ระบบเสนอชื่อกรรมการการแข่งขัน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

หมวดหมู่การแข่งขัน : หุ่นยนต์
แบ่งเป็นรายการการแข่งขัน จำนวน 8 รายการ ดังนี้
# รหัสรายการ ชื่อรายการการแข่งขัน จำนวนทีม จำนวนกรรมการที่เสนอชื่อแล้ว จัดการข้อมูล
1 187 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 7 ทีม 0 คน เสนอชื่อกรรมการ
2 188 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 2 ทีม 1 คน เสนอชื่อกรรมการ
3 189 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 4 ทีม 0 คน เสนอชื่อกรรมการ
4 190 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 3 ทีม 1 คน เสนอชื่อกรรมการ
5 191 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 2 ทีม 1 คน เสนอชื่อกรรมการ
6 192 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 2 ทีม 1 คน เสนอชื่อกรรมการ
7 193 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 2 ทีม 1 คน เสนอชื่อกรรมการ
8 194 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 2 ทีม 0 คน เสนอชื่อกรรมการ

แสดงรายงานเป็น HTML

รายการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 จำนวนทีม 7 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
รายการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 จำนวนทีม 2 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาย จักรพล เด่นรัศมี โรงเรียน เวียงผาวิทยา
รายการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 จำนวนทีม 4 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
รายการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 จำนวนทีม 3 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาย อนุพงษ์ สมศรี โรงเรียน บ้านวาวี
รายการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 จำนวนทีม 2 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาย อนุพงษ์ สมศรี โรงเรียน บ้านวาวี
รายการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 จำนวนทีม 2 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาย ฉัตรชัย วิสามารถ โรงเรียน บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก)
รายการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 จำนวนทีม 2 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาย สุทอิทธ ภาหวานเสียง โรงเรียน ชุมชนบ้านสันจำปา
รายการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 จำนวนทีม 2 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน

COPY RIGHT © 2019 งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามการจัดการศึกษา สพป.ชร.2
โทร 088-2591174 www.evaluate.cri2.go.th