ระบบเสนอชื่อกรรมการการแข่งขัน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

หมวดหมู่การแข่งขัน : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบ่งเป็นรายการการแข่งขัน จำนวน 10 รายการ ดังนี้
# รหัสรายการ ชื่อรายการการแข่งขัน จำนวนทีม จำนวนกรรมการที่เสนอชื่อแล้ว จัดการข้อมูล
1 165 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 15 ทีม 5 คน เสนอชื่อกรรมการ
2 166 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 12 ทีม 4 คน เสนอชื่อกรรมการ
3 167 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 3 ทีม 3 คน เสนอชื่อกรรมการ
4 168 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 3 ทีม 2 คน เสนอชื่อกรรมการ
5 169 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 3 ทีม 1 คน เสนอชื่อกรรมการ
6 170 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 2 ทีม 1 คน เสนอชื่อกรรมการ
7 171 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 11 ทีม 2 คน เสนอชื่อกรรมการ
8 172 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 9 ทีม 2 คน เสนอชื่อกรรมการ
9 173 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 2 ทีม 1 คน เสนอชื่อกรรมการ
10 174 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 1 ทีม 1 คน เสนอชื่อกรรมการ

แสดงรายงานเป็น HTML

รายการแข่งขัน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 จำนวนทีม 15 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาย โยธิน แก้วก๋า โรงเรียน ชุมชนบ้านป่าก่อดำ
2 ป่าแดด นาย ปิยวัฒนา แซ่ลี โรงเรียน ป่าแงะวิทยา
3 แม่สรวย นาย ประพันธ์ อาชาวัชรกุล โรงเรียน ห้วยน้ำขุ่นวิทยา
4 เวียงป่าเป้า ว่าที่ร้อยตรีหญิง วชิราภรณ์ เกียรติเจริญ โรงเรียน บ้านเด่นศาลา
5 พาน ว่าที่ร้อยตรี กาญจน์ ตาสาย โรงเรียน บ้านโป่งแดง
รายการแข่งขัน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 จำนวนทีม 12 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาย สิทธิศักดิ์ หน่อท้าว โรงเรียน บ้านดงมะดะ
2 แม่สรวย นาย กฤษนุ ก้อสละ โรงเรียน โป่งกลางน้ำประชาสรรค์
3 เวียงป่าเป้า นาย ศิริศักดิ์ อานี โรงเรียน บ้านโป่งนก
4 พาน นาย พน บุญทา โรงเรียน บ้านศาลา
รายการแข่งขัน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 จำนวนทีม 3 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาย บัณฑิต วุยแพ โรงเรียน บ้านห้วยน้ำเย็น
2 เวียงป่าเป้า ว่าที่ร้อยตรี มงคล กันติ๊บ โรงเรียน บ้านสัน
3 พาน นาย บุญนำ เทียนทอง โรงเรียน ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด
รายการแข่งขัน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 จำนวนทีม 3 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาย สมชาติ สิริโอสกุล โรงเรียน ชุมชนบ้านสันจำปา
2 พาน นาย วรเมธ อุ่นใจ โรงเรียน บ้านริมวัง ๑
รายการแข่งขัน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 จำนวนทีม 3 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาย อนิวรรต กองพินธ์ โรงเรียน บ้านห้วยน้ำเย็น
รายการแข่งขัน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 จำนวนทีม 2 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาง สุดารัตน์ สาแหละ โรงเรียน บ้านแม่ผักแหละ
รายการแข่งขัน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 จำนวนทีม 11 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นางสาว ศิริรัตน์ สมบุณร์นาค โรงเรียน บ้านวาวี
2 เวียงป่าเป้า นางสาว สุภาพร พนมไพศาลสกุล โรงเรียน บ้านฮ่างต่ำ
รายการแข่งขัน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 จำนวนทีม 9 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นางสาว อรอุมา สุมาตรา โรงเรียน บ้านห้วยไคร้
2 เวียงป่าเป้า นาง สุจิตรา พรมเทพ โรงเรียน ทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา
รายการแข่งขัน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 จำนวนทีม 2 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นางสาว ศิระกาญจน์ พิมพ์ธนฟ้า โรงเรียน ชุมชนบ้านสันจำปา
รายการแข่งขัน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 จำนวนทีม 1 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาง มนต์ทิพย์ รัศมี โรงเรียน บ้านห้วยหญ้าไซ

COPY RIGHT © 2019 งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามการจัดการศึกษา สพป.ชร.2
โทร 088-2591174 www.evaluate.cri2.go.th