ระบบเสนอชื่อกรรมการการแข่งขัน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

หมวดหมู่การแข่งขัน : การงานอาชีพ
แบ่งเป็นรายการการแข่งขัน จำนวน 18 รายการ ดังนี้
# รหัสรายการ ชื่อรายการการแข่งขัน จำนวนทีม จำนวนกรรมการที่เสนอชื่อแล้ว จัดการข้อมูล
1 195 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 10 ทีม 3 คน เสนอชื่อกรรมการ
2 196 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 3 ทีม 1 คน เสนอชื่อกรรมการ
3 197 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 5 ทีม 2 คน เสนอชื่อกรรมการ
4 198 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 4 ทีม 2 คน เสนอชื่อกรรมการ
5 199 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 3 ทีม 1 คน เสนอชื่อกรรมการ
6 200 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 2 ทีม 1 คน เสนอชื่อกรรมการ
7 201 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 8 ทีม 2 คน เสนอชื่อกรรมการ
8 202 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 3 ทีม 1 คน เสนอชื่อกรรมการ
9 203 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 9 ทีม 2 คน เสนอชื่อกรรมการ
10 204 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 9 ทีม 2 คน เสนอชื่อกรรมการ
11 205 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 3 ทีม 2 คน เสนอชื่อกรรมการ
12 206 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 2 ทีม 2 คน เสนอชื่อกรรมการ
13 207 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 5 ทีม 1 คน เสนอชื่อกรรมการ
14 208 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 1 ทีม 1 คน เสนอชื่อกรรมการ
15 209 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 4 ทีม 2 คน เสนอชื่อกรรมการ
16 210 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 2 ทีม 2 คน เสนอชื่อกรรมการ
17 211 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 2 ทีม 1 คน เสนอชื่อกรรมการ
18 212 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 2 ทีม 1 คน เสนอชื่อกรรมการ

แสดงรายงานเป็น HTML

รายการแข่งขัน การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 จำนวนทีม 10 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาย เจริญ เทพธรรม โรงเรียน บ้านสันก้างปลา
2 เวียงป่าเป้า นาง สุพรรณ์ อินทร์สว่าง โรงเรียน บ้านโป่งนก
3 พาน นางสาว ชนม์นิภา ชมภูเมือง โรงเรียน เทศบาล 1(บ้านเก่า)
รายการแข่งขัน การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 จำนวนทีม 3 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาย วิโรจน์ ราชพลี โรงเรียน บ้านวาวี
รายการแข่งขัน การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 จำนวนทีม 5 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาย ฤทธิ์ ตาลี โรงเรียน บ้านผาแดงหลวง
2 เวียงป่าเป้า นางสาว พัฒน์นรี บุญธนลาภ โรงเรียน ทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา
รายการแข่งขัน การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 จำนวนทีม 4 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 เวียงป่าเป้า นางสาว พัฒน์นรี บุญธนลาภ โรงเรียน ทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา
2 แม่สรวย นางสาว เสาวลักษณ์ คนบุญ โรงเรียน ชุมชนบ้านสันจำปา
รายการแข่งขัน การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 จำนวนทีม 3 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาง เบญจวรรณ สุขพันธ์ โรงเรียน บ้านห้วยหญ้าไซ
รายการแข่งขัน การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 จำนวนทีม 2 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นางสาว กัตติกา ชัชวาลปรีชา โรงเรียน บ้านสันก้างปลา
รายการแข่งขัน การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 จำนวนทีม 8 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาย อนุสรณ์ จันทร์ก้อน โรงเรียน โป่งกลางน้ำประชาสรรค์
2 พาน นาง รุ่งทิพย์ รีรักษ์ โรงเรียน บ้านโป่งแดง
รายการแข่งขัน การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 จำนวนทีม 3 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาง ทรายทอง โสดามรรค โรงเรียน บ้านดอนสลี
รายการแข่งขัน การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 จำนวนทีม 9 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาย โสพล ณ ลำปาง โรงเรียน บ้านห้วยเฮี้ย
2 เวียงป่าเป้า นาย ดุสิต คฤหานนท์ โรงเรียน บ้านห้วยม่วง
รายการแข่งขัน การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 จำนวนทีม 9 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาย นิมิตร มาก๋า โรงเรียน อนุบาลแม่สรวย
2 เวียงป่าเป้า นาย มนัสพงษ์ ไชยประเสริฐ โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 32
รายการแข่งขัน การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 จำนวนทีม 3 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 เวียงป่าเป้า นางสาว ศิริญา อภัยสุรสิทธิ์ โรงเรียน บ้านป่าตึง
2 แม่สรวย นางสาว กมลวรรณ ธนะโรจน์รุ่งเรือง โรงเรียน บ้านแม่ต๋ำ
รายการแข่งขัน การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 จำนวนทีม 2 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 เวียงป่าเป้า นาง รุ่งการณ์ วงษา โรงเรียน ทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา
2 แม่สรวย นางสาว นพรัตน์ เดชซ้อน โรงเรียน ดอยเวียงวิทยา
รายการแข่งขัน การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 จำนวนทีม 5 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาย ณรงค์ สารเร็ว โรงเรียน บ้านห้วยไคร้
รายการแข่งขัน การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 จำนวนทีม 1 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาง นิจ พู่กัน โรงเรียน บ้านแม่พริก (เมืองยศพิทยานุกุล)
รายการแข่งขัน การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 จำนวนทีม 4 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาง บังอร สุกุล โรงเรียน บ้านห้วยสะลักวิทยา
2 เวียงป่าเป้า นาง ฉันทนา โยนสนิท โรงเรียน บ้านแม่ปูนหลวง
รายการแข่งขัน การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 จำนวนทีม 2 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาง เนตรนภา แสนศิริ โรงเรียน บ้านสันก้างปลา
2 เวียงป่าเป้า นาง เกษร พรหมใจ โรงเรียน ดอยเวียงผาพิทยา
รายการแข่งขัน การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 จำนวนทีม 2 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นางสาว อังค์วรา เพชรดิน โรงเรียน โป่งกลางน้ำประชาสรรค์
รายการแข่งขัน การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 จำนวนทีม 2 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นางสาว ชลธิชา งานดี โรงเรียน ดอยเวียงวิทยา

COPY RIGHT © 2019 งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามการจัดการศึกษา สพป.ชร.2
โทร 088-2591174 www.evaluate.cri2.go.th