ระบบเสนอชื่อกรรมการ การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (O-NET)
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ที่ วันที่ลงทะเบียน สังกัดโรงเรียน โรงเรียน สนามสอบ ประเภทกรรมการ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 2019-12-11 พาน เจริญเมืองวิทยา อนุบาลพาน กรรมการคุมสอบ นางศรีวัน ณ อุโมง ครู
2 2019-12-11 พาน เจริญเมืองวิทยา อนุบาลพาน กรรมการกลาง นายสมชาย ชัยทองสวัสดิ์ ครู
3 2019-12-23 พาน บ้านเจริญเมือง อนุบาลพาน กรรมการคุมสอบ นางสาววีณา ปูกา ครู
4 2019-12-23 พาน บ้านเจริญเมือง อนุบาลพาน กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
5 2019-12-04 พาน บ้านป่าตึง อนุบาลพาน กรรมการคุมสอบ นายธีร์ ชมเชย ครู
6 2019-12-04 พาน บ้านป่าตึง อนุบาลพาน กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
7 2019-12-09 พาน สันหนองควาย พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นายสุรคร ต๊ะยศ ครู
8 2019-12-09 พาน สันหนองควาย พานพสกสวัสดิ์ กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
9 2019-12-06 พาน ร่องธารวิทยา อนุบาลพาน กรรมการคุมสอบ นางสาวศรัญญา ตาวงศ์ ครู
10 2019-12-06 พาน ร่องธารวิทยา อนุบาลพาน กรรมการคุมสอบ นายณรงค์ วงษ์ศรีเสวตร์ ครู
11 2019-12-06 พาน ร่องธารวิทยา อนุบาลพาน กรรมการกลาง นายสาธิต น้อยท่าช้าง ครู
12 2019-12-16 พาน บ้านโป่งแดง อนุบาลพาน กรรมการคุมสอบ ว่าที่ร้อยตรีกาญจน์ ตาสาย ครู
13 2019-12-16 พาน บ้านโป่งแดง อนุบาลพาน กรรมการกลาง นางโสภา โลหะภากร ครู
14 2019-12-17 พาน ทานตะวันวิทยา อนุบาลพาน กรรมการคุมสอบ นายพงศ์ภัค สมใจ ครู
15 2019-12-17 พาน ทานตะวันวิทยา อนุบาลพาน กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
16 2019-12-10 พาน ธารทองวิทยา (ป่ารวก) อนุบาลพาน กรรมการคุมสอบ นางสาวเปรมจิตร์ โมกขศักดิ์ ครู
17 2019-12-10 พาน ธารทองวิทยา (ป่ารวก) อนุบาลพาน กรรมการคุมสอบ นายสมพงษ์ เชื้อเมืองพาน ครู
18 2019-12-10 พาน ธารทองวิทยา (ป่ารวก) อนุบาลพาน กรรมการกลาง นางสาวณัฐกฤตา กันทาใจ ครู
19 2019-12-24 พาน บ้านศาลา พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นางจำเรียง มีมานะ ครู
20 2019-12-24 พาน บ้านศาลา พานพสกสวัสดิ์ กรรมการกลาง นาย- - ไม่ระบุ
21 2019-12-09 พาน บ้านปางเกาะทราย พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นางพานี คำแก้ว ครู
22 2019-12-09 พาน บ้านปางเกาะทราย พานพสกสวัสดิ์ กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
23 2019-12-02 พาน บ้านริมวัง ๒ พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นางสาวดวงพร วงค์หล้า ครู
24 2019-12-02 พาน บ้านริมวัง ๒ พานพสกสวัสดิ์ กรรมการกลาง นางอัญชลี วงศ์นวล ครู
25 2019-12-03 พาน บ้านม่วงคำ อนุบาลพาน กรรมการคุมสอบ นางกรรณิการ์ กันทา ครู
26 2019-12-03 พาน บ้านม่วงคำ อนุบาลพาน กรรมการกลาง นางสาวณัฐกานต์ วงค์นาง ครู
27 2019-12-06 พาน บ้านฝั่งตื้น อนุบาลพาน กรรมการคุมสอบ นายชัชชัย เยอะซอ ครู
28 2019-12-06 พาน บ้านฝั่งตื้น อนุบาลพาน กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
29 2019-12-03 พาน บ้านหนองบัว พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นางสาววรัญญา โตเจริญ ครู
30 2019-12-03 พาน บ้านหนองบัว พานพสกสวัสดิ์ กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
31 2019-12-26 พาน อนุบาลพาน (ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) อนุบาลพาน ประธาน นางสาวลาภิสรา ภูวุฒิ ผู้อำนวยการ
32 2019-12-26 พาน อนุบาลพาน (ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) อนุบาลพาน กรรมการคุมสอบ นายยลภัทรา จันต๊ะแดง ครู
33 2019-12-26 พาน อนุบาลพาน (ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) อนุบาลพาน กรรมการคุมสอบ นางสาวปรานอม อวดสุข ครู
34 2019-12-26 พาน อนุบาลพาน (ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) อนุบาลพาน กรรมการกลาง นางกัลยา งอกขึ้น ครู
35 2019-12-26 พาน อนุบาลพาน (ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) อนุบาลพาน กรรมการกลาง นางจันทร์ทิพย์ นันตาเครือ ครู
36 2019-12-26 พาน อนุบาลพาน (ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) อนุบาลพาน กรรมการกลาง นางรดา ไฝเอ้ย ครู
37 2019-12-26 พาน อนุบาลพาน (ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) อนุบาลพาน กรรมการประสาน นางขจีรัตน์ บั้งเงิน ครู
38 2019-12-26 พาน อนุบาลพาน (ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) อนุบาลพาน นักการ นายทวี ปวนสุรินทร์ นักการ
39 2019-12-09 พาน พานพสกสวัสดิ์ พานพสกสวัสดิ์ ประธาน นายศรีวรรณ เชื้อเมืองพาน ผู้อำนวยการ
40 2019-12-09 พาน พานพสกสวัสดิ์ พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นายประทีป อินทนันชัย ครู
41 2019-12-09 พาน พานพสกสวัสดิ์ พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นายทวีเดช ด่านตระกูล ครู
42 2019-12-09 พาน พานพสกสวัสดิ์ พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นางสาวอนุสรา พันอุโมง ครู
43 2019-12-09 พาน พานพสกสวัสดิ์ พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นางสาวหทัยกานต์ ไทยนิยม ครู
44 2019-12-09 พาน พานพสกสวัสดิ์ พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นางธนพร จันทรา ครู
45 2019-12-09 พาน พานพสกสวัสดิ์ พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นางสาวณัฐชานันท์ สมวัน ครู
46 2019-12-09 พาน พานพสกสวัสดิ์ พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นางสาววิภา ชัยนา ครู
47 2019-12-09 พาน พานพสกสวัสดิ์ พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นางสาวณัฐพร ธนะตา ครู
48 2019-12-09 พาน พานพสกสวัสดิ์ พานพสกสวัสดิ์ กรรมการกลาง นางสาวกุลฑลี เทพศิริ ครู
49 2019-12-09 พาน พานพสกสวัสดิ์ พานพสกสวัสดิ์ กรรมการกลาง นางณิชาภัทร กิติมา ครู
50 2019-12-09 พาน พานพสกสวัสดิ์ พานพสกสวัสดิ์ กรรมการกลาง นางอาทิตย์ศรี กันทะเดช ครู
51 2019-12-09 พาน พานพสกสวัสดิ์ พานพสกสวัสดิ์ กรรมการกลาง นางสาวจริญญา กำแพง ครู
52 2019-12-09 พาน พานพสกสวัสดิ์ พานพสกสวัสดิ์ กรรมการประสาน นางอำพร เชื้อเมืองพาน ครู
