ ครู
57 2018-12-25 พาน บ้านกล้วย พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นางสาวอภิญญา กงจักร ครู
58 2018-12-24 พาน บ้านป่าแดงงาม พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นางสายอรุณ สุยะราช ครู
59 2018-12-26 พาน ป่าแดงวิทยา พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นายเกรียงไกร วงค์จันทร์เสือ ครู
60 2018-12-26 พาน ป่าแดงวิทยา พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นางสาวเบญจวัลย์ จันปนหาร ครู
61 2019-01-02 ป่าแดด บ้านป่าแงะ บ้านป่าแงะ ประธาน นายทิวา สุริยะ ผู้อำนวยการ
62 2019-01-02 ป่าแดด บ้านป่าแงะ บ้านป่าแงะ กรรมการคุมสอบ นางอำไพวรรณ์ ธรรมขุนทด ครู
63 2019-01-02 ป่าแดด บ้านป่าแงะ บ้านป่าแงะ กรรมการกลาง นางอรทัย ตะมะพุทธ ครู
64 2019-01-02 ป่าแดด บ้านป่าแงะ บ้านป่าแงะ กรรมการกลาง นางสาววิกานดา นนทวงศ์ ครู
65 2019-01-02 ป่าแดด บ้านป่าแงะ บ้านป่าแงะ กรรมการกลาง นางรัตดาวรรณ กรมมา ครู
66 2019-01-02 ป่าแดด บ้านป่าแงะ บ้านป่าแงะ กรรมการประสาน นางสมถวิล เสียงเย็น ครู
67 2019-01-02 ป่าแดด บ้านป่าแงะ บ้านป่าแงะ นักการ นายกระษิร พันธุ์ปัญญา นักการ
68 2019-01-02 ป่าแดด บ้านป่าแงะ บ้านป่าแงะ นักการ นายวีระเดช ค้ายา ครู
69 2018-12-24 ป่าแดด บ้านสักพัฒนา บ้านป่าแงะ กรรมการคุมสอบ นายเสมียน แก้วอนันต์ ครู
70 2018-12-24 ป่าแดด โรงช้างวิทยา บ้านป่าแงะ กรรมการคุมสอบ นายยุทธ ฟักแก้ว ครู
71 2018-12-25 ป่าแดด บ้านโป่ง บ้านป่าแงะ กรรมการคุมสอบ นายบัญชา ธรรมไชย ครู
72 2018-12-25 ป่าแดด บ้านโป่ง บ้านป่าแงะ กรรมการคุมสอบ นางสาวทิพยวรรณ ปู่ดี ครู
73 2018-12-25 ป่าแดด ศรีโพธิ์เงินวิทยา บ้านป่าแงะ กรรมการคุมสอบ นางปราณี มาปัน ครู
74 2018-12-25 ป่าแดด ศรีโพธิ์เงินวิทยา บ้านป่าแงะ กรรมการคุมสอบ นางกมลลักษณ์ เชื้อเมืองพาน ครู
75 2018-12-25 ป่าแดด บ้านวังวิทยา บ้านป่าแงะ กรรมการคุมสอบ นางขวัญดาว อุดสุข ครู
76 2018-12-25 ป่าแดด บ้านวังวิทยา บ้านป่าแงะ กรรมการคุมสอบ นางอรสา เปล่งใส ครู
77 2018-12-25 ป่าแดด บ้านวังวิทยา บ้านป่าแงะ กรรมการคุมสอบ นางสาววิภา แปงนุจา ครู
78 2018-12-24 ป่าแดด ชุมชนบ้านสันมะค่า บ้านป่าแงะ กรรมการคุมสอบ นางประดับดวง ยอดใจคำ ครู
79 2018-12-24 ป่าแดด ชุมชนบ้านสันมะค่า บ้านป่าแงะ กรรมการคุมสอบ นางสาวสายทอง อินต๊ะ ครู
80 2019-01-02 แม่สรวย บ้านป่าตึงงาม เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวกีรติญา วงค์มณี ครู
81 2019-01-02 แม่สรวย บ้านป่าตึงงาม เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวชมนพร ใจดี ครู
82 2018-12-26 แม่สรวย บ้านร้องบง เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นางสังวาลย์ ใจปิน ครู
83 2018-12-26 แม่สรวย บ้านร้องบง เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวชาริณี บุญทา ครู
84 2018-12-25 แม่สรวย เจดีย์หลวงพิทยา เจดีย์หลวงพิทยา ประธาน นายสิงห์คาร จินะกาศ ครู
85 2018-12-25 แม่สรวย เจดีย์หลวงพิทยา เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นายวชิระ ใจมั่น ครู
86 2018-12-25 แม่สรวย เจดีย์หลวงพิทยา เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการกลาง นางปทุม ก๋าละ ครู
87 2018-12-25 แม่สรวย เจดีย์หลวงพิทยา เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการกลาง นางสาวศิริดา ยานะสิทธิ์ ครู
88 2018-12-25 แม่สรวย เจดีย์หลวงพิทยา เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการกลาง นางสาวพัฒนา แปงชมภู ครู
89 2018-12-25 แม่สรวย เจดีย์หลวงพิทยา เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการกลาง นางสาวธิดารัตน์ สุโพธิ์ ครู
90 2018-12-25 แม่สรวย เจดีย์หลวงพิทยา เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการประสาน นางละอองดาว พระพรเพ็ญ ครู
91 2018-12-25 แม่สรวย เจดีย์หลวงพิทยา เจดีย์หลวงพิทยา นักการ นายเกษม พิมสาร นักการ
92 2018-12-25 แม่สรวย เจดีย์หลวงพิทยา เจดีย์หลวงพิทยา นักการ นายทักษิณ โพธิปันรังสี นักการ
93 2018-12-24 แม่สรวย บ้านห้วยหมอเฒ่า เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นายอุดมศักดิ์ สันสมบัติ ครู
94 2018-12-24 แม่สรวย บ้านห้วยหมอเฒ่า เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นายชินกร แต้มรู้ ครู
95 2018-12-27 แม่สรวย บ้านสันก้างปลา เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นางเนตรนภา แสนศิริ ครู
96 2018-12-27 แม่สรวย บ้านสันก้างปลา เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวธวัญรัตน์ อ่อนราษฎร์ ครู
97 2018-12-26 แม่สรวย บ้านแม่ตาแมว เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวชุดาพร จอมสว่าง ครู
98 2018-12-24 แม่สรวย บ้านดินดำ เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นายอัมรินทร์ สารพันธ์ ครู
99 2018-12-24 แม่สรวย บ้านดินดำ เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นางยุพิน ปัญญาแก้ว ครู
