ระบบลงทะเบียน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูวัดผลโรงเรียนด้วยโปรแกรมระบบบริหารการจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS) ปีการศึกษา 2559”
ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.ชร2

ที่ วันที่ลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัดโรงเรียน อำเภอ
1 2016-08-23 11:38:20 นายโสภณ งามดี ครู บ้านทุ่งม่าน เวียงป่าเป้า
2 2016-08-22 14:50:14 นางกาญจนา สุจรต ครู ทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา เวียงป่าเป้า
3 2016-08-20 15:52:07 นายเมธี นันต๊ะรัตน์ ครู โป่งแพร่วิทยา แม่ลาว
4 2016-08-19 10:10:46 นางปริศนา เหลี่ยมใส ครู บ้านห้วยไคร้ แม่สรวย
5 2016-08-18 18:08:03 นางสาวอังคณา สงวนใจ ครู บ้านป่าเส้า ป่าแดด
6 2016-08-18 16:39:40 นางวชิรา อินลี ครู บ้านดงมะดะ แม่ลาว
7 2016-08-18 15:42:35 นายมรุต ยารังษี ครู โรงช้างวิทยา ป่าแดด
8 2016-08-18 15:38:53 นางสาวพรพรรณ คำมา ครู บ้านสักพัฒนา ป่าแดด
9 2016-08-18 15:35:06 นางจุฬาลักษณ์ เบญจพลาภรณ์ ครู บ้านผาบ่อง (คุรุราษฎร์สามัคคี) แม่ลาว
10 2016-08-18 15:31:56 นายพิชัย สักกะวงศ์ ครู บ้านหนองผำ แม่สรวย
11 2016-08-18 14:03:39 นางจันทนา กองจักร ครู บ้านถ้ำ พาน
12 2016-08-18 13:52:48 นางสาวแสงรุ้ง โพธิ์คำ ครู บ้านสันต้นดู่ พาน
13 2016-08-18 13:48:32 นายสุทัศน์ ภู่ทัยกุล ครู บ้านป่าแดงงาม พาน
14 2016-08-18 13:35:27 นางสาวรัชนี เผอเมี๊ยะ ครู บ้านแม่ตะละ เวียงป่าเป้า
15 2016-08-18 13:25:57 นายสมชาย สายทิ ครู บ้านดง พาน
16 2016-08-18 13:17:23 นางวิชิตา หัตถกอง ครู บ้านห้วยส้านพลับพลา แม่ลาว
17 2016-08-18 13:11:57 นางมนัสนันท์ รัตนะ ครู บ้านแม่ยางมิ้น แม่สรวย
18 2016-08-18 12:55:41 นางนงคราญ ยารังษี ครู บ้านกล้วย พาน
19 2016-08-18 12:28:47 นางจันทรา ชัยวรรณา ครู บ้านลังกา เวียงป่าเป้า
20 2016-08-18 11:52:53 นายสมพงษ์ เชื้อเมืองพาน ครู ธารทองวิทยา (ป่ารวก) พาน
21 2016-08-18 11:49:21 นางกรวิภา กิจพิทักษ์ ครู บ้านโฮ่ง เวียงป่าเป้า
22 2016-08-18 11:45:45 นางสาวณัฐกานต์ แสนใจงาม ครู บ้านห้วยโป่ง เวียงป่าเป้า
23 2016-08-18 11:22:54 นางปิลันธนา ศุภฤกษ์ชัย ครู บ้านเหมืองง่า พาน
24 2016-08-18 11:01:54 นายกิตติราช เที่ยงทุกข์ ครู บ้านแม่ตาแมว แม่สรวย
25 2016-08-18 10:58:44 นางอุทัยทิพย์ จันต๊ะวงษ์ ครู บ้านห้วยมะแกง แม่สรวย
26 2016-08-18 10:21:29 นายโยธิน ปงสนิทย์ ครู บ้านห้วยน้ำเย็น แม่สรวย
27 2016-08-18 09:37:52 นางปรานอม แสนโคตร ครู บ้านจำผักกูด พาน
28 2016-08-18 09:35:49 นางอนงค์วรรณ ใจลำปาง ครู บ้านแม่แก้วใต้ พาน
