ระบบเสนอชื่อกรรมการการแข่งขัน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

หมวดหมู่การแข่งขัน : ปฐมวัย
แบ่งเป็นรายการการแข่งขัน จำนวน 2 รายการ ดังนี้
# รหัสรายการ ชื่อรายการการแข่งขัน จำนวนทีม จำนวนกรรมการที่เสนอชื่อแล้ว จัดการข้อมูล
1 001 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 15 ทีม 5 คน เสนอชื่อกรรมการ
2 002 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 15 ทีม 5 คน เสนอชื่อกรรมการ

แสดงรายงานเป็น HTML

รายการแข่งขัน การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย จำนวนทีม 15 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาง เรณู เครือวงค์ โรงเรียน บ้านผาบ่อง (คุรุราษฎร์สามัคคี)
2 ป่าแดด นางสาว ณิชาภัทร โนหล้า โรงเรียน ป่าแงะวิทยา
3 เวียงป่าเป้า นาง มณี กันธิยะ โรงเรียน บ้านปางอ่ายห้วยชมภู
4 แม่สรวย นางสาว ทิพาพร เชื้อเมืองพาน โรงเรียน บ้านแม่พริก (เมืองยศพิทยานุกุล)
5 พาน นาง นพมาศ บาลใจ โรงเรียน อบต.ดอยงาม (สันช้างตาย)
รายการแข่งขัน การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย จำนวนทีม 15 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาง การะเกด เดชะพงค์ โรงเรียน อนุบาลแม่ลาว
2 แม่สรวย นาง ชุติปภา ตันเขียว โรงเรียน บ้านห้วยสะลักวิทยา
3 ป่าแดด นางสาว บุณยนุช สุตาจันทร์ โรงเรียน ป่าแงะวิทยา
4 เวียงป่าเป้า นาง ทิพวรรณ ศรีบุญมี โรงเรียน บ้านลังกา
5 พาน นางสาว นิศารัตน์ คำสุข โรงเรียน อนุบาลศิริวัฒนา

COPY RIGHT © 2019 งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามการจัดการศึกษา สพป.ชร.2
โทร 088-2591174 www.evaluate.cri2.go.th