100 2018-12-24 แม่สรวย บ้านแม่ผักแหละ เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวพรทิวา แสงกระจ่างกล้า ครู
101 2018-12-24 แม่สรวย บ้านแม่ผักแหละ เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวพิมพ์พิไล มูลชัย ครู
102 2018-12-24 แม่สรวย บ้านแม่ผักแหละ เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวศิรินทร์ญา อินต๊ะสาร ครู
103 2018-12-25 แม่สรวย บ้านป่าถ่อน (วิทยาสมิทธิ์) เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวรัชฎาพร อุทธิยา ครู
104 2018-12-24 แม่สรวย บ้านแม่ต๋ำ เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นายปัณณวัฒน์ ไชยชุมภู ครู
105 2018-12-24 แม่สรวย บ้านแม่ต๋ำ เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวธัญวรัตม์ ดวงวัง ครู
106 2018-12-24 แม่สรวย บ้านแม่ต๋ำ เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นางอรจิรา สิทธิวัง ครู
107 2019-01-03 แม่สรวย ท่าก๊อพลับพลาพิทยา เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นายเชวงศักดิ์ บุญกนิษฐ์ ครู
108 2019-01-03 แม่สรวย ท่าก๊อพลับพลาพิทยา เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นายฐิติกร ป่าเขียว ครู
109 2019-01-03 แม่สรวย ท่าก๊อพลับพลาพิทยา เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นายธนัช วัฒน์ชนกุล ครู
110 2018-12-24 แม่สรวย บ้านปางหลวง เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นายชาญณรงค์ อมรศิริสิงขร ครู
111 2019-01-07 แม่สรวย บ้านปางหก เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวกนกวลี ท้วมจันทร์ ครู
112 2018-12-25 แม่สรวย ห้วยน้ำขุ่นวิทยา ห้วยน้ำขุ่นวิทยา ประธาน นายสนิท นันทชัย ผู้อำนวยการ
113 2018-12-25 แม่สรวย ห้วยน้ำขุ่นวิทยา ห้วยน้ำขุ่นวิทยา กรรมการคุมสอบ นายวสันต์ กุนา ครู
114 2018-12-25 แม่สรวย ห้วยน้ำขุ่นวิทยา ห้วยน้ำขุ่นวิทยา กรรมการคุมสอบ นายวราพงษ์ชัย กองสูงเนิน ครู
115 2018-12-25 แม่สรวย ห้วยน้ำขุ่นวิทยา ห้วยน้ำขุ่นวิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวพยอม ไชยเลิศ ครู
116 2018-12-25 แม่สรวย ห้วยน้ำขุ่นวิทยา ห้วยน้ำขุ่นวิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวศิรินาถ คำอู ครู
117 2018-12-25 แม่สรวย ห้วยน้ำขุ่นวิทยา ห้วยน้ำขุ่นวิทยา กรรมการกลาง นางสาวสุพัชชา อุดทังไข ครู
118 2018-12-25 แม่สรวย ห้วยน้ำขุ่นวิทยา ห้วยน้ำขุ่นวิทยา นักการ นางสาวพัชนุพร โยนิจ ครู
119 2018-12-26 แม่สรวย บ้านห้วยมะแกง บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นางอุทัยทิพย์ จันต๊ะวงษ์ ครู
120 2019-01-07 แม่สรวย บ้านห้วยสะลักวิทยา บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นางบังอร สุกุล ครู
121 2019-01-07 แม่สรวย บ้านห้วยสะลักวิทยา บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นายรุธัช แก้วโมลา ครู
122 2018-12-26 แม่สรวย บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) ประธาน นายบุญเพ็ง แปงการิยา ผู้อำนวยการ
123 2018-12-26 แม่สรวย บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นางสุพิน ทิศลังกา ครู
124 2018-12-26 แม่สรวย บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นางยุพาภรณ์ พรหมขัติแก้ว ครู
125 2018-12-26 แม่สรวย บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นางศรีเพ็ญ ใจธรรม ครู
126 2018-12-26 แม่สรวย บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการกลาง นางจิรวรรณ์ สานุมิตร ครู
127 2018-12-26 แม่สรวย บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการกลาง นางสาวขวัญฤทัย ใจใหญ่ ครู
128 2018-12-26 แม่สรวย บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการกลาง นางบุญนิศา ชมภูใหล ครู
129 2018-12-26 แม่สรวย บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการประสาน นายเอนก กันหา รองผู้อำนวยการ
130 2018-12-26 แม่สรวย บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) นักการ นางสาวพิศมัย ชัยนคร นักการ
131 2018-12-26 แม่สรวย บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) นักการ นายสมศักดิ์ แสนแปง นักการ
132 2018-12-25 แม่สรวย ชุมชนบ้านโป่ง บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นางวันวิสาข์ บุญมาก ครู
133 2018-12-25 แม่สรวย ชุมชนบ้านโป่ง บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นายบุญส่ง ชัยชะนะ ครู
134 2018-12-28 แม่สรวย บ้านดอนสลี บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นางทรายทอง โสดามรรค ครู
135 2018-12-28 แม่สรวย บ้านดอนสลี บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นางสาวอาจริยา พรหมทะนันท์ ครู
136 2018-12-24 แม่สรวย บ้านหัวฝาย บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นางสาววารุณี พรมเทศ ครู
137 2018-12-24 แม่สรวย บ้านหัวฝาย บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นางสาวสาวิตรี หมื่อโป ครู