29 2016-08-18 09:16:12 นายนิวัฒน์ จริยา ครู บ้านเมืองน้อย (นิมมานเหมินทรานุสรณ์) เวียงป่าเป้า
30 2016-08-18 09:02:01 นางเกล็ดทอง ภู่ไพศาล ครู บ้านฮ่างต่ำ เวียงป่าเป้า
31 2016-08-18 08:37:17 นางรดา ไฝเอ้ย ครู บ้านสิบสอง พาน
32 2016-08-18 08:33:41 นางเกศนี สุริยะ ครู บ้านใหม่พัฒนา ป่าแดด
33 2016-08-18 08:29:18 นางนางมยุรี ไพเชฐศักดิ์ ครู บ้านจำคาวตอง พาน
34 2016-08-17 20:53:20 นางวิมาลา เนื่องเดช ครู บ้านร่องคตสันปูเลย พาน
35 2016-08-17 20:49:53 นางสมพร ดาสา ครู ทานตะวันวิทยา พาน
36 2016-08-17 19:10:24 นางสาวพัชราพร คำทา ครู บ้านริมวัง ๑ พาน
37 2016-08-17 18:59:05 นางวรัญญา ทะกัน ครู บ้านปางเกาะทราย พาน
38 2016-08-17 18:57:35 นายศักดิ์ชัย กาวี ครู บ้านริมวัง ๒ พาน
39 2016-08-17 17:19:23 นายกฤษณะ อะโน ครู บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) แม่สรวย
40 2016-08-17 17:05:48 นางธนพร สิงห์โต ครู เจริญเมืองวิทยา พาน
41 2016-08-17 17:02:23 นางสาวภัทรา ยาอินตา ครู ปางมะกาดวิทยา เวียงป่าเป้า
42 2016-08-17 16:58:53 นายประภาส ขนาดใหญ่ ครู บ้านหนองเก้าห้อง แม่ลาว
43 2016-08-17 16:25:23 นางสาวเยาวลักษณ์ อุทธิยา ครู เวียงห้าววิทยา พาน
44 2016-08-17 16:20:13 นางสาวณันน์ลดา เบ็ญชา ครู บ้านแม่ผักแหละ แม่สรวย
45 2016-08-17 16:06:04 นางสาวดรุณวรรณ สุกันทา ครู บ้านปางอ่ายห้วยชมภู เวียงป่าเป้า
46 2016-08-17 15:57:52 นางสุรีวรรณ รัตนสัค ครู บ้านป่าส้าน พาน
47 2016-08-17 15:49:05 นางดวงดาว จักรสาร ครู บ้านสันติวัน พาน
48 2016-08-17 15:45:04 นางวัจนา กับปุละวัน ครู บ้านแม่พริก (เมืองยศพิทยานุกุล) แม่สรวย
49 2016-08-17 15:44:57 นางศิตา จอมจักร์ ครู บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง พาน
50 2016-08-17 15:43:03 นายอนิรุทธิ์ ตุ้ยระพิงค์ ครู บ้านสันผักแค พาน
51 2016-08-17 15:41:22 นางปวริสร กันเงิน ครู บ้านป่าตึง พาน
52 2016-08-17 15:38:55 นางประพิม กาจีนะ ครู บ้านหนองบัว พาน
53 2016-08-17 15:31:09 นางสาวศิริดา ยานะสิทธิ์ ครู ดอยเวียงวิทยา แม่สรวย
54 2016-08-17 14:50:53 นางสาวปนัดดา เกษร ครู บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ แม่สรวย
55 2016-08-17 14:50:15 นางดวงฤดี อินทัตฐาน ครู บ้านแม่แก้วเด่นชัย พาน
56 2016-08-17 14:48:42 นางสาวพิราวรรณ ปันใจแก้ว ครู บ้านป่าตึง เวียงป่าเป้า
57 2016-08-17 14:47:52 นางสาวเมทินี เชียงแรง ครู อนุบาลแม่สรวย แม่สรวย
58 2016-08-17 14:35:06 นางสาวปุณณภา จิตต์ถือ ครู บ้านป่าจั่น เวียงป่าเป้า
59 2016-08-17 14:28:51 นางรุ่งธิดา กันทา ครู อนุบาลเวียงป่าเป้า เวียงป่าเป้า
60 2016-08-17 14:26:22 นางปราณี นันตัง ครู บ้านป่าหัดป่าแขม พาน
