ระบบเสนอชื่อกรรมการการแข่งขัน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

หมวดหมู่การแข่งขัน : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายการการแข่งขัน : การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 จำนวน 15 ทีม
มีการเสนอชื่อกรรมการแล้ว : จำนวน 5 คน คงเหลือที่ไม่ได้เสนอชื่อ จำนวน 0 คน
กรรมการคนที่ 1 อำเภอ แม่ลาว นาย โยธิน แก้วก๋า โรงเรียน ชุมชนบ้านป่าก่อดำ
กรรมการคนที่ 2 อำเภอ ป่าแดด นาย ปิยวัฒนา แซ่ลี โรงเรียน ป่าแงะวิทยา
กรรมการคนที่ 3 อำเภอ แม่สรวย นาย ประพันธ์ อาชาวัชรกุล โรงเรียน ห้วยน้ำขุ่นวิทยา
กรรมการคนที่ 4 อำเภอ เวียงป่าเป้า ว่าที่ร้อยตรีหญิง วชิราภรณ์ เกียรติเจริญ โรงเรียน บ้านเด่นศาลา
กรรมการคนที่ 5 อำเภอ พาน ว่าที่ร้อยตรี กาญจน์ ตาสาย โรงเรียน บ้านโป่งแดง
รายการการแข่งขันนี้ มีการเสนอชื่อคณะกรรมการครบ 5 คนแล้ว

COPY RIGHT © 2019 งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามการจัดการศึกษา สพป.ชร.2
โทร 088-2591174 www.evaluate.cri2.go.th