53 2019-12-09 พาน พานพสกสวัสดิ์ พานพสกสวัสดิ์ นักการ นางสาวนิตยา ศรีนวลขาว นักการ
54 2019-12-09 พาน พานพสกสวัสดิ์ พานพสกสวัสดิ์ นักการ นางสาวสุภาภรณ์ น้อยหมอ นักการ
55 2019-12-03 พาน ปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) อนุบาลพาน กรรมการคุมสอบ นางพิชชา ดวงมณีพร ครู
56 2019-12-03 พาน ปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) อนุบาลพาน กรรมการคุมสอบ นางสาวสุทิน ทาวงศ์ ครู
57 2019-12-03 พาน ปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) อนุบาลพาน กรรมการคุมสอบ นางสุนีย์ ตั๋นคำ ครู
58 2019-12-03 พาน ปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) อนุบาลพาน กรรมการกลาง นางจันทนา ร่องอ้อ ครู
59 2019-12-11 พาน บ้านแม่อ้อนอก พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นายพิทักษ์ ป้อมล้อม ครู
60 2019-12-11 พาน บ้านแม่อ้อนอก พานพสกสวัสดิ์ กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
61 2019-12-27 พาน เวียงห้าววิทยา พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นายชัยวุฒิ คำศิริ ครู
62 2019-12-27 พาน เวียงห้าววิทยา พานพสกสวัสดิ์ กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
63 2019-12-11 พาน สันกลางวิทยา อนุบาลพาน กรรมการคุมสอบ นางสาวสุภาภรณ์ สันติสกุลชัย ครู
64 2019-12-11 พาน สันกลางวิทยา อนุบาลพาน กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
65 2019-12-17 พาน บ้านถ้ำ อนุบาลพาน กรรมการคุมสอบ นางสาวพิชามญชุ์ อุปคุต ครู
66 2019-12-17 พาน บ้านถ้ำ อนุบาลพาน กรรมการกลาง ไม่ระบุ - - ไม่ระบุ
67 2019-12-03 พาน บ้านป่าต้าก อนุบาลพาน กรรมการคุมสอบ นางนุจรินทร์ ทิพรักษ์ ครู
68 2019-12-03 พาน บ้านป่าต้าก อนุบาลพาน กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
69 2019-12-03 พาน บ้านเหมืองง่า พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นางสาววัชราภรณ์ ใหม่วงศ์ ครู
70 2019-12-03 พาน บ้านเหมืองง่า พานพสกสวัสดิ์ กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
71 2019-12-03 พาน บ้านสันติวัน พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นางสุชาดา บุญเทพ ครู
72 2019-12-03 พาน บ้านสันติวัน พานพสกสวัสดิ์ กรรมการกลาง นางสาวอตินาถ แก่นเมือง ครู
73 2019-12-24 พาน บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นางจินตนา เพชรกาญจนกุล ครู
74 2019-12-24 พาน บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง พานพสกสวัสดิ์ กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
75 2019-12-03 พาน บ้านสันต้นดู่ พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นางพวงรัตน์ ศรีธาตุ ครู
76 2019-12-03 พาน บ้านสันต้นดู่ พานพสกสวัสดิ์ กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
77 2019-12-03 พาน บ้านกล้วย พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นางกรกนก กรฐิติปัญญา ครู
78 2019-12-03 พาน บ้านกล้วย พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นางกาญจนา สมบูรณ์ ครู
79 2019-12-03 พาน บ้านกล้วย พานพสกสวัสดิ์ กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
80 2019-12-09 พาน บ้านป่าแดงงาม พานพสกสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบ นางสายอรุณ สุยะราช ครู
81 2019-12-09 พาน บ้านป่าแดงงาม พานพสกสวัสดิ์ กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
82 2019-12-12 ป่าแดด ป่าแงะวิทยา บ้านวังวิทยา กรรมการคุมสอบ นางอำไพวรรณ์ ธรรมขุนทด ครู
83 2019-12-12 ป่าแดด ป่าแงะวิทยา บ้านวังวิทยา กรรมการคุมสอบ นางเขวิกา ปุณโณฑก ครู
84 2019-12-12 ป่าแดด ป่าแงะวิทยา บ้านวังวิทยา กรรมการกลาง นางอรทัย ตะมะพุทธ ครู
85 2019-12-04 ป่าแดด บ้านสักพัฒนา บ้านวังวิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวพิชญา อินปัญญา ครู
86 2019-12-04 ป่าแดด บ้านสักพัฒนา บ้านวังวิทยา กรรมการกลาง นางสาวกนกวรรณ แสนศิริ ครู
87 2019-12-12 ป่าแดด โรงช้างวิทยา บ้านวังวิทยา กรรมการคุมสอบ นายยุทธ ฟักแก้ว ครู
88 2019-12-12 ป่าแดด โรงช้างวิทยา บ้านวังวิทยา กรรมการกลาง นางมนัญญา แก้วอนันต์ ครู
89 2019-12-04 ป่าแดด บ้านโป่ง บ้านวังวิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวสุพิน ปณะการ ครู
90 2019-12-04 ป่าแดด บ้านโป่ง บ้านวังวิทยา กรรมการคุมสอบ นายบัญชา ธรรมไชย ครู
91 2019-12-04 ป่าแดด บ้านโป่ง บ้านวังวิทยา กรรมการกลาง นายสมศักดิ์ ลีหัวสระ ครู
92 2019-12-12 ป่าแดด ศรีโพธิ์เงินวิทยา บ้านวังวิทยา กรรมการคุมสอบ นางปราณี มาปัน ครู
93 2019-12-12 ป่าแดด ศรีโพธิ์เงินวิทยา บ้านวังวิทยา กรรมการคุมสอบ นางกมลลักษณ์ เชื้อเมืองพาน ครู
94 2019-12-12 ป่าแดด ศรีโพธิ์เงินวิทยา บ้านวังวิทยา กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
95 2019-12-23 ป่าแดด บ้านวังวิทยา บ้านวังวิทยา ประธาน นายถวิล สุริยะ ผู้อำนวยการ
96 2019-12-23 ป่าแดด บ้านวังวิทยา บ้านวังวิทยา กรรมการคุมสอบ นางอรสา เปล่งใส ครู
97 2019-12-23 ป่าแดด บ้านวังวิทยา บ้านวังวิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาววิภา แปงนุจา ครู
98 2019-12-23 ป่าแดด บ้านวังวิทยา บ้านวังวิทยา กรรมการคุมสอบ นางสุรีย์ ชินวะโร ครู
99 2019-12-23 ป่าแดด บ้านวังวิทยา บ้านวังวิทยา กรรมการกลาง นายวีรณพ เชื้อเมืองพาน ครู
100 2019-12-23 ป่าแดด บ้านวังวิทยา บ้านวังวิทยา กรรมการกลาง นางบุณยภัทร สมเพชร ครู
101 2019-12-23 ป่าแดด บ้านวังวิทยา บ้านวังวิทยา กรรมการกลาง นางสุทธินันท์ คำมา ครู
102 2019-12-23 ป่าแดด บ้านวังวิทยา บ้านวังวิทยา กรรมการประสาน นางสมคิด ทะกัน ครู
103 2019-12-23 ป่าแดด บ้านวังวิทยา บ้านวังวิทยา นักการ นายสุพจน์ ศรีษะ ครู
104 2019-12-03 ป่าแดด ชุมชนบ้านสันมะค่า บ้านวังวิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวสายทอง อินต๊ะ ครู
105 2019-12-03 ป่าแดด ชุมชนบ้านสันมะค่า บ้านวังวิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวอังคนา เครือกุณา ครู
106 2019-12-03 ป่าแดด ชุมชนบ้านสันมะค่า บ้านวังวิทยา กรรมการกลาง นางพัทยา ปงมะจักร ครู
