ระบบลงทะเบียน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูวัดผลโรงเรียนด้วยโปรแกรมระบบบริหารการจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS) ปีการศึกษา 2559”
ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.ชร2

ที่ วันที่ลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัดโรงเรียน อำเภอ
1 2016-08-30 10:27:00 นางนันทรัตน์ ไชยคำ ครู ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด พาน
2 2016-08-25 16:02:01 นายศรายุทธ แก้วเรือน ครู บ้านวาวี แม่สรวย
3 2016-08-25 11:04:08 นางสาวชาวิณี สำลี ครู บ้านห้วยกล้า แม่สรวย
4 2016-08-24 19:21:47 นายอินจันทร์ ใจเสน ครู บ้านแสนเจริญ แม่สรวย
5 2016-08-24 13:13:51 นางสาวพิมพ์สุดา สุขคำปา ครู บ้านปางอ้อย แม่สรวย
6 2016-08-24 12:36:18 นายจักรพงศ์ มะทะ ครู บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก แม่สรวย
7 2016-08-23 21:34:04 นางสาวณัฏฐิกา ไชยาพันธุ์ ครู บ้านห้วยหญ้าไซ แม่สรวย
8 2016-08-23 15:50:48 นายวสันต์ อุปไพร ครู อนุบาลจอมหมอกแก้ว แม่ลาว
9 2016-08-23 14:22:14 นายสมคิด เชื้อดวงขาว ครู บ้านดงป่าส้าน เวียงป่าเป้า
10 2016-08-22 21:12:23 นางสาวทัศนีย์ ยศวงใจ ครู ดอยเวียงผาพิทยา เวียงป่าเป้า
11 2016-08-22 16:18:50 นางสาวเบญญาทิพ สุวรรณใจ ครู บ้านหนองยาว เวียงป่าเป้า
12 2016-08-22 15:50:05 นางนิศาสินี พาสอน ครู บ้านโป่งปูเฟือง แม่สรวย
13 2016-08-22 14:08:33 นางอัญชลี วงศ์นวบ ครู บ้านโป่งนก เวียงป่าเป้า
14 2016-08-22 13:45:31 นางสาวจิรพร แสงสี ครู บ้านห้วยขี้เหล็ก แม่สรวย
15 2016-08-22 12:12:50 นางนงคราญ เกษมสุข ครู ป่าแดงวิทยา พาน
16 2016-08-22 10:34:28 นายสุรพล เวียงอินทร์ รองผู้อำนวยการ บ้านศาลา พาน
17 2016-08-22 09:37:04 นางจันเพ็ญ กิจชนะไพบูลย์ ครู บ้านท่ามะโอ แม่ลาว
18 2016-08-22 09:24:36 นายประหยัด สันวงศ์ ครู สันหนองควาย พาน
19 2016-08-22 09:22:01 นางสาวสมาพร กิตตะ ครู อนุบาลแม่ขะจาน เวียงป่าเป้า
20 2016-08-22 09:09:38 นางสาวพันธ์ทิพย์ อุ่นเรือน ครู บ้านแม่อ้อ พาน
21 2016-08-22 08:55:38 นางธนพร จันทรา ครู พานพสกสวัสดิ์ พาน
22 2016-08-21 11:51:56 นายวิษณุพงษ์ กาบทอง ครู เวียงผาวิทยา แม่สรวย
23 2016-08-21 10:12:23 นายศุภสิทธิ์ กวินรัตน์ชัย ครู บ้านปางกิ่ว (ศุภสิทธิ์มหาคุณ) แม่สรวย
24 2016-08-21 10:07:59 นางสาววศินา บุตรหล่อ ครู บ้านเลาลี แม่สรวย
25 2016-08-21 09:47:47 นางสาวธันญกานต์ ชมเชย ครู บ้านปางหก แม่สรวย
