ระบบลงทะเบียน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูวัดผลโรงเรียนด้วยโปรแกรมระบบบริหารการจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS) ปีการศึกษา 2559”
ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.ชร2

ลงทะเบียน รุ่นที่ 2
วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 (รับสมัคร 90 คน)
ยกเลิก

COPY RIGHT © 2016 งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามการจัดการศึกษา สพป.ชร.2
โทร 088-2591174 www.evaluate.cri2.go.th