138 2018-12-27 แม่สรวย บ้านห้วยหญ้าไซ บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นายอนุสรณ์ สีลา ครู
139 2018-12-27 แม่สรวย บ้านห้วยหญ้าไซ บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นางสาวนพมาศ วงค์ธิดา ครู
140 2018-12-27 แม่สรวย บ้านห้วยหญ้าไซ บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นางสาวบุปผา ภูครองทุ่ง ครู
141 2018-12-28 แม่สรวย บ้านแม่ตาช้าง บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นางสาวขนิษฐา แก้วเรือง ครู
142 2019-01-04 แม่สรวย บ้านปางอ้อย บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นางสาวจรรยา สิริการ ครู
143 2018-12-24 แม่สรวย บ้านแม่พริก (เมืองยศพิทยานุกุล) บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นางวัจนา กับปุละวัน ครู
144 2018-12-24 แม่สรวย บ้านแม่พริก (เมืองยศพิทยานุกุล) บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นางสาวพรธิวา ปันนะสาร ครู
145 2018-12-25 แม่สรวย ชุมชนบ้านสันจำปา บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นายสมบัติ รัตน์ชัยศิลป์ ครู
146 2018-12-25 แม่สรวย ชุมชนบ้านสันจำปา บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นายเกียรติศักดิ์ วงศ์ใหญ่ ครู
147 2018-12-25 แม่สรวย ชุมชนบ้านสันจำปา บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นางสาวศิระกาญจน์ พิมพ์ธนฟ้า ครู
148 2018-12-25 แม่สรวย ชุมชนบ้านสันจำปา บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นางสาวทิพย์สุดา ทิพวรรณ์ ครู
149 2018-12-24 แม่สรวย บ้านโป่งปูเฟือง บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นางเบญจวรรณ บัวบาน ครู
150 2019-01-06 แม่สรวย บ้านหนองผำ บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นางสาวธัญญรัตน์ จำรัส ครู
151 2018-12-24 แม่สรวย บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นางสาวอรสา ยานะสิทธิ์ ครู
152 2018-12-24 แม่สรวย บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นางสาวนราพร จินะ ครู
153 2019-01-03 แม่สรวย อนุบาลแม่สรวย บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นางสาวเมทินี บุญรุ่ง ครู
154 2019-01-03 แม่สรวย อนุบาลแม่สรวย บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นางสุภาพร บัวบาน ครู
155 2019-01-03 แม่สรวย อนุบาลแม่สรวย บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นายสุรินทร์ สิงหราช ครู
156 2019-01-03 แม่สรวย อนุบาลแม่สรวย บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นายทวีชัย ไชยยงค์ ครู
157 2019-01-03 แม่สรวย อนุบาลแม่สรวย บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นายนิมิตร มาก๋า ครู
158 2019-01-03 แม่สรวย อนุบาลแม่สรวย บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นางสาวจิตรารัชต์ มาลัย ครู
159 2018-12-24 แม่สรวย บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นายสมเกียรติ ภู่สันติสัมพันธ์ ครู
160 2018-12-24 แม่สรวย บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นางสาวทิพาภรณ์ เฟื้อนไหล ครู
161 2019-01-02 แม่สรวย บ้านวาวี บ้านวาวี ประธาน ว่าที่ร้อยเอกเสรี เชื้ออ้วน ผู้อำนวยการ
162 2019-01-02 แม่สรวย บ้านวาวี บ้านวาวี กรรมการคุมสอบ นายสงกรานต์ แก้ววัน ครู
163 2019-01-02 แม่สรวย บ้านวาวี บ้านวาวี กรรมการคุมสอบ นายนิชวัฒน์ ยถาธนากุล ครู
164 2019-01-02 แม่สรวย บ้านวาวี บ้านวาวี กรรมการคุมสอบ นายวิโรจน์ ราชพลี ครู
165 2019-01-02 แม่สรวย บ้านวาวี บ้านวาวี กรรมการคุมสอบ นายอนุพงษ์ สมศรี ครู
166 2019-01-02 แม่สรวย บ้านวาวี บ้านวาวี กรรมการคุมสอบ ว่าที่ร้อยตรีจำรัตน์ บุญธรรม ครู
167 2019-01-02 แม่สรวย บ้านวาวี บ้านวาวี กรรมการคุมสอบ นายอนุชิต อินตาวงค์ ครู
168 2019-01-02 แม่สรวย บ้านวาวี บ้านวาวี กรรมการคุมสอบ นายศิวะณัฐ วีระคำ ครู
169 2019-01-02 แม่สรวย บ้านวาวี บ้านวาวี กรรมการคุมสอบ นายบุญทม วันสูง ครู
170 2019-01-02 แม่สรวย บ้านวาวี บ้านวาวี กรรมการคุมสอบ นางสาวเฌณิศา ศรีวิชัย ครู
171 2019-01-02 แม่สรวย บ้านวาวี บ้านวาวี กรรมการกลาง นายสุธี สอนน้อย ครู
172 2019-01-02 แม่สรวย บ้านวาวี บ้านวาวี กรรมการกลาง นางสาวกาญจนา บุญเป็ง ครู
173 2019-01-02 แม่สรวย บ้านวาวี บ้านวาวี กรรมการประสาน นายศรายุทธ แก้วเรือน ครู
174 2019-01-02 แม่สรวย บ้านวาวี บ้านวาวี นักการ นางศรีพลอย แสงโนราช นักการ
175 2018-12-24 แม่สรวย บ้านมังกาล่า บ้านวาวี กรรมการคุมสอบ นางสาววิมพ์วิภา ประมวลการ ครู
176 2019-01-06 แม่สรวย บ้านเลาลี บ้านวาวี กรรมการคุมสอบ นายครรชิต ครูบา ครู
177 2019-01-06 แม่สรวย บ้านเลาลี บ้านวาวี กรรมการคุมสอบ นางสาวธัญนันท์ เดชานุวัติ ครู
178 2018-12-24 แม่สรวย บ้านปางกิ่ว (ศุภสิทธิ์มหาคุณ) บ้านวาวี กรรมการคุมสอบ นายศุภสิทธิ์ กวินรัตน์ชัย ครู
