ระบบลงทะเบียน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูวัดผลโรงเรียนด้วยโปรแกรมระบบบริหารการจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS) ปีการศึกษา 2559”
ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.ชร2

งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามการจัดการศึกษา

รุ่นที่ 1

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 รับ 90 คน

ปิดรับการลงทะเบียน รายชื่อผู้ลงทะเบียน รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 รับ 90 คน

ปิดรับการลงทะเบียน รายชื่อผู้ลงทะเบียน รุ่นที่ 2


Note

COPY RIGHT © 2016 งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามการจัดการศึกษา สพป.ชร.2
โทร 088-2591174 www.evaluate.cri2.go.th