26 2016-08-20 19:29:31 นางสาวสุวคนธ์ คนขยัน ครู โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ แม่สรวย
27 2016-08-20 16:31:10 นางสังวาลย์ ใจปิน ครู บ้านร้องบง แม่สรวย
28 2016-08-20 08:49:27 นายประดิษฐ์ กาวินชัย ครู บ้านสัน เวียงป่าเป้า
29 2016-08-20 08:40:28 นายอติรุจ บุญสูง ครู บ้านห้วยสะลักวิทยา แม่สรวย
30 2016-08-19 16:47:52 นางสมสวย พุทธิมา ครู บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) แม่สรวย
31 2016-08-19 15:20:21 นางแคทลียา ใจมูล ครู ห้วยส้านยาววิทยา แม่ลาว
32 2016-08-24 14:34:32 นางอรทัย สมนาม ครู บ้านใหม่ใต้ ป่าแดด
33 2016-08-19 14:15:02 นายสยามรัตน์ สุขสำราญ ครู บ้านป่าแงะ ป่าแดด
34 2016-08-19 13:32:37 นายวัชรศักดิ์ ชมภูใหล ครู บ้านห้วยมะซาง แม่สรวย
35 2016-08-19 12:58:01 นางรัตนา ทุนชิงชัย ครู บ้านป่าถ่อน (วิทยาสมิทธิ์) แม่สรวย
36 2016-08-19 12:56:31 นางสาวพิชรินทร์ อุ่นนิ่ม ครู บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) แม่สรวย
37 2016-08-19 12:38:24 นายอุดมศักดิ์ สันสมบัติ ครู บ้านห้วยหมอเฒ่า แม่สรวย
38 2016-08-19 12:31:10 นายสุทธิพงศ์ มั่นใจ ครู ป่างิ้ววิทยา เวียงป่าเป้า
39 2016-08-19 12:30:23 นายเอนก กันทา ครู ศิริมาตย์เทวี พาน
40 2016-08-19 12:29:31 นายถนอม ชัยลังกา ครู บ้านโป่งมอญ แม่ลาว
41 2016-08-19 12:26:30 นางสาวศุภาวรรณ ชัยลังกา ครู บ้านป่าสัก เวียงป่าเป้า
42 2016-08-19 12:02:17 นางรัชนีวรรณ ชัยลังกา ครู บ้านแม่ผง แม่ลาว
43 2016-08-19 11:59:20 นางศิริลักษณ์ กาศมณี ครู อนุบาลแม่ลาว แม่ลาว
44 2016-08-19 11:23:18 นางโสภา ใจคำ ครู ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา แม่สรวย
45 2016-08-19 10:51:41 นางปราณี อินสวรรค์ ครู ชุมชนบ้านป่าก่อดำ แม่ลาว
46 2016-08-19 10:49:50 นางสำเร็จ นันไชย ครู บ้านต้นยาง แม่ลาว
47 2016-08-19 10:40:45 นายโย ใจวงค์ ครู ชุมชนบ้านสันจำปา แม่สรวย
48 2016-08-19 09:56:15 นางสาวธีรดา สมพะมิตร ครู บ้านแม่ตาช้าง แม่สรวย
49 2016-08-19 09:38:31 นางศิริรัตน์ ประสิงห์ ครู ไทยรัฐวิทยา 32 เวียงป่าเป้า
50 2016-08-19 09:36:10 นางนารี หุยากรณ์ ครู บ้านป่าแงะ เวียงป่าเป้า
51 2016-08-19 09:34:37 นางสาวรวิวรรณ เชื้อเมืองพาน ครู บ้านปางมะขามป้อม เวียงป่าเป้า
52 2016-08-19 09:33:45 นางสาวกันตยา มูลปัญญา ครู บ้านทุ่งยาว เวียงป่าเป้า
53 2016-08-19 09:31:47 นางอุไรวรรณ ยามี ครู บ้านวังวิทยา ป่าแดด
54 2016-08-19 09:24:46 นางสาวพัฒนา แปงชมภู ครู เจดีย์หลวงพิทยา แม่สรวย
55 2016-08-19 09:04:31 นางสาวสิริลดา เลาหกุล ครู บ้านโป่งเหนือ เวียงป่าเป้า