179 2018-12-25 แม่สรวย บ้านแม่โมงเย้า บ้านวาวี กรรมการคุมสอบ นางสาวดลยา ขันเวท ครู
180 2018-12-24 แม่สรวย ดอยเวียงวิทยา บ้านวาวี กรรมการคุมสอบ นายภูมิประสิทธิ์ ไชยบาล ครู
181 2019-01-04 แม่สรวย โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ บ้านวาวี กรรมการคุมสอบ นางสาวอังค์วรา เพชรดิน ครู
182 2018-12-26 แม่สรวย บ้านห้วยไคร้ บ้านห้วยไคร้ ประธาน นายสุทัด จันทะสินธุ์ ผู้อำนวยการ
183 2018-12-26 แม่สรวย บ้านห้วยไคร้ บ้านห้วยไคร้ กรรมการคุมสอบ นางสาวฉันทิกา นุ่นเพ็ง ครู
184 2018-12-26 แม่สรวย บ้านห้วยไคร้ บ้านห้วยไคร้ กรรมการคุมสอบ นางสาวพิมพ์ธิดา บุญตัน ครู
185 2018-12-26 แม่สรวย บ้านห้วยไคร้ บ้านห้วยไคร้ กรรมการกลาง นางสาวพิชญ์สกุล พรหมรังษี ครู
186 2018-12-26 แม่สรวย บ้านห้วยไคร้ บ้านห้วยไคร้ กรรมการกลาง นางสาวพินยา อินต๊ะไชยวงค์ ครู
187 2018-12-26 แม่สรวย บ้านห้วยไคร้ บ้านห้วยไคร้ กรรมการประสาน นายณรงค์ สารเร็ว ครู
188 2018-12-26 แม่สรวย บ้านห้วยไคร้ บ้านห้วยไคร้ นักการ นายเกียรติศักดิ์ อุตชี ครู
189 2018-12-24 แม่สรวย บ้านห้วยน้ำเย็น บ้านห้วยไคร้ กรรมการคุมสอบ นายบัณฑิต วุยแพ ครู
190 2018-12-24 แม่สรวย บ้านห้วยน้ำเย็น บ้านห้วยไคร้ กรรมการคุมสอบ นายสมชัย โกพอ ครู
191 2018-12-24 แม่สรวย บ้านห้วยกล้า บ้านห้วยไคร้ กรรมการคุมสอบ นางทัศนีวรรณ นงเยาว์ ครู
192 2019-01-08 แม่สรวย บ้านผาแดงหลวง บ้านห้วยไคร้ กรรมการคุมสอบ นายฤทธิ์ ตาลี ครู
193 2019-01-08 แม่สรวย บ้านผาแดงหลวง บ้านห้วยไคร้ กรรมการคุมสอบ นายศุภศิลป์ ปัญญา ครู
194 2018-12-25 แม่สรวย บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) บ้านห้วยไคร้ กรรมการคุมสอบ นางสาวรัชดาพร รอดอุดม ครู
195 2018-12-25 แม่สรวย บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) บ้านห้วยไคร้ กรรมการคุมสอบ นายวีระศักดิ์ น้อยหมอ ครู
196 2018-12-24 แม่สรวย บ้านดอยช้าง บ้านดอยช้าง ประธาน นายสวง กองจักร ผู้อำนวยการ
197 2018-12-24 แม่สรวย บ้านดอยช้าง บ้านดอยช้าง กรรมการคุมสอบ นายวิทวัส กันทะเนตร ครู
198 2018-12-24 แม่สรวย บ้านดอยช้าง บ้านดอยช้าง กรรมการคุมสอบ นายวัชรพล ถนอม ครู
199 2018-12-24 แม่สรวย บ้านดอยช้าง บ้านดอยช้าง กรรมการคุมสอบ นายจักรพงษ์ วงมาเกษ ครู
200 2018-12-24 แม่สรวย บ้านดอยช้าง บ้านดอยช้าง กรรมการคุมสอบ นายคมสัน สุสี ครู
201 2018-12-24 แม่สรวย บ้านดอยช้าง บ้านดอยช้าง กรรมการกลาง นางกันต์สินี จำปา ครู
202 2018-12-24 แม่สรวย บ้านดอยช้าง บ้านดอยช้าง นักการ นายธนากร ดวงสีเสน นักการ
203 2018-12-24 แม่สรวย บ้านห้วยมะซาง บ้านห้วยไคร้ กรรมการคุมสอบ นางสาวปราณี ยานุกุล ครู
204 2018-12-24 แม่สรวย บ้านห้วยมะซาง บ้านห้วยไคร้ กรรมการคุมสอบ นายจิรัฎฐ์ คชลัย ครู
205 2018-12-25 แม่สรวย ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นายพิภพ อุปการะ ครู
206 2018-12-24 แม่สรวย บ้านห้วยเฮี้ย เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นายสมจิตร จิตอารีย์ ครู
207 2018-12-24 แม่สรวย บ้านห้วยเฮี้ย เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวเบญจมาศ จุมปู ครู
208 2018-12-24 แม่สรวย บ้านแม่ยางมิ้น เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวสิริกานต์ แก้ววงค์เขียว ครู
209 2018-12-24 แม่สรวย บ้านแม่ยางมิ้น เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นายจักรพงศ์ อิ่นคำ ครู
210 2019-01-03 แม่สรวย เวียงผาวิทยา เวียงผาวิทยา ประธาน นายนิเรก หอมรส ผู้อำนวยการ
211 2019-01-03 แม่สรวย เวียงผาวิทยา เวียงผาวิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวบุษบา กูเชอ ครู
212 2019-01-03 แม่สรวย เวียงผาวิทยา เวียงผาวิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวเมทินี ทิตา ครู
213 2019-01-03 แม่สรวย เวียงผาวิทยา เวียงผาวิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวสุรีพร ศรีกอก ครู
214 2019-01-03 แม่สรวย เวียงผาวิทยา เวียงผาวิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวศิรินัดดา ถาชื่น ครู
215 2019-01-03 แม่สรวย เวียงผาวิทยา เวียงผาวิทยา กรรมการคุมสอบ นายดณุพล จิตประสงค์ ครู
216 2019-01-03 แม่สรวย เวียงผาวิทยา เวียงผาวิทยา กรรมการกลาง นางสาวขวัญเนตร ศรีทุ่งลือ ครู
217 2019-01-03 แม่สรวย เวียงผาวิทยา เวียงผาวิทยา นักการ นายณัฐกฤตย์ วงค์เตปิน นักการ
218 2019-01-07 เวียงป่าเป้า บ้านลังกา ป่างิ้ววิทยา กรรมการคุมสอบ นางบัวจันทร์ แดงตะนะ ครู
219 2018-12-27 เวียงป่าเป้า บ้านโป่งเทวี ป่างิ้ววิทยา กรรมการคุมสอบ นายปฎิภาณ แก้วอาทะ ครู
220 2018-12-27 เวียงป่าเป้า บ้านโป่งเทวี ป่างิ้ววิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวญาดา ทับอิ่ม ครู
221 2018-12-24 เวียงป่าเป้า บ้านป่าตึง ป่างิ้ววิทยา กรรมการคุมสอบ นายยศกร มีสุข ครู
222 2018-12-24 เวียงป่าเป้า บ้านป่าสัก ป่างิ้ววิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวสุภาภรณ์ กัณทะชัยวรรณ ครู