107 2019-12-03 แม่สรวย บ้านป่าตึงงาม เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวชมนพร ใจดี ครู
108 2019-12-03 แม่สรวย บ้านป่าตึงงาม เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการกลาง นางสาวพรวิมล เทพรักษา ครู
109 2019-12-17 แม่สรวย บ้านร้องบง เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นางสังวาลย์ ใจปิน ครู
110 2019-12-17 แม่สรวย บ้านร้องบง เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นายเปรม เปลี่ยววิญญา ครู
111 2019-12-17 แม่สรวย บ้านร้องบง เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการกลาง ว่าที่ร้อยตรีธีระวุฒิ บุญญาศรี ครู
112 2019-12-09 แม่สรวย เจดีย์หลวงพิทยา เจดีย์หลวงพิทยา ประธาน นายธนากร วรากุลพิชัย ผู้อำนวยการ
113 2019-12-09 แม่สรวย เจดีย์หลวงพิทยา เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นายวชิระ ใจมั่น ครู
114 2019-12-09 แม่สรวย เจดีย์หลวงพิทยา เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวพัฒนา แปงชมภู ครู
115 2019-12-09 แม่สรวย เจดีย์หลวงพิทยา เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวจิราภรณ์ ธรรมจักร ครู
116 2019-12-09 แม่สรวย เจดีย์หลวงพิทยา เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการกลาง นางสาวศิริดา ยานะสิทธิ์ ครู
117 2019-12-09 แม่สรวย เจดีย์หลวงพิทยา เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการกลาง นางสาวธิดารัตน์ สุโพธิ์ ครู
118 2019-12-09 แม่สรวย เจดีย์หลวงพิทยา เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการประสาน นางละอองดาว พระพรเพ็ญ ครู
119 2019-12-09 แม่สรวย เจดีย์หลวงพิทยา เจดีย์หลวงพิทยา นักการ นายเกษม พิมสาร นักการ
120 2019-12-25 แม่สรวย บ้านห้วยหมอเฒ่า เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นายอุดมศักดิ์ สันสมบัติ ครู
121 2019-12-25 แม่สรวย บ้านห้วยหมอเฒ่า เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นายชินกร แต้มรู้ ครู
122 2019-12-25 แม่สรวย บ้านห้วยหมอเฒ่า เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
123 2019-12-04 แม่สรวย บ้านสันก้างปลา เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นางเนตรนภา แสนศิริ ครู
124 2019-12-04 แม่สรวย บ้านสันก้างปลา เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวธวัลรัตน์ อ่อนราษฎร์ ครู
125 2019-12-04 แม่สรวย บ้านสันก้างปลา เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการกลาง นายเจริญ เทพธรรม ครู
126 2019-12-03 แม่สรวย บ้านแม่ตาแมว เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นางณัฐฐิดา ช่วยแก้ว ครู
127 2019-12-03 แม่สรวย บ้านแม่ตาแมว เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
128 2019-12-03 แม่สรวย บ้านดินดำ เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวเบญจมาศ จันทิพย์ ครู
129 2019-12-03 แม่สรวย บ้านดินดำ เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการกลาง นางสาวสุภาวดี ไชยยา ครู
130 2019-12-12 แม่สรวย บ้านแม่ผักแหละ เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวชนิดา ริเป็ก ครู
131 2019-12-12 แม่สรวย บ้านแม่ผักแหละ เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวศิรินทร์ญา อินต๊ะสาร ครู
132 2019-12-12 แม่สรวย บ้านแม่ผักแหละ เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการกลาง นางสาวพิมพ์พิไล มูลชัย ครู
133 2019-12-03 แม่สรวย บ้านป่าถ่อน (วิทยาสมิทธิ์) เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวรัชฎาพร อุทธิยา ครู
134 2019-12-03 แม่สรวย บ้านป่าถ่อน (วิทยาสมิทธิ์) เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
135 2019-12-06 แม่สรวย บ้านแม่ต๋ำ เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นายซามูละ นายยอย ครู
136 2019-12-06 แม่สรวย บ้านแม่ต๋ำ เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวอรจิรา สิทธิวัง ครู
137 2019-12-06 แม่สรวย บ้านแม่ต๋ำ เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการกลาง นายปัณณวัฒน์ ไชยชุมภู ครู
138 2019-12-27 แม่สรวย ท่าก๊อพลับพลาพิทยา เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นายธนัช วัฒชนกุล ครู
139 2019-12-27 แม่สรวย ท่าก๊อพลับพลาพิทยา เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการกลาง นางสาวระพี เลิศคำฟู ครู
140 2019-12-09 แม่สรวย บ้านปางหลวง เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวพัทรศยา ปิงยศ ครู
141 2019-12-09 แม่สรวย บ้านปางหลวง เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการกลาง นายวันชาติ ยอดสูงสุด ครู
142 2019-12-20 แม่สรวย บ้านปางหก เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวกนกวลี ท้วมจันทร์ ครู
143 2019-12-20 แม่สรวย บ้านปางหก เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
144 2019-12-23 แม่สรวย ห้วยน้ำขุ่นวิทยา ห้วยน้ำขุ่นวิทยา ประธาน นายสนิท นันทชัย ผู้อำนวยการ
145 2019-12-23 แม่สรวย ห้วยน้ำขุ่นวิทยา ห้วยน้ำขุ่นวิทยา กรรมการคุมสอบ นายวสันต์ กุนา ครู
146 2019-12-23 แม่สรวย ห้วยน้ำขุ่นวิทยา ห้วยน้ำขุ่นวิทยา กรรมการคุมสอบ นายวราพงษ์ชัย กองสูงเนิน ครู
147 2019-12-23 แม่สรวย ห้วยน้ำขุ่นวิทยา ห้วยน้ำขุ่นวิทยา กรรมการคุมสอบ นายเจษฎา ชาวน่าน ครู
148 2019-12-23 แม่สรวย ห้วยน้ำขุ่นวิทยา ห้วยน้ำขุ่นวิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวสมาพร เหมวรรธนบูรณ์ ครู
149 2019-12-23 แม่สรวย ห้วยน้ำขุ่นวิทยา ห้วยน้ำขุ่นวิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวภัสรา ไชยชนะ ครู
150 2019-12-23 แม่สรวย ห้วยน้ำขุ่นวิทยา ห้วยน้ำขุ่นวิทยา กรรมการกลาง นางสาวพัชนุพร โยนิจ ครู
151 2019-12-06 แม่สรวย บ้านห้วยมะแกง บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นางสาวสุภาพร สมจิตต ครู
152 2019-12-06 แม่สรวย บ้านห้วยมะแกง บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นางสาวธันยพร ลือชา ครู
153 2019-12-06 แม่สรวย บ้านห้วยมะแกง บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการกลาง นางสาววัชรี วุฒิชัย ครู
