ระบบเสนอชื่อกรรมการการแข่งขัน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

หมวดหมู่การแข่งขัน : ภาษาต่างประเทศ
แบ่งเป็นรายการการแข่งขัน จำนวน 10 รายการ ดังนี้
# รหัสรายการ ชื่อรายการการแข่งขัน จำนวนทีม จำนวนกรรมการที่เสนอชื่อแล้ว จัดการข้อมูล
1 154 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 15 ทีม 5 คน เสนอชื่อกรรมการ
2 155 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 14 ทีม 5 คน เสนอชื่อกรรมการ
3 156 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 13 ทีม 5 คน เสนอชื่อกรรมการ
4 157 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 14 ทีม 5 คน เสนอชื่อกรรมการ
5 158 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 12 ทีม 4 คน เสนอชื่อกรรมการ
6 159 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 2 ทีม 3 คน เสนอชื่อกรรมการ
7 160 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 15 ทีม 4 คน เสนอชื่อกรรมการ
8 161 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 15 ทีม 3 คน เสนอชื่อกรรมการ
9 162 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 12 ทีม 1 คน เสนอชื่อกรรมการ
10 163 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 6 ทีม 1 คน เสนอชื่อกรรมการ

แสดงรายงานเป็น HTML

รายการแข่งขัน การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 จำนวนทีม 15 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาง วิชิตา หัตถกอง โรงเรียน บ้านห้วยส้านพลับพลา
2 ป่าแดด นาง ประดับดวง ยอดใจคำ โรงเรียน ชุมชนบ้านสันมะค่า
3 เวียงป่าเป้า นางสาว พรรณิภา อินเรียน โรงเรียน บ้านแม่ปูนหลวง
4 แม่สรวย นางสาว อภิญญา เกตุหิรัญ โรงเรียน ห้วยน้ำขุ่นวิทยา
5 พาน นาง ทับทิม อภิวงศ์ โรงเรียน ศิริมาตย์เทวี
รายการแข่งขัน การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 จำนวนทีม 14 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาง ประทินทิพย์ สลีสองสม โรงเรียน ชุมชนบ้านป่าก่อดำ
2 ป่าแดด นาง รุ่งทิพย์ เครือพาน โรงเรียน บ้านสักพัฒนา
3 เวียงป่าเป้า นาย เศวต ถาเตียม โรงเรียน อนุบาลเวียงป่าเป้า
4 แม่สรวย นางสาว ธัญญารัตน์ เสนาธรรม โรงเรียน บ้านวาวี
5 พาน นาง แสงจันทร์ วงศ์วิชัย โรงเรียน บ้านป่าแดงงาม
รายการแข่งขัน การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 จำนวนทีม 13 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาง อรพินทร์ เหมยเมืองแก้ว โรงเรียน ห้วยส้านยาววิทยา
2 แม่สรวย นาง สุพิน ทิศลังกา โรงเรียน บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์)
3 ป่าแดด นาง อรสา เปล่งใส โรงเรียน บ้านวังวิทยา
4 เวียงป่าเป้า นางสาว ปานวาด เชื้อสะอาด โรงเรียน ดอยเวียงผาพิทยา
5 พาน นาง ดารัตน์ รักษ์เจริญ โรงเรียน ร่องธารวิทยา
รายการแข่งขัน การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 จำนวนทีม 14 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นางสาว รจิตแก้ว คำแก่น โรงเรียน บ้านต้นง้าว
2 ป่าแดด นาง รัดดาวรรณ กรมมา โรงเรียน ป่าแงะวิทยา
3 แม่สรวย นาง มณิชญา ณ ลำปาง โรงเรียน ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา
4 เวียงป่าเป้า นาง จันทร์รินทร์ ใจยะเสน โรงเรียน เวียงกาหลงวิทยา
5 พาน นาย พิทักษ์ ป้อมล้อม โรงเรียน บ้านแม่อ้อนอก
รายการแข่งขัน การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 จำนวนทีม 12 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 เวียงป่าเป้า นางสาว มยุรี พวงอาภัย โรงเรียน บ้านปางอ่ายห้วยชมภู
2 แม่ลาว นาย วุฒินันท์ โปทาวี โรงเรียน โป่งแพร่วิทยา
3 ป่าแดด นาง มนัญญา แก้วอนันต์ โรงเรียน โรงช้างวิทยา
4 พาน นาง อังคณา ชมภูไหล โรงเรียน บ้านโป่งแดง
รายการแข่งขัน การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 จำนวนทีม 2 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นางสาว กุลทรัพย์ สุทธหลวง โรงเรียน อนุบาลแม่สรวย
2 แม่สรวย นางสาว อริสา กำลังประสิทธิ์ โรงเรียน ห้วยน้ำขุ่นวิทยา
3 พาน นางสาว เยาวลักษณ์ อุทธิยา โรงเรียน เวียงห้าววิทยา
รายการแข่งขัน การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 จำนวนทีม 15 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาง นีรนุช โคมารัมย์ โรงเรียน โป่งแพร่วิทยา
2 เวียงป่าเป้า นางสาว ณพิชญา วงค์สุยะ โรงเรียน บ้านแม่ปูนหลวง
3 แม่สรวย นาง เจนจิรา อย่ามีภัย โรงเรียน โป่งกลางน้ำประชาสรรค์
4 พาน นาง อภิญญา แสงทอง โรงเรียน บ้านสันติวัน
รายการแข่งขัน การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 จำนวนทีม 15 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นางสาว วิภารัตน์ ไชยา โรงเรียน บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก)
2 เวียงป่าเป้า นาย อรรถพล ดวงอาโน โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 32
3 พาน นาย สมพงษ์ เชื้อเมืองพาน โรงเรียน ธารทองวิทยา (ป่ารวก)
รายการแข่งขัน การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 จำนวนทีม 12 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 พาน นางสาว จริญญา กำแพง โรงเรียน พานพสกสวัสดิ์
รายการแข่งขัน การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 จำนวนทีม 6 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นางสาว กรองกานต์ ชูทิตย์ โรงเรียน บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)

COPY RIGHT © 2019 งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามการจัดการศึกษา สพป.ชร.2
โทร 088-2591174 www.evaluate.cri2.go.th