223 2018-12-24 เวียงป่าเป้า บ้านฮ่างต่ำ ป่างิ้ววิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวนริศรา ใบงิ้ว ครู
224 2018-12-24 เวียงป่าเป้า บ้านฮ่างต่ำ ป่างิ้ววิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวเมษา ใจโอบอ้อม ครู
225 2018-12-24 เวียงป่าเป้า บ้านฮ่างต่ำ ป่างิ้ววิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวอัมพร สีสุวรรณ ครู
226 2018-12-24 เวียงป่าเป้า ป่างิ้ววิทยา ป่างิ้ววิทยา ประธาน นายบุญฤทธิ์ ภู่ไพศาล ผู้อำนวยการ
227 2018-12-24 เวียงป่าเป้า ป่างิ้ววิทยา ป่างิ้ววิทยา กรรมการคุมสอบ นายพัฒนา พาสอน ครู
228 2018-12-24 เวียงป่าเป้า ป่างิ้ววิทยา ป่างิ้ววิทยา กรรมการคุมสอบ นางจันทร์เพ็ญ บุญมา ครู
229 2018-12-24 เวียงป่าเป้า ป่างิ้ววิทยา ป่างิ้ววิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาววนิดา วงษา ครู
230 2018-12-24 เวียงป่าเป้า ป่างิ้ววิทยา ป่างิ้ววิทยา กรรมการกลาง นางสายพิน นิสัยคาน ครู
231 2018-12-24 เวียงป่าเป้า ป่างิ้ววิทยา ป่างิ้ววิทยา กรรมการกลาง นางนฤภร ใจยะทัศน์ ครู
232 2018-12-24 เวียงป่าเป้า ป่างิ้ววิทยา ป่างิ้ววิทยา กรรมการกลาง นางสาวภูมารินทร์ พันธุ์แก่นกล้า ครู
233 2018-12-24 เวียงป่าเป้า ป่างิ้ววิทยา ป่างิ้ววิทยา กรรมการประสาน นายพงษ์ศักดิ์ แสนชุมภู ครู
234 2018-12-24 เวียงป่าเป้า ป่างิ้ววิทยา ป่างิ้ววิทยา นักการ นายคมเพ็ชร พิบูรณ์ นักการ
235 2018-12-24 เวียงป่าเป้า ป่างิ้ววิทยา ป่างิ้ววิทยา นักการ นางลำดวน ไชยโย นักการ
236 2018-12-24 เวียงป่าเป้า ไทยรัฐวิทยา 32 อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการคุมสอบ นางพัชราภรณ์ นิธิเจริญ ครู
237 2018-12-24 เวียงป่าเป้า ไทยรัฐวิทยา 32 อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการคุมสอบ นางจารุวรรณ งามดี ครู
238 2018-12-24 เวียงป่าเป้า อนุบาลแม่ขะจาน อนุบาลแม่ขะจาน ประธาน นายทวี กันทะ ผู้อำนวยการ
239 2018-12-24 เวียงป่าเป้า อนุบาลแม่ขะจาน อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการคุมสอบ นายอภิชาติ ลาเอ็ด ครู
240 2018-12-24 เวียงป่าเป้า อนุบาลแม่ขะจาน อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการคุมสอบ นางสาวณัฐกฤตา นารส ครู
241 2018-12-24 เวียงป่าเป้า อนุบาลแม่ขะจาน อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการคุมสอบ นางนงนุช ปวงมาโล ครู
242 2018-12-24 เวียงป่าเป้า อนุบาลแม่ขะจาน อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการกลาง นางภัทรพร น้อยพันธุ์ ครู
243 2018-12-24 เวียงป่าเป้า อนุบาลแม่ขะจาน อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการกลาง นางสาวนิภาพร สัญญะวงค์ ครู
244 2018-12-24 เวียงป่าเป้า อนุบาลแม่ขะจาน อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการประสาน นางอัมพิกา อัจฉราวรลักษณ์ ครู
245 2018-12-24 เวียงป่าเป้า อนุบาลแม่ขะจาน อนุบาลแม่ขะจาน นักการ นางสาวสาลิณี ศรียานะ นักการ
246 2018-12-24 เวียงป่าเป้า บ้านป่าแงะ อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการคุมสอบ นายธีรวุฒิ ทะนาวา ครู
247 2018-12-24 เวียงป่าเป้า ปางมะกาดวิทยา อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการคุมสอบ นางสาวมนัญชยา ปั๋นเปี้ย ครู
248 2018-12-24 เวียงป่าเป้า บ้านห้วยโป่ง อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการคุมสอบ นายจักรพล ธิหมื่น ครู
249 2018-12-24 เวียงป่าเป้า บ้านห้วยม่วง อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการคุมสอบ นายสงกรานต์ งามดี ครู
250 2018-12-25 เวียงป่าเป้า บ้านปางอ่ายห้วยชมภู อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการคุมสอบ ว่าที่ร้อยตรีบุญคุ้ม แสงสุวรรณ ครู
251 2018-12-25 เวียงป่าเป้า บ้านปางอ่ายห้วยชมภู อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการคุมสอบ นายอาทิตย์ ทาอุปรงค์ ครู
252 2018-12-24 เวียงป่าเป้า โป่งน้ำร้อนวิทยา อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการคุมสอบ นายอดิศักดิ์ ศรีอ่อน ครู
253 2018-12-24 เวียงป่าเป้า โป่งน้ำร้อนวิทยา อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการคุมสอบ นางสาวทิพย์วรรณ ลางแขก ครู
254 2018-12-24 เวียงป่าเป้า บ้านเมืองน้อย (นิมมานเหมินทร์) อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการคุมสอบ นายกฤษณพงศ์ เป็งแสนหนู ครู
255 2018-12-24 เวียงป่าเป้า บ้านขุนลาว อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการคุมสอบ นางสาวนภาพร ยะเวียง ครู
256 2019-01-02 เวียงป่าเป้า บ้านโฮ่ง อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการคุมสอบ นางสุภักดิ์ ศรีวิไล ครู
257 2019-01-02 เวียงป่าเป้า บ้านโฮ่ง อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการคุมสอบ นางสาววาสนา รู้งาน ครู
258 2018-12-25 เวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า ประธาน นายวิโรจน์ มหาวรรณ ผู้อำนวยการ