154 2020-01-02 แม่สรวย บ้านห้วยสะลักวิทยา บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นางวิริยา ทาโน ครู
155 2020-01-02 แม่สรวย บ้านห้วยสะลักวิทยา บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการกลาง - - ไม่ระบุ
156 2019-12-25 แม่สรวย บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) ประธาน นายบุญเพ็ง แปงการิยา ผู้อำนวยการ
157 2019-12-25 แม่สรวย บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นางยุพาภรณ์ พรหมขัติแก้ว ครู
158 2019-12-25 แม่สรวย บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นางอุไรรัตน์ ทะลา ครู
159 2019-12-25 แม่สรวย บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นายจารุวัฒน์ บุญงาม ครู
160 2019-12-25 แม่สรวย บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการกลาง นางจิรวรรณ์ สานุมิตร ครู
161 2019-12-25 แม่สรวย บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการกลาง นางศรีเพ็ญ ใจธรรม ครู
162 2019-12-25 แม่สรวย บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการกลาง นายพิพัฒน์ วงค์วิชัย ครู
163 2019-12-25 แม่สรวย บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการประสาน นายเกียรติศักดิ์ คำระนึก ครู
164 2019-12-25 แม่สรวย บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) นักการ นายสมศักดิ์ แสนแปง นักการ
165 2019-12-25 แม่สรวย บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) นักการ นางสาวพิศมัย ชัยนคร นักการ
166 2019-12-11 แม่สรวย ชุมชนบ้านโป่ง บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นายบุญส่ง ชัยชะนะ ครู
167 2019-12-11 แม่สรวย ชุมชนบ้านโป่ง บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการกลาง นางวันวิสาข์ บุญมาก ครู
168 2019-12-15 แม่สรวย บ้านห้วยหญ้าไซ บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นางมนต์ทิพย์ รัศมี ครู
169 2019-12-15 แม่สรวย บ้านห้วยหญ้าไซ บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นางสาวพิมผกา วงศ์ใหญ่ ครู
170 2019-12-15 แม่สรวย บ้านห้วยหญ้าไซ บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นายธนากร บุญเลิง ครู
171 2019-12-15 แม่สรวย บ้านห้วยหญ้าไซ บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการกลาง นายชุติพงศ์ เสนาโปธิ ครู
172 2019-12-23 แม่สรวย บ้านแม่ตาช้าง บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นางธีรดา เชื้อเมืองพาน ครู
173 2019-12-23 แม่สรวย บ้านแม่ตาช้าง บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการกลาง ไม่ระบุ(-) (-) ไม่ระบุ
174 2019-12-09 แม่สรวย บ้านปางอ้อย บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นางสาวจรรยา สิริการ ครู
175 2019-12-09 แม่สรวย บ้านปางอ้อย บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
176 2019-12-06 แม่สรวย บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นางสาวสุทธิลักษณ์ กันธิพันธ์ ครู
177 2019-12-06 แม่สรวย บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการกลาง นายจักรพงศ์ มะทะ ครู
178 2019-12-04 แม่สรวย บ้านแม่พริก (เมืองยศพิทยานุกุล) บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นางวัจนา กับปุละวัน ครู
179 2019-12-04 แม่สรวย บ้านแม่พริก (เมืองยศพิทยานุกุล) บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
180 2019-12-16 แม่สรวย ชุมชนบ้านสันจำปา บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นายสมบัติ รัตน์ชัยศิลป์ ครู
181 2019-12-16 แม่สรวย ชุมชนบ้านสันจำปา บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นางสาวศิระกาญจน์ พิมพ์ธนฟ้า ครู
182 2019-12-16 แม่สรวย ชุมชนบ้านสันจำปา บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นายเกียรติศักดิ์ วงศ์ใหญ่ ครู
183 2019-12-16 แม่สรวย ชุมชนบ้านสันจำปา บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นายสุทอิทธ ภาหวานเสียง ครู
184 2019-12-16 แม่สรวย ชุมชนบ้านสันจำปา บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการกลาง นางสาวพรสวรรค์ ชัยสมบัติ ครู
185 2019-12-12 แม่สรวย บ้านโป่งปูเฟือง บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นางสาววรนุช ดีล้นเลิศนัก ครู
186 2019-12-12 แม่สรวย บ้านโป่งปูเฟือง บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
187 2019-12-23 แม่สรวย บ้านหนองผำ บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นางสาววศินา บุตรหล่อ ครู
188 2019-12-23 แม่สรวย บ้านหนองผำ บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
189 2019-12-12 แม่สรวย บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นางสาวอรสา ยานะสิทธิ์ ครู
190 2019-12-12 แม่สรวย บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการกลาง นางนงลักษณ์ เพลินสุข ครู
191 2019-12-09 แม่สรวย อนุบาลแม่สรวย บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นางสาวจิตรารัชต์ มาลัย ครู
192 2019-12-09 แม่สรวย อนุบาลแม่สรวย บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นางสาวกรทอง เดชกล้า ครู
193 2019-12-09 แม่สรวย อนุบาลแม่สรวย บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นาย่นิมิตร มาก๋า ครู
194 2019-12-09 แม่สรวย อนุบาลแม่สรวย บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นายเทอดศักดิ์ ถาชุม ครู
195 2019-12-09 แม่สรวย อนุบาลแม่สรวย บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการกลาง นางสาวณัตตยา ไชยเมือง ครู
196 2019-12-10 แม่สรวย บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นายสมเกียรติ ภู่สันติสัมพันธ์ ครู
197 2019-12-10 แม่สรวย บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการคุมสอบ นายคุรุพล ปิงใจ ครู
198 2019-12-10 แม่สรวย บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) กรรมการกลาง นางพุทธชาติ ยะใจมั่น ครู
199 2019-12-25 แม่สรวย บ้านวาวี บ้านวาวี ประธาน ว่าที่ร้อยเอกเสรี เชื้ออ้วน ผู้อำนวยการ
200 2019-12-25 แม่สรวย บ้านวาวี บ้านวาวี กรรมการคุมสอบ นายศิวะณัฐ วีระคำ ครู
201 2019-12-25 แม่สรวย บ้านวาวี บ้านวาวี กรรมการคุมสอบ นางสาวสุกัญญา ชุมพู ครู
