ระบบเสนอชื่อกรรมการการแข่งขัน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

หมวดหมู่การแข่งขัน : เรียนรวม ภาษาไทย
แบ่งเป็นรายการการแข่งขัน จำนวน 7 รายการ ดังนี้
# รหัสรายการ ชื่อรายการการแข่งขัน จำนวนทีม จำนวนกรรมการที่เสนอชื่อแล้ว จัดการข้อมูล
1 215 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 1 ทีม 2 คน เสนอชื่อกรรมการ
2 219 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 5 ทีม 2 คน เสนอชื่อกรรมการ
3 220 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 1 ทีม 1 คน เสนอชื่อกรรมการ
4 221 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 1 ทีม 1 คน เสนอชื่อกรรมการ
5 226 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 8 ทีม 3 คน เสนอชื่อกรรมการ
6 228 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 5 ทีม 1 คน เสนอชื่อกรรมการ
7 229 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 1 ทีม 0 คน เสนอชื่อกรรมการ

แสดงรายงานเป็น HTML

รายการแข่งขัน การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 จำนวนทีม 1 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาง เทพพร สุนทรฐิติ โรงเรียน อนุบาลจอมหมอกแก้ว
2 แม่สรวย นางสาว วันวิสา นวนยานัส โรงเรียน บ้านแม่ผักแหละ
รายการแข่งขัน การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 จำนวนทีม 5 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาง เทพพร สุนทรฐิติ โรงเรียน อนุบาลจอมหมอกแก้ว
2 แม่สรวย นาย รัฐกานท์ จางคพิเชียร โรงเรียน โป่งกลางน้ำประชาสรรค์
รายการแข่งขัน การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 จำนวนทีม 1 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นางสาว สาวิตรี หมื่อโป โรงเรียน บ้านหัวฝาย
รายการแข่งขัน การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 จำนวนทีม 1 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นางสาว บัวรม มะโนเวียง โรงเรียน เวียงผาวิทยา
รายการแข่งขัน การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 จำนวนทีม 8 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาง วัลภา แปงศิริ โรงเรียน ชุมชนบ้านป่าก่อดำ
2 แม่สรวย นาง ยุพาภรณ์ พรหมขัติแก้ว โรงเรียน บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์)
3 ป่าแดด นางสาว อังคณา สงวนใจ โรงเรียน ศรีโพธิ์เงินวิทยา
รายการแข่งขัน การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 จำนวนทีม 5 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาง อรพิน วงค์ยาไชย โรงเรียน ห้วยน้ำขุ่นวิทยา
รายการแข่งขัน การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 จำนวนทีม 1 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน

COPY RIGHT © 2019 งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามการจัดการศึกษา สพป.ชร.2
โทร 088-2591174 www.evaluate.cri2.go.th