56 2016-08-19 08:57:02 นายอลงกต รูปงาม เจ้าหน้าที่ธุรการ บ้านม่วงคำ พาน
57 2016-08-19 08:55:51 นางวารุณี หันตา ครู บ้านฝั่งตื้น พาน
58 2016-08-19 08:53:28 นางชุลีกร ชะพลพรรค ครู บัวสลีวิทยา แม่ลาว
59 2016-08-19 08:51:17 นายวราพงษ์ชัย กองสูงเนิน ครู ห้วยน้ำขุ่นวิทยา แม่สรวย
60 2016-08-19 08:46:50 นายอภิชาติ เชิญชู ครู บ้านแม่คาวหลวง พาน
61 2016-08-19 08:46:25 นายสมจิตร จิตอารีย์ ครู บ้านห้วยเฮี้ย แม่สรวย
62 2016-08-19 08:36:26 นายสุทธิสันติ์ ลำพงษ์เหนือ ครู บ้านโป่งแดง พาน
63 2016-08-19 08:10:25 นางนุจรินทร์ ทิพรักษ์ ครู บ้านป่าต้าก พาน
64 2016-08-19 07:57:52 นางสาวภารดี ใจมั่น ครู บ้านโป่งเทวี เวียงป่าเป้า
65 2016-08-18 20:58:11 นางวารินทร์ จันทร์ศรี ครู ชุมชนบ้านกู่ (ป่าเป้าประชานุเคราะห์) เวียงป่าเป้า
66 2016-08-18 19:15:20 นางสาววาสนา อินต๊ะยศ ครู บ้านแม่ปูนหลวง เวียงป่าเป้า
67 2016-08-18 15:12:32 นางสาววนาลี บุญแรง ครู บ้านห้วยหินลาดใน เวียงป่าเป้า
68 2016-08-18 15:04:31 นางสาวพัทรศยา ปิงยศ ครู บ้านปางหลวง แม่สรวย
69 2016-08-18 13:09:41 นางนฤมล สวัสดิ์พัฒนาวงศ์ ครู บ้านผาแดงหลวง แม่สรวย
70 2016-08-18 12:12:35 นายวันชัย ปัญญาวิชา ครู บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา เวียงป่าเป้า
71 2016-08-18 11:23:13 นางภูมิใจ ลำพงษ์เหนือ ครู บ้านป่าบง พาน
72 2016-08-18 10:09:29 นางสายทิพย์ ผิวแดง ครู บ้านแม่พุง ป่าแดด
73 2016-08-18 09:18:32 นายดุสิต คฤหานนท์ ครู บ้านห้วยม่วง เวียงป่าเป้า
74 2016-08-18 09:14:54 นางอัมพิกา ยะมะโน ครู บ้านหัวฝาย แม่สรวย
75 2016-08-18 09:01:41 นางวชิราภรณ์ เชาว์วิเศษโกมล ครู บ้านขุนลาว เวียงป่าเป้า
76 2016-08-17 15:33:35 นายมานพ เลี่ยมสุวรรณ ผู้อำนวยการ บ้านสันต้นผึ้ง พาน
77 2016-08-17 15:29:42 นายมงคล กันทะวงศ์ ครู บ้านสันสลี เวียงป่าเป้า
78 2016-08-17 14:47:56 นางเนตรนภา แสนศิริ ครู บ้านสันก้างปลา แม่สรวย
79 2016-08-17 13:43:49 นางภัทรภร ทาอุปรงค์ ครู บ้านเด่นศาลา เวียงป่าเป้า
80 2016-08-17 13:43:44 นางสาวจารุพรรณ จักรแก้ว ครู บ้านมังกาล่า แม่สรวย
81 2016-08-17 13:39:15 นายพรพจน์ พงษ์กลาง ครู ท่าก๊อพลับพลาพิทยา แม่สรวย
82 2016-08-24 13:10:57 นางสาวกุลภัส มาฟู ครู ศรีโพธิ์เงินวิทยา ป่าแดด
83 2016-08-17 11:46:50 นางจันทร์ทิพย์ บัวเคน ครู ร่องธารวิทยา พาน

COPY RIGHT © 2016 งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามการจัดการศึกษา สพป.ชร.2
โทร 088-2591174 www.evaluate.cri2.go.th