202 2019-12-25 แม่สรวย บ้านวาวี บ้านวาวี กรรมการคุมสอบ นางสาวศิริรัตน์ สมบุรณ์นาค ครู
203 2019-12-25 แม่สรวย บ้านวาวี บ้านวาวี กรรมการคุมสอบ นางสาวเฌณิศา ศรีวิชัย ครู
204 2019-12-25 แม่สรวย บ้านวาวี บ้านวาวี กรรมการคุมสอบ นางสาวพลอยณิชชา เศรษฐปิติวงศ์ ครู
205 2019-12-25 แม่สรวย บ้านวาวี บ้านวาวี กรรมการคุมสอบ นางสาวกาญจนา บุญเป็ง ครู
206 2019-12-25 แม่สรวย บ้านวาวี บ้านวาวี กรรมการกลาง นายสุธี สอนน้อย ครู
207 2019-12-25 แม่สรวย บ้านวาวี บ้านวาวี กรรมการกลาง นางสาวธัญญารัตน์ เสนาธรรม ครู
208 2019-12-25 แม่สรวย บ้านวาวี บ้านวาวี กรรมการประสาน นายศรายุทธ แก้วเรือน ครู
209 2019-12-25 แม่สรวย บ้านวาวี บ้านวาวี นักการ นางศรีพลอย แสงโนราช นักการ
210 2019-12-03 แม่สรวย บ้านมังกาล่า บ้านวาวี กรรมการคุมสอบ นางสาววิมพ์วิภา ประมวลการ ครู
211 2019-12-03 แม่สรวย บ้านมังกาล่า บ้านวาวี กรรมการคุมสอบ นางสาวปริยานุช มูลมั่ง ครู
212 2019-12-03 แม่สรวย บ้านมังกาล่า บ้านวาวี กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
213 2019-12-18 แม่สรวย บ้านเลาลี บ้านวาวี กรรมการคุมสอบ นางสาวธัญนันท์ เดชานุวัติ ครู
214 2019-12-18 แม่สรวย บ้านเลาลี บ้านวาวี กรรมการคุมสอบ นางสาวอาภาศิริ โกฏิสิงห์ ครู
215 2019-12-18 แม่สรวย บ้านเลาลี บ้านวาวี กรรมการกลาง นางสาวกุลทิพย์ ฟองสนิท ครู
216 2019-12-26 แม่สรวย บ้านแม่โมงเย้า บ้านวาวี กรรมการคุมสอบ นางสาวดลยา ขันเวท ครู
217 2019-12-26 แม่สรวย บ้านแม่โมงเย้า บ้านวาวี กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
218 2019-12-25 แม่สรวย ดอยเวียงวิทยา บ้านวาวี กรรมการคุมสอบ นายวรชิต มานาวงศ์ ครู
219 2019-12-25 แม่สรวย ดอยเวียงวิทยา บ้านวาวี กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
220 2019-12-09 แม่สรวย โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ บ้านวาวี กรรมการคุมสอบ นางสาวอังค์วรา เพชรดิน ครู
221 2019-12-09 แม่สรวย โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ บ้านวาวี กรรมการคุมสอบ นายอดิศักดิ์ ใจปิน ครู
222 2019-12-09 แม่สรวย โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ บ้านวาวี กรรมการกลาง นางสาวดวงกมล สมทัด ครู
223 2019-12-24 แม่สรวย บ้านขุนสรวย บ้านวาวี กรรมการคุมสอบ นายเกียรติศักดิ์ เสนาวัฒน์ ครู
224 2019-12-24 แม่สรวย บ้านขุนสรวย บ้านวาวี กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
225 2019-12-16 แม่สรวย บ้านห้วยไคร้ บ้านห้วยไคร้ ประธาน นายสุทัด จันทะสินธุ์ ผู้อำนวยการ
226 2019-12-16 แม่สรวย บ้านห้วยไคร้ บ้านห้วยไคร้ กรรมการคุมสอบ นางสาวรัชพร มลิกุล ครู
227 2019-12-16 แม่สรวย บ้านห้วยไคร้ บ้านห้วยไคร้ กรรมการคุมสอบ นางสาวรัชณีกร นันตาชัยวุฒิ ครู
228 2019-12-16 แม่สรวย บ้านห้วยไคร้ บ้านห้วยไคร้ กรรมการกลาง นางสาวพิชญ์สกุล พรหมรังษี ครู
229 2019-12-16 แม่สรวย บ้านห้วยไคร้ บ้านห้วยไคร้ กรรมการประสาน นางสาวพินยา อินต๊ะไชยวงค์ ครู
230 2019-12-16 แม่สรวย บ้านห้วยไคร้ บ้านห้วยไคร้ นักการ นายณรงค์ สารเร็ว ครู
231 2019-12-04 แม่สรวย บ้านห้วยน้ำเย็น บ้านห้วยไคร้ กรรมการคุมสอบ นายอนิวรรต กองพินธ์ ครู
232 2019-12-04 แม่สรวย บ้านห้วยน้ำเย็น บ้านห้วยไคร้ กรรมการคุมสอบ นางสาวศิริพร อภิญญารัตนกุล ครู
233 2019-12-04 แม่สรวย บ้านห้วยน้ำเย็น บ้านห้วยไคร้ กรรมการกลาง นางสาวนวพร เทพมณี ครู
234 2019-12-02 แม่สรวย บ้านห้วยกล้า บ้านห้วยไคร้ กรรมการคุมสอบ นางทัศนีวรรณ นงเยาว์ ครู
235 2019-12-02 แม่สรวย บ้านห้วยกล้า บ้านห้วยไคร้ กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
236 2019-12-03 แม่สรวย บ้านผาแดงหลวง บ้านห้วยไคร้ กรรมการคุมสอบ นายฤทธิ์ ตาลี ครู
237 2019-12-03 แม่สรวย บ้านผาแดงหลวง บ้านห้วยไคร้ กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
238 2019-12-11 แม่สรวย บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) บ้านห้วยไคร้ กรรมการคุมสอบ นายศุภพิชฐ์ กันตา ครู
239 2019-12-11 แม่สรวย บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) บ้านห้วยไคร้ กรรมการคุมสอบ นางสาวอรพิน ภรณ์หทัยกุล ครู
240 2019-12-11 แม่สรวย บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) บ้านห้วยไคร้ กรรมการกลาง นางสาวยุวดี แก้วบุญเรือง ครู
241 2019-12-04 แม่สรวย บ้านดอยช้าง บ้านดอยช้าง ประธาน นายสวง กองจักร ผู้อำนวยการ
242 2019-12-04 แม่สรวย บ้านดอยช้าง บ้านดอยช้าง กรรมการคุมสอบ นายสยาม ตาวงค์ ครู
243 2019-12-04 แม่สรวย บ้านดอยช้าง บ้านดอยช้าง กรรมการคุมสอบ นางนงคราญ รินพล ครู
244 2019-12-04 แม่สรวย บ้านดอยช้าง บ้านดอยช้าง กรรมการคุมสอบ นางสาวภาวิดา กันหา ครู
245 2019-12-04 แม่สรวย บ้านดอยช้าง บ้านดอยช้าง กรรมการกลาง นางกันต์สินี จำปา ครู
246 2019-12-04 แม่สรวย บ้านห้วยมะซาง บ้านห้วยไคร้ กรรมการคุมสอบ นางสาวปราณี ยานุกุล ครู
247 2019-12-04 แม่สรวย บ้านห้วยมะซาง บ้านห้วยไคร้ กรรมการคุมสอบ นางสาวทิพย์วรรณ แซ่ตัน ครู
248 2019-12-04 แม่สรวย บ้านห้วยมะซาง บ้านห้วยไคร้ กรรมการกลาง นางสาวมัณฑนา ใจเร็ว ครู
249 2019-12-24 แม่สรวย ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นายพิภพ อุปการะ ครู
250 2019-12-24 แม่สรวย ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นางอรพรรณ ปงสนิทย์ ครู
251 2019-12-24 แม่สรวย ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
252 2019-12-18 แม่สรวย บ้านห้วยเฮี้ย เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาววิชุดา กอนแก้ว ครู
253 2019-12-18 แม่สรวย บ้านห้วยเฮี้ย เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
254 2019-12-04 แม่สรวย บ้านแม่ยางมิ้น เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการคุมสอบ นายจักรพงศ์ อิ่นคำ ครู
255 2019-12-04 แม่สรวย บ้านแม่ยางมิ้น เจดีย์หลวงพิทยา กรรมการกลาง นางสาวสิริกานต์ แก้ววงค์เขียว ครู
256 2019-12-26 แม่สรวย เวียงผาวิทยา เวียงผาวิทยา ประธาน นายนิเรก หอมรส ผู้อำนวยการ
257 2019-12-26 แม่สรวย เวียงผาวิทยา เวียงผาวิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวศิริพร คำภิราษร ครู