259 2018-12-25 เวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นายอภิชาติ ยะมา ครู
260 2018-12-25 เวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นายณัฐวุฒิ มากสุข ครู
261 2018-12-25 เวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นายวิเชียร พลภูสา ครู
262 2018-12-25 เวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นายณัฐวุฒิ มากสุข ครู
263 2018-12-25 เวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นายกรณพัฒน์ ทิพย์อุโมงค์ ครู
264 2018-12-25 เวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการกลาง นางสาวกรรณิการ์ ต๊ะแสง ครู
265 2018-12-25 เวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการกลาง นายทรงวุฑฒิ ทาอุปรงค์ ครู
266 2018-12-25 เวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการกลาง นางเฉลิมขวัญ มากมี ครู
267 2018-12-25 เวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการกลาง นางมยุรี สุนัน ครู
268 2018-12-25 เวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการประสาน นางนิตยา กันทะเสน ครู
269 2018-12-25 เวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า นักการ นายทองหล่อ กันทาเป็ง นักการ
270 2018-12-25 เวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า นักการ นางชุม แก้วประภา นักการ
271 2018-12-24 เวียงป่าเป้า ชุมชนบ้านกู่ (ป่าเป้าประชานุเคราะห์) อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นายเชิดชัย วัฒนศัพท์ ครู
272 2018-12-24 เวียงป่าเป้า ชุมชนบ้านกู่ (ป่าเป้าประชานุเคราะห์) อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นางสาวประภาพรรณ วงค์สลี ครู
273 2018-12-24 เวียงป่าเป้า บ้านหนองยาว อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นายแทน เพชรศิลารักษ์ ครู
274 2018-12-24 เวียงป่าเป้า บ้านหนองยาว อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นางสาวหยาดพิรุณ วงค์คำยอด ครู
275 2018-12-27 เวียงป่าเป้า ดอยเวียงผาพิทยา อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นางจิรนุช สุรีย์ ครู
276 2018-12-27 เวียงป่าเป้า ดอยเวียงผาพิทยา อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นางสาวนันทิกา ปัญญาเขื่อน ครู
277 2018-12-27 เวียงป่าเป้า ดอยเวียงผาพิทยา อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นางสาวอรทัย ขันแก้ว ครู
278 2018-12-27 เวียงป่าเป้า ดอยเวียงผาพิทยา อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นางจันจิรา ทองอ่อน ครู
279 2019-01-03 เวียงป่าเป้า บ้านแม่ปูนหลวง อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นายนายบัณฑิต โยนสนิท ครู
280 2019-01-03 เวียงป่าเป้า บ้านแม่ปูนหลวง อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นางนางฉันทนา โยนสนิท ครู
281 2018-12-24 เวียงป่าเป้า เวียงกาหลงวิทยา ป่างิ้ววิทยา กรรมการคุมสอบ นางวันเพ็ญ มาแก้ว ครู
282 2018-12-24 เวียงป่าเป้า บ้านป่าจั่น ป่างิ้ววิทยา กรรมการคุมสอบ นายจิรายุส น้อยมาลัย ครู
283 2018-12-24 เวียงป่าเป้า บ้านป่าจั่น ป่างิ้ววิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวเจนจิรา เจือจาน ครู
284 2019-01-02 เวียงป่าเป้า บ้านสันมะเค็ด ป่างิ้ววิทยา กรรมการคุมสอบ นางปินบาน ไชยลังกา ครู
285 2019-01-02 เวียงป่าเป้า บ้านสันมะเค็ด ป่างิ้ววิทยา กรรมการคุมสอบ นายสุริยัน ปันธุระ ครู
286 2018-12-24 เวียงป่าเป้า บ้านทุ่งม่าน ป่างิ้ววิทยา กรรมการคุมสอบ นายนราฤทธิ์ สอนใจ ครู
287 2018-12-24 เวียงป่าเป้า บ้านทุ่งม่าน ป่างิ้ววิทยา กรรมการคุมสอบ นายวิรัตน์ วังหมื่น ครู
288 2018-12-25 เวียงป่าเป้า บ้านดงป่าส้าน ป่างิ้ววิทยา กรรมการคุมสอบ นายอิสระ คุ้มพันธ์ ครู
289 2018-12-25 เวียงป่าเป้า บ้านเด่นศาลา อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นายพัชร คีรีพิสมัย ครู
290 2018-12-25 เวียงป่าเป้า บ้านเด่นศาลา อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นางศรัญญา ก่อสุธรรมกุล ครู
291 2018-12-25 เวียงป่าเป้า บ้านเด่นศาลา อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นางวันวิสา ศรีสองเมือง ครู
292 2018-12-28 เวียงป่าเป้า แม่ตะละวิทยา อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นางสาวพิมพ์วิภา การบุญ ครู
293 2018-12-25 เวียงป่าเป้า บ้านปางมะขามป้อม อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นางสาวกนกวรรณ ดำรงค์ธรรม ครู
294 2018-12-26 เวียงป่าเป้า บ้านโป่งนก อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นางพัฒนา ไชยแดง ครู
295 2018-12-26 เวียงป่าเป้า บ้านโป่งนก อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นางสาวอมรรัตน์ บุญฟู ครู
296 2018-12-26 เวียงป่าเป้า บ้านโป่งนก อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นายทรงยุทธ แซ่ฟ้า ครู