61 2016-08-17 14:21:49 นางวิมลมาศ บัวธนะ ครู บ้านดงเวียง พาน
62 2016-08-17 14:14:15 นางปาริชาติ มาลาโรจน์ ครู บ้านดอนสลี แม่สรวย
63 2016-08-17 13:50:04 นางสาวนิตยา ชุ่มจิตต์ ครู ปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) พาน
64 2016-08-17 13:46:15 นายปัณณวัฒน์ ไชยชุมภู ครู บ้านแม่ต๋ำ แม่สรวย
65 2016-08-17 13:37:29 นางสุรพรรณ นรรัตน์ ครู บ้านแม่แก้ว พาน
66 2016-08-17 13:30:18 นางอังคนา ใจบุญมี ครู บ้านดินดำ แม่สรวย
67 2016-08-17 13:28:05 นางผกายมาศ เตปิน ครู โป่งทะลายใหม่เจริญ พาน
68 2016-08-17 13:26:27 นางสาวกัญญาณัฐ ศิริคำ ครู บ้านขุนสรวย แม่สรวย
69 2016-08-17 13:13:33 นางผ่องศรี คำสมุทร ครู บ้านสันมะแฟน พาน
70 2016-08-17 13:06:06 นางจิตรลดา อินต๊ะรัตน์ ครู ชุมชนสันมะเค็ด พาน
71 2016-08-17 12:49:31 นางสาวอังค์วรา สมดี ครู เวียงกาหลงวิทยา เวียงป่าเป้า
72 2016-08-17 12:47:56 นางสาวรจิตแก้ว คำแก่น ครู บ้านต้นง้าว แม่ลาว
73 2016-08-17 12:40:17 นางพรรษสรณ์ คงศุภโชคสุพงศ์ ครู บ้านป่าสัก พาน
74 2016-08-17 12:38:57 นางวรรณพร นรรัตน์ ครู บ้านสันต้นแหน พาน
75 2016-08-17 12:33:33 นายศุภชัย พึ่งศรี ครู ชุมชนบ้านโป่ง แม่สรวย
76 2016-08-17 12:28:46 นางนิตยาพร ปัญญาอุดม ครู บ้านปอเรียง พาน
77 2016-08-17 12:27:38 นางมัทฐนาพร ธรรมยา ครู บ้านป่าตึงงาม แม่สรวย
78 2016-08-17 12:23:49 นางอรญา สุขมาก ครู บ้านหนองฮ่างสันหลวง พาน
79 2016-08-17 12:16:51 นางสาวเสาวภา จันทร์แสง ครู บ้านป่าคา พาน
80 2016-08-17 11:54:34 นายเฉลิมพล จำปา ครู บ้านดอยช้าง แม่สรวย
81 2016-08-17 11:46:14 นางทับทิม ปาเงิน ครู สันกลางวิทยา พาน
82 2016-08-17 11:45:52 นางสาววีณา ปูกา ครู บ้านเจริญเมือง พาน
83 2016-08-17 11:41:14 นางสาวสุพิน ปณะการ ครู บ้านโป่ง ป่าแดด
84 2016-08-17 11:37:44 นางสาวพัชรพรรณ คำตา ครู บ้านแม่อ้อนอก พาน
85 2016-08-17 11:29:30 นางกัลยา งอกขึ้น ครู อนุบาลพาน (ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) พาน
86 2016-08-17 11:27:52 นายบัญชา ธรรมไชย ครู โป่งน้ำร้อนวิทยา เวียงป่าเป้า
87 2016-08-17 11:23:01 นางศรัญญา พัชรศักดาธร ครู บ้านแม่แก้วเหนือ พาน
88 2016-08-17 11:06:42 นางสาวสุทัพย์ อ่อนนวล ครู บ้านแม่โมงเย้า แม่สรวย
89 2016-08-17 10:44:55 นางสาวช่อผกา ศรีขวา ครู บ้านแม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า
90 2016-08-17 10:43:44 นางสาวสายทอง อินต๊ะ ครู ชุมชนบ้านสันมะค่า ป่าแดด

COPY RIGHT © 2016 งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามการจัดการศึกษา สพป.ชร.2
โทร 088-2591174 www.evaluate.cri2.go.th