258 2019-12-26 แม่สรวย เวียงผาวิทยา เวียงผาวิทยา กรรมการคุมสอบ นางอัจฉราพรรณ อำไพจิต ครู
259 2019-12-26 แม่สรวย เวียงผาวิทยา เวียงผาวิทยา กรรมการคุมสอบ นายเดชพงษ์ อุ่นชาติ ครู
260 2019-12-26 แม่สรวย เวียงผาวิทยา เวียงผาวิทยา กรรมการคุมสอบ นายวิษณุพงษ์ กาบทอง ครู
261 2019-12-26 แม่สรวย เวียงผาวิทยา เวียงผาวิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวอนุธิดา สมเงิน ครู
262 2019-12-26 แม่สรวย เวียงผาวิทยา เวียงผาวิทยา กรรมการคุมสอบ นางสาวมาลาวัลย์ กิจเจริญพร ครู
263 2019-12-26 แม่สรวย เวียงผาวิทยา เวียงผาวิทยา กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
264 2019-12-03 เวียงป่าเป้า บ้านโป่งเทวี อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นางสาวบุญยวี ยอแจะ ครู
265 2019-12-03 เวียงป่าเป้า บ้านโป่งเทวี อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการกลาง นายภาณุพงศ์ เจ็นจัด ครู
266 2019-12-03 เวียงป่าเป้า บ้านป่าตึง อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นางสาวขวัญจิตร ไชยมงคล ครู
267 2019-12-03 เวียงป่าเป้า บ้านป่าตึง อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
268 2019-12-04 เวียงป่าเป้า บ้านห้วยหินลาดใน อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นางพณารัตน์ สุตันคำ ครู
269 2019-12-04 เวียงป่าเป้า บ้านห้วยหินลาดใน อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
270 2019-12-06 เวียงป่าเป้า บ้านป่าสัก อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นางสาวสุภาภรณ์ กัณทะชัยวรรณ ครู
271 2019-12-06 เวียงป่าเป้า บ้านป่าสัก อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
272 2019-12-03 เวียงป่าเป้า บ้านฮ่างต่ำ อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นางสาวสุภาพร พนมไพศาลสกุล ครู
273 2019-12-03 เวียงป่าเป้า บ้านฮ่างต่ำ อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นางสาวชนัญชิดา จอมยอดแก้ว ครู
274 2019-12-03 เวียงป่าเป้า บ้านฮ่างต่ำ อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นางสมจินต์ อุปละ ครู
275 2019-12-03 เวียงป่าเป้า บ้านฮ่างต่ำ อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการกลาง - - ไม่ระบุ
276 2019-12-03 เวียงป่าเป้า ป่างิ้ววิทยา อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นางสาววนิดา วงษา ครู
277 2019-12-03 เวียงป่าเป้า ป่างิ้ววิทยา อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นางจันทร์เพ็ญ บุญมา ครู
278 2019-12-03 เวียงป่าเป้า ป่างิ้ววิทยา อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการกลาง นางสาวปริศนา ก๋าคำ ครู
279 2019-12-06 เวียงป่าเป้า ไทยรัฐวิทยา 32 อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการคุมสอบ นายอรรถพล ดวงอาโน ครู
280 2019-12-06 เวียงป่าเป้า ไทยรัฐวิทยา 32 อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการคุมสอบ นางสาวกัญญารัตน์ พลูคำ ครู
281 2019-12-06 เวียงป่าเป้า ไทยรัฐวิทยา 32 อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการกลาง นางนิตยา วานิชพิพัฒน์ ครู
282 2019-12-05 เวียงป่าเป้า อนุบาลแม่ขะจาน อนุบาลแม่ขะจาน ประธาน นายทวี กันทะ ผู้อำนวยการ
283 2019-12-05 เวียงป่าเป้า อนุบาลแม่ขะจาน อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการคุมสอบ นางสาวณัฐกฤตา นารส ครู
284 2019-12-05 เวียงป่าเป้า อนุบาลแม่ขะจาน อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการคุมสอบ นางสาวนิภาพร สัญญะวงค์ ครู
285 2019-12-05 เวียงป่าเป้า อนุบาลแม่ขะจาน อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการคุมสอบ นางนงนุช ปวงมาโล ครู
286 2019-12-05 เวียงป่าเป้า อนุบาลแม่ขะจาน อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการกลาง นางสาวพยูง ม่วงศรี ครู
287 2019-12-05 เวียงป่าเป้า อนุบาลแม่ขะจาน อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการกลาง นางสคราญจิต อุบลเขียว ครู
288 2019-12-05 เวียงป่าเป้า อนุบาลแม่ขะจาน อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการกลาง นายอภิชาติ ลาเอ็ด ครู
289 2019-12-05 เวียงป่าเป้า อนุบาลแม่ขะจาน อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการประสาน นางภัทรพร น้อยพันธุ์ ครู
290 2019-12-05 เวียงป่าเป้า อนุบาลแม่ขะจาน อนุบาลแม่ขะจาน นักการ นางสาวสาลิณี ศรียานะ นักการ
291 2019-12-05 เวียงป่าเป้า อนุบาลแม่ขะจาน อนุบาลแม่ขะจาน นักการ นางสาวรพิชญา กันทะเหล็ก นักการ
292 2019-12-06 เวียงป่าเป้า บ้านป่าแงะ อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการคุมสอบ นายปัญจมินณ์ มหัทธนโยธินกุล ครู
293 2019-12-06 เวียงป่าเป้า บ้านป่าแงะ อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการกลาง นางสาวเมวิกา คงแสนคำ ครู
294 2019-12-06 เวียงป่าเป้า ปางมะกาดวิทยา อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการคุมสอบ นางวลัยทิพย์ รัชวงษ์ ครู
295 2019-12-06 เวียงป่าเป้า ปางมะกาดวิทยา อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการคุมสอบ นายสุริยา สิงห์คำ ครู
296 2019-12-06 เวียงป่าเป้า ปางมะกาดวิทยา อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
297 2019-12-11 เวียงป่าเป้า บ้านห้วยโป่ง อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการคุมสอบ สิบเอกเอกพล ใจยะเสน ครู
298 2019-12-11 เวียงป่าเป้า บ้านห้วยโป่ง อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการกลาง - - ไม่ระบุ
299 2019-12-05 เวียงป่าเป้า บ้านห้วยม่วง อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการคุมสอบ นายธีรวุฒิ ทะนาวา ครู
300 2019-12-05 เวียงป่าเป้า บ้านห้วยม่วง อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
301 2019-12-10 เวียงป่าเป้า โป่งน้ำร้อนวิทยา อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการคุมสอบ นางสาวดารณี คุณาสวัสดิ์ ครู
302 2019-12-10 เวียงป่าเป้า โป่งน้ำร้อนวิทยา อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการคุมสอบ นางสาวนันท์นภัส สุระเสน ครู
303 2019-12-10 เวียงป่าเป้า โป่งน้ำร้อนวิทยา อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