297 2019-01-07 เวียงป่าเป้า บ้านโป่งเหนือ อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นางสาวพรสินี นพวงค์ ครู
298 2019-01-07 เวียงป่าเป้า บ้านโป่งเหนือ อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นางอัญญรัตน์ มณีทอง ครู
299 2019-01-07 เวียงป่าเป้า บ้านโป่งเหนือ อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นางสาวลภัสรดา แว่นระเว ครู
300 2018-12-28 เวียงป่าเป้า ทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นายสุทธิพงษ์ พรมเทพ ครู
301 2018-12-24 เวียงป่าเป้า บ้านสันสลี อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นายเกียรต์ศักดิ์ เกี๋ยงมะนา ครู
302 2018-12-25 แม่ลาว อนุบาลจอมหมอกแก้ว ชุมชนบ้านป่าก่อดำ กรรมการคุมสอบ นางณัฐกานต์ เชยบาน ครู
303 2018-12-25 แม่ลาว อนุบาลจอมหมอกแก้ว ชุมชนบ้านป่าก่อดำ กรรมการคุมสอบ นางสาวสุวิชาดา แซ่แต้ ครู
304 2019-01-07 แม่ลาว บ้านท่ามะโอ ชุมชนบ้านป่าก่อดำ กรรมการคุมสอบ นางจันทร์เพ็ญ กิจชนะไพบูลย์ ครู
305 2018-12-24 แม่ลาว บ้านดงมะดะ ชุมชนบ้านป่าก่อดำ กรรมการคุมสอบ นายไกรชาติ อินต๊ะรัตน์ ครู
306 2018-12-24 แม่ลาว บ้านดงมะดะ ชุมชนบ้านป่าก่อดำ กรรมการคุมสอบ นางอำภา หมื่นองค์ ครู
307 2018-12-25 แม่ลาว อนุบาลแม่ลาว ชุมชนบ้านป่าก่อดำ กรรมการคุมสอบ นางศิริลักษณ์ กาศมณี ครู
308 2018-12-25 แม่ลาว อนุบาลแม่ลาว ชุมชนบ้านป่าก่อดำ กรรมการคุมสอบ นางสาวเสาวภาคย์ สุระวงค์ ครู
309 2018-12-24 แม่ลาว บ้านผาบ่อง (คุรุราษฎร์สามัคคี) ชุมชนบ้านป่าก่อดำ กรรมการคุมสอบ นางจุฬาลักษณ์ เบญจพลาภรณ์ ครู
310 2018-12-24 แม่ลาว บ้านผาบ่อง (คุรุราษฎร์สามัคคี) ชุมชนบ้านป่าก่อดำ กรรมการคุมสอบ นางสาวจันทร์สุดา สุขปัน ครู
311 2018-12-24 แม่ลาว ห้วยส้านยาววิทยา ชุมชนบ้านป่าก่อดำ กรรมการคุมสอบ นางสาวอัญชลี จันทร์เขียว ครู
312 2018-12-24 แม่ลาว ห้วยส้านยาววิทยา ชุมชนบ้านป่าก่อดำ กรรมการคุมสอบ นางควรคณึง ณ พิกุล ครู
313 2019-01-07 แม่ลาว บ้านหนองเก้าห้อง ชุมชนบ้านป่าก่อดำ กรรมการคุมสอบ นางนิตยาพร วรจักร ครู
314 2019-01-07 แม่ลาว บ้านต้นง้าว ชุมชนบ้านป่าก่อดำ กรรมการคุมสอบ นางสาวรจิตแก้ว คำแก่น ครู
315 2018-12-24 แม่ลาว บัวสลีวิทยา ชุมชนบ้านป่าก่อดำ กรรมการคุมสอบ นางอุราวรรณ สินธุชัย ครู
316 2018-12-28 แม่ลาว บ้านต้นยาง ชุมชนบ้านป่าก่อดำ กรรมการคุมสอบ นางสำเร็จ นันไชย ครู
317 2018-12-24 แม่ลาว บ้านโป่งมอญ ชุมชนบ้านป่าก่อดำ กรรมการคุมสอบ นายอุทัย ปัญญาทิพย์ ครู
318 2018-12-25 แม่ลาว บ้านแม่ผง ชุมชนบ้านป่าก่อดำ กรรมการคุมสอบ นายอำนวย ยศหนัก ครู
319 2018-12-25 แม่ลาว ชุมชนบ้านป่าก่อดำ ชุมชนบ้านป่าก่อดำ ประธาน นายอำนวย จอมใจ ผู้อำนวยการ
320 2018-12-25 แม่ลาว ชุมชนบ้านป่าก่อดำ ชุมชนบ้านป่าก่อดำ กรรมการคุมสอบ นายโยธิน แก้วก๋า ครู
321 2018-12-25 แม่ลาว ชุมชนบ้านป่าก่อดำ ชุมชนบ้านป่าก่อดำ กรรมการกลาง นางปิยะลักษณ์ ริมทอง ครู
322 2018-12-25 แม่ลาว ชุมชนบ้านป่าก่อดำ ชุมชนบ้านป่าก่อดำ กรรมการกลาง นางสาวเสาวภา ไชยยา ครู
323 2018-12-25 แม่ลาว ชุมชนบ้านป่าก่อดำ ชุมชนบ้านป่าก่อดำ กรรมการประสาน นางปราณี ิอินสวรรค์ ครู
324 2018-12-25 แม่ลาว ชุมชนบ้านป่าก่อดำ ชุมชนบ้านป่าก่อดำ นักการ นายพิสิษฐ์ ธรรมวงค์ นักการ
325 2018-12-24 แม่ลาว บ้านห้วยส้านพลับพลา ชุมชนบ้านป่าก่อดำ กรรมการคุมสอบ นายพิสัณฑ์ อภิวงค์งาม ครู
326 2018-12-24 แม่ลาว บ้านห้วยส้านพลับพลา ชุมชนบ้านป่าก่อดำ กรรมการคุมสอบ นางวิชิตา หัตถกอง ครู
327 2018-12-24 แม่ลาว โป่งแพร่วิทยา ชุมชนบ้านป่าก่อดำ กรรมการคุมสอบ นางเนตรมณี กันแสงแก้ว ครู
328 2019-01-04 พาน ศิริมาตย์เทวี วัฒนศึกษา กรรมการคุมสอบ นายวิบูลย์ ถิ่นวนาศิริ ครู
329 2019-01-04 พาน ศิริมาตย์เทวี วัฒนศึกษา กรรมการคุมสอบ นางมยุรีย์ กุณนา ครู
330 2019-01-04 พาน ศิริมาตย์เทวี วัฒนศึกษา กรรมการคุมสอบ นายจรูญ นรรัตน์ ครู
331 2019-01-04 พาน ศิริมาตย์เทวี วัฒนศึกษา กรรมการคุมสอบ นายอนันชัย ไผ่กุลวนากร ครู
332 2019-01-04 พาน ศิริมาตย์เทวี วัฒนศึกษา กรรมการคุมสอบ นายอนุรักษ์ เชื้อเมืองพาน ครู
333 2019-01-04 พาน ศิริมาตย์เทวี วัฒนศึกษา กรรมการคุมสอบ นางกัญชพร อภิวงศ์ ครู
334 2019-01-04 พาน ศิริมาตย์เทวี วัฒนศึกษา กรรมการคุมสอบ นางศรีวรรณ สีตา ครู
335 2019-01-04 พาน ศิริมาตย์เทวี วัฒนศึกษา กรรมการคุมสอบ นางสาววิสุทธิภรณ์ เพ็ชรศรีชา ครู
336 2019-01-04 พาน ศิริมาตย์เทวี วัฒนศึกษา กรรมการคุมสอบ นางสาวจุฬาลักษณ์ พนาพงษ์พิสุทธิ์ ครู
337 2019-01-04 พาน ศิริมาตย์เทวี วัฒนศึกษา กรรมการคุมสอบ นายสุริยา ดิพอ ครู
338 2019-01-04 พาน ศิริมาตย์เทวี วัฒนศึกษา กรรมการคุมสอบ นางสาวนิรมล ศรีทอง ครู
339 2019-01-04 พาน ศิริมาตย์เทวี วัฒนศึกษา กรรมการคุมสอบ นางสาววิริยา แซ่ฟุ่ง ครู
340 2019-01-04 พาน ศิริมาตย์เทวี วัฒนศึกษา กรรมการคุมสอบ นางน้ำอ้อย อนัตกะทัต ครู
341 2019-01-12 พาน อนุบาลวัดเหมืองง่า (ฤทธิไกรอุปถัมภ์) พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นางสาวแววดาว คำพินิจ ครู