304 2019-12-05 เวียงป่าเป้า บ้านเมืองน้อย (นิมมานเหมินทรานุสรณ์) อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการคุมสอบ นางสาวพิมพ์วรรณ เตจ๊ะเสาร์ ครู
305 2019-12-05 เวียงป่าเป้า บ้านเมืองน้อย (นิมมานเหมินทรานุสรณ์) อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการคุมสอบ นางสาวนันทภัค ช อะทะวงษา ครู
306 2019-12-05 เวียงป่าเป้า บ้านเมืองน้อย (นิมมานเหมินทรานุสรณ์) อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการกลาง นายกฤษณพงศ์ เป็งแสนหนู ครู
307 2019-12-13 เวียงป่าเป้า บ้านขุนลาว อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการคุมสอบ นางสาวนภาพร ยะเวียง ครู
308 2019-12-13 เวียงป่าเป้า บ้านขุนลาว อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการกลาง นางวชิราภรณ์ เชาว์วิเศษโกมล ครู
309 2019-12-03 เวียงป่าเป้า บ้านโฮ่ง อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการคุมสอบ นางสาววาสนา รู้งาน ครู
310 2019-12-03 เวียงป่าเป้า บ้านโฮ่ง อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการกลาง นางสาวข่อผกา ศรีขวา ครู
311 2019-12-11 เวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า ประธาน นายวิโรจน์ มหาวรรณ ผู้อำนวยการ
312 2019-12-11 เวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นายณัฐวุฒิ มากสุข ครู
313 2019-12-11 เวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นายวิเชียร พลภูสา ครู
314 2019-12-11 เวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นายกรณพัฒน์ ทิพย์อุโมงค์ ครู
315 2019-12-11 เวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นายณัฐวุฒิ คงแก้ว ครู
316 2019-12-11 เวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นายอภิชาติ ยะมา ครู
317 2019-12-11 เวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการกลาง นายทรงวุฑฒิ ทาอุปรงค์ ครู
318 2019-12-11 เวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการกลาง นางมยุรี สุนัน ครู
319 2019-12-11 เวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการกลาง นางนันธิดา ละขะไพ ครู
320 2019-12-11 เวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการกลาง นางสาวกัลยา พรมสะอาด ครู
321 2019-12-11 เวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการประสาน นางเฉลิมขวัญ มากมี ครู
322 2019-12-11 เวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า นักการ นายทองหล่อ กันทาเป็ง นักการ
323 2019-12-11 เวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า อนุบาลเวียงป่าเป้า นักการ นางชุม แก้วประภา นักการ
324 2019-12-09 เวียงป่าเป้า ชุมชนบ้านกู่ (ป่าเป้าประชานุเคราะห์) อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นางสาวพรรณิการ์ ศรีสม ครู
325 2019-12-09 เวียงป่าเป้า ชุมชนบ้านกู่ (ป่าเป้าประชานุเคราะห์) อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
326 2019-12-11 เวียงป่าเป้า บ้านหนองยาว อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นางสาวหยาดพิรุณ วงค์คำยอด ครู
327 2019-12-11 เวียงป่าเป้า บ้านหนองยาว อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นายเกพงษ์ คณะวงค์ ครู
328 2019-12-11 เวียงป่าเป้า บ้านหนองยาว อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการกลาง นายธันวา ดวงนิตย์ ไม่ระบุ
329 2019-12-23 เวียงป่าเป้า ดอยเวียงผาพิทยา อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นายสันธาร ยางนอก ครู
330 2019-12-23 เวียงป่าเป้า ดอยเวียงผาพิทยา อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นางสาวนันทิกา ปัญญาเขื่อน ครู
331 2019-12-23 เวียงป่าเป้า ดอยเวียงผาพิทยา อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
332 2019-12-15 เวียงป่าเป้า บ้านแม่ปูนหลวง อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นางสาวชมพูนุท ทาชมภู ครู
333 2019-12-15 เวียงป่าเป้า บ้านแม่ปูนหลวง อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นางสาวมนัสนันท์ คำพาบ ครู
334 2019-12-15 เวียงป่าเป้า บ้านแม่ปูนหลวง อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการกลาง นางสาววชิราภรณ์ สายสำราญ ครู
335 2019-12-11 เวียงป่าเป้า เวียงกาหลงวิทยา อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการคุมสอบ นายสุพศิน ศรีวิชัย ครู
336 2019-12-11 เวียงป่าเป้า เวียงกาหลงวิทยา อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการกลาง นางสาวศิริรัตน์ สายใจ ครู
337 2019-12-11 เวียงป่าเป้า บ้านป่าจั่น อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการคุมสอบ นายจิรายุส น้อยมาลัย ครู
338 2019-12-11 เวียงป่าเป้า บ้านป่าจั่น อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการคุมสอบ นางสาวอโรชา แก้ววะศรี ครู
339 2019-12-11 เวียงป่าเป้า บ้านป่าจั่น อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
340 2019-12-16 เวียงป่าเป้า บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการคุมสอบ นายสุริยัน ปันธุระ ครู
341 2019-12-16 เวียงป่าเป้า บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
342 2019-12-12 เวียงป่าเป้า บ้านทุ่งม่าน อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการคุมสอบ นายนราฤทธิ์ สอนใจ ครู
343 2019-12-12 เวียงป่าเป้า บ้านทุ่งม่าน อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการคุมสอบ นางสุนิสา ต่อมใจ ครู
344 2019-12-12 เวียงป่าเป้า บ้านทุ่งม่าน อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการกลาง นางสาวศิวิมล ท้าวคำลือ ครู
345 2019-12-04 เวียงป่าเป้า บ้านดงป่าส้าน อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการคุมสอบ นายสมคิด เชื้อดวงขาว ครู
346 2019-12-04 เวียงป่าเป้า บ้านดงป่าส้าน อนุบาลแม่ขะจาน กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
347 2019-12-11 เวียงป่าเป้า บ้านเด่นศาลา อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นายพัชร เกียรติวาณิช ครู