342 2019-01-12 พาน อนุบาลวัดเหมืองง่า (ฤทธิไกรอุปถัมภ์) พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นายกิติศักดิ์ ศรีจันทร์ ครู
343 2019-01-12 พาน อนุบาลวัดเหมืองง่า (ฤทธิไกรอุปถัมภ์) พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นายอดิศร เจียมสกุล ครู
344 2019-01-12 พาน อนุบาลวัดเหมืองง่า (ฤทธิไกรอุปถัมภ์) พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นางศุภลักษณ์ สีเมืองแก้ว ครู
345 2019-01-12 พาน อนุบาลวัดเหมืองง่า (ฤทธิไกรอุปถัมภ์) พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นางสาวเบญจวรรณ เรือนมา ครู
346 2019-01-08 แม่สรวย เรืองปัญญา เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวนันทนา แยลูกู ครู
347 2019-01-08 แม่สรวย เรืองปัญญา เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นายเจริญ แก่นเมือง ครู
348 2019-01-08 แม่สรวย เรืองปัญญา เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวเสาวลักษณ์ พึ่งศรี ครู
349 2019-01-08 แม่สรวย เรืองปัญญา เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวแววตา อินถา ครู
350 2019-01-08 แม่สรวย เรืองปัญญา เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวนิษฐา ขันทะสีมา ครู
351 2019-01-02 เวียงป่าเป้า นุชนาถอนุสรณ์ ป่างิ้ววิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวธนัฐตา สมกาวิ ครู
352 2019-01-02 เวียงป่าเป้า นุชนาถอนุสรณ์ ป่างิ้ววิทยา กรรมการคุมสอบ นางจริยา จอมทอง ครู
353 2019-01-02 เวียงป่าเป้า นุชนาถอนุสรณ์ ป่างิ้ววิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาววรางคณา เบกากู่ ครู
354 2019-01-02 เวียงป่าเป้า นุชนาถอนุสรณ์ ป่างิ้ววิทยา กรรมการคุมสอบ นางสายรุ้ง ทิพย์ชัย ครู
355 2019-01-02 เวียงป่าเป้า นุชนาถอนุสรณ์ ป่างิ้ววิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวชัญญานุช ถัทธ์เกริกชัย ครู
356 2019-01-02 เวียงป่าเป้า นุชนาถอนุสรณ์ ป่างิ้ววิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาววาสนา กิจเจริญ ครู
357 2019-01-02 เวียงป่าเป้า นุชนาถอนุสรณ์ ป่างิ้ววิทยา กรรมการคุมสอบ นางแพรวรินท์ ธนะน้อย ครู
358 2019-01-02 เวียงป่าเป้า นุชนาถอนุสรณ์ ป่างิ้ววิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวนงคราญ ใจเหล็ก ครู
359 2019-01-02 เวียงป่าเป้า ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วปป อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นางสาวนัชญา แสนพิศ ครู
360 2019-01-02 เวียงป่าเป้า ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วปป อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นางสาววิชชุตา เชาวพ้อง ครู
361 2019-01-07 ป่าแดด อนุบาลลูกรัก (ป่าแดด) บ้านป่าแงะ กรรมการคุมสอบ นางสาวกานดา มาลา ครู
362 2019-01-07 ป่าแดด อนุบาลลูกรัก (ป่าแดด) บ้านป่าแงะ กรรมการคุมสอบ นางสาวชลนันท์ ขยันขาย ครู
363 2019-01-07 ป่าแดด อนุบาลลูกรัก (ป่าแดด) บ้านป่าแงะ กรรมการคุมสอบ นางสาวณัฐสินี แปงป้อ ครู
364 2019-01-03 เวียงป่าเป้า พิทักษ์เกียรติวิทยา อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นางอรพรรณ ปู่เงิน ครู
365 2019-01-09 เวียงป่าเป้า คริสต์เตียนศึกษาสงเคราะห์นิมิตใหม่เพื่อชีวิต อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการคุมสอบ นายเจษฎา ใจคำ ครู
366 2019-01-09 เวียงป่าเป้า คริสต์เตียนศึกษาสงเคราะห์นิมิตใหม่เพื่อชีวิต อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการคุมสอบ นางสาววันวิสาข์ สามะอินต๊ะ ครู
367 2019-01-07 เวียงป่าเป้า อนุบาลบ้านรักเด็ก ป่างิ้ววิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวอมรรัตน์ ดวงคำ ครู
368 2019-01-02 พาน เทศบาล๑บ้านเก่า วัฒนศึกษา กรรมการคุมสอบ นายธนเทพ ก๋าวิบูล ครู
369 2019-01-02 พาน เทศบาล๑บ้านเก่า วัฒนศึกษา กรรมการคุมสอบ นางบังอร ศุภเกียรติบัญชร ครู
370 2019-01-02 พาน เทศบาล๑บ้านเก่า วัฒนศึกษา กรรมการคุมสอบ นางสาวผาณิต อานุนามัง ครู
371 2019-01-02 พาน เทศบาล๑บ้านเก่า วัฒนศึกษา กรรมการคุมสอบ นายเศรษฐพันธุ์ สันวงค์ ครู
372 2019-01-02 พาน เทศบาล๑บ้านเก่า วัฒนศึกษา กรรมการคุมสอบ นางดวงสุดา โพธิ์ยอด ครู
373 2019-01-02 พาน บ้านดอนตัน พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นางสาวชลกาญจน์ บุตรวงศ์ ครู
374 2019-01-02 พาน บ้านดอนตัน พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นางสาวชัชชญา ปัญญาวิเลิศ ครู
375 2019-01-02 พาน อบต.ทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นายชัยวัฒน์ วงศ์ไชย ครู
376 2019-01-02 พาน อบต.ทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นายธนารักษ์ รอนยุทธ ครู

COPY RIGHT © 2016-2017 งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามการจัดการศึกษา สพป.ชร.2
โทร 088-2591174 www.evaluate.cri2.go.th