348 2019-12-11 เวียงป่าเป้า บ้านเด่นศาลา อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นางวันวิสา ศรีสองเมือง ครู
349 2019-12-11 เวียงป่าเป้า บ้านเด่นศาลา อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการกลาง นางมยุรี สุนัน ครู
350 2019-12-10 เวียงป่าเป้า แม่ตะละวิทยา อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นายอรรถพล ชัยอินทร์ ครู
351 2019-12-10 เวียงป่าเป้า แม่ตะละวิทยา อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการกลาง นางสุภัทรา สุดสวาท ครู
352 2019-12-02 เวียงป่าเป้า บ้านปางมะขามป้อม อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นางสาวกนกวรรณ ดำรงค์ธรรม ครู
353 2019-12-02 เวียงป่าเป้า บ้านปางมะขามป้อม อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการกลาง นางสาวรวิวรรณ เชื้อเมืองพาน ครู
354 2019-12-25 เวียงป่าเป้า บ้านโป่งนก อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นายทรงยุทธ แซ่ฟ้า ครู
355 2019-12-25 เวียงป่าเป้า บ้านโป่งนก อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นายวสันต์ เกตุวงษ์ ครู
356 2019-12-25 เวียงป่าเป้า บ้านโป่งนก อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
357 2019-12-17 เวียงป่าเป้า บ้านโป่งเหนือ อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นางสาวพรนพิน ทะนิวทอง ครู
358 2019-12-17 เวียงป่าเป้า บ้านโป่งเหนือ อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นางสาวพรสินี นพวงค์ ครู
359 2019-12-17 เวียงป่าเป้า บ้านโป่งเหนือ อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการกลาง นางอัญญรัตน์ มณีทอง ครู
360 2019-12-04 เวียงป่าเป้า ทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นายปัญญา เจริญทรัพย์ ครู
361 2019-12-04 เวียงป่าเป้า ทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการกลาง นางสาวพัชรี บุญยงค์ ครู
362 2019-12-11 เวียงป่าเป้า บ้านสันสลี อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบ นายเกียรติศักดิ์ เกี๋ยงมะนา ครู
363 2019-12-11 เวียงป่าเป้า บ้านสันสลี อนุบาลเวียงป่าเป้า กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
364 2019-12-10 แม่ลาว อนุบาลจอมหมอกแก้ว อนุบาลแม่ลาว กรรมการคุมสอบ นางสาวศุภรัตน์ ศรีทะนันชัย ครู
365 2019-12-10 แม่ลาว อนุบาลจอมหมอกแก้ว อนุบาลแม่ลาว กรรมการคุมสอบ นางสาวสุวิชาดา แซ่แต้ ครู
366 2019-12-10 แม่ลาว อนุบาลจอมหมอกแก้ว อนุบาลแม่ลาว กรรมการกลาง นางมัทฐนาพร ธรรมยา ครู
367 2019-12-23 แม่ลาว บ้านดงมะดะ อนุบาลแม่ลาว กรรมการคุมสอบ นางอำภา หมื่นองค์ ครู
368 2019-12-23 แม่ลาว บ้านดงมะดะ อนุบาลแม่ลาว กรรมการคุมสอบ นางวชิรา อินลี ครู
369 2019-12-23 แม่ลาว บ้านดงมะดะ อนุบาลแม่ลาว กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
370 2019-12-04 แม่ลาว อนุบาลแม่ลาว อนุบาลแม่ลาว ประธาน นายสุรศักดิ์ เบญจพลาภรณ์ ผู้อำนวยการ
371 2019-12-04 แม่ลาว อนุบาลแม่ลาว อนุบาลแม่ลาว กรรมการคุมสอบ นางสาวรัชฎาพร ผิวผ่อง ครู
372 2019-12-04 แม่ลาว อนุบาลแม่ลาว อนุบาลแม่ลาว กรรมการคุมสอบ นางสุคนธ์ทิพย์ น้อยหมอ ครู
373 2019-12-04 แม่ลาว อนุบาลแม่ลาว อนุบาลแม่ลาว กรรมการกลาง นางศุภลักษณ์ มโนใจ ครู
374 2019-12-04 แม่ลาว อนุบาลแม่ลาว อนุบาลแม่ลาว กรรมการกลาง นางศิริลักษณ์ กาศมณี ครู
375 2019-12-04 แม่ลาว อนุบาลแม่ลาว อนุบาลแม่ลาว กรรมการประสาน นางสาวเสาวภาคย์ สุระวงค์ ครู
376 2019-12-04 แม่ลาว อนุบาลแม่ลาว อนุบาลแม่ลาว นักการ นายวีระ คำตุ้ม นักการ
377 2019-12-03 แม่ลาว บ้านผาบ่อง (คุรุราษฎร์สามัคคี) อนุบาลแม่ลาว กรรมการคุมสอบ นางจุฬาลักษณ์ เบญจพลาภรณ์ ครู
378 2019-12-03 แม่ลาว บ้านผาบ่อง (คุรุราษฎร์สามัคคี) อนุบาลแม่ลาว กรรมการคุมสอบ นางสาวจันทร์สุดา สุขปัน ครู
379 2019-12-03 แม่ลาว บ้านผาบ่อง (คุรุราษฎร์สามัคคี) อนุบาลแม่ลาว กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
380 2019-12-09 แม่ลาว ห้วยส้านยาววิทยา อนุบาลแม่ลาว กรรมการคุมสอบ นางควรคณึง ณ พิกุล ครู
381 2019-12-09 แม่ลาว ห้วยส้านยาววิทยา อนุบาลแม่ลาว กรรมการคุมสอบ นางสาวอัญชลี จันทร์เขียว ครู
382 2019-12-09 แม่ลาว ห้วยส้านยาววิทยา อนุบาลแม่ลาว กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
383 2019-12-09 แม่ลาว บ้านหนองเก้าห้อง อนุบาลแม่ลาว กรรมการคุมสอบ นางนิตยาพร วรจักร ครู
384 2019-12-09 แม่ลาว บ้านหนองเก้าห้อง อนุบาลแม่ลาว กรรมการกลาง นางเกษร ขันตาเครือ ครู
385 2019-12-04 แม่ลาว บัวสลีวิทยา อนุบาลแม่ลาว กรรมการคุมสอบ นางอุราวรรณ สินธุชัย ครู
386 2019-12-04 แม่ลาว บัวสลีวิทยา อนุบาลแม่ลาว กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
387 2019-12-18 แม่ลาว บ้านโป่งมอญ อนุบาลแม่ลาว กรรมการคุมสอบ นางมัลลิดา มั่งมูล ครู
388 2019-12-18 แม่ลาว บ้านโป่งมอญ อนุบาลแม่ลาว กรรมการคุมสอบ นายอุทัย ปัญญาทิพย์ ครู
389 2019-12-18 แม่ลาว บ้านโป่งมอญ อนุบาลแม่ลาว กรรมการกลาง ไม่ระบุ- - ไม่ระบุ
390 2019-12-20 แม่ลาว บ้านแม่ผง อนุบาลแม่ลาว กรรมการคุมสอบ นางวราภรณ์ พิศณาวงษ์ ครู
391 2019-12-20 แม่ลาว บ้านแม่ผง อนุบาลแม่ลาว กรรมการกลาง นางรัชนีวรรณ ชัยลังกา ครู
392 2019-12-04 แม่ลาว ชุมชนบ้านป่าก่อดำ อนุบาลแม่ลาว กรรมการคุมสอบ นางปิยะลักษณ์ ริมทอง ครู
393 2019-12-04 แม่ลาว ชุมชนบ้านป่าก่อดำ อนุบาลแม่ลาว กรรมการกลาง นางสาวกรรณิการ์ จอมแปง ครู
394 2019-12-11 แม่ลาว บ้านห้วยส้านพลับพลา อนุบาลแม่ลาว กรรมการคุมสอบ นายจักราวุธ เปลินศิริ ครู
395 2019-12-11 แม่ลาว บ้านห้วยส้านพลับพลา อนุบาลแม่ลาว กรรมการคุมสอบ นางวิชิตา หัตถกอง ครู
396 2019-12-11 แม่ลาว บ้านห้วยส้านพลับพลา อนุบาลแม่ลาว กรรมการกลาง นายพิสัณฑ์ อภิวงค์งาม ครู
397 2019-12-04 แม่ลาว โป่งแพร่วิทยา อนุบาลแม่ลาว กรรมการคุมสอบ นายศตวรรษ แอบแฝง ครู
398 2019-12-04 แม่ลาว โป่งแพร่วิทยา อนุบาลแม่ลาว กรรมการคุมสอบ นางสาววารุณี ใจกันโย ครู
399 2019-12-04 แม่ลาว โป่งแพร่วิทยา อนุบาลแม่ลาว กรรมการกลาง นางปิยธิดา บุนนาค ครู

COPY RIGHT © 2016-2017 งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามการจัดการศึกษา สพป.ชร.2
โทร 088-2591174 www.evaluate.cri2.go.th