ระบบเสนอชื่อกรรมการการแข่งขัน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

หมวดหมู่การแข่งขัน : เรียนรวม ศิลปะ
แบ่งเป็นรายการการแข่งขัน จำนวน 13 รายการ ดังนี้
# รหัสรายการ ชื่อรายการการแข่งขัน จำนวนทีม จำนวนกรรมการที่เสนอชื่อแล้ว จัดการข้อมูล
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 1 ทีม 2 คน เสนอชื่อกรรมการ
2 235 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 7 ทีม 2 คน เสนอชื่อกรรมการ
3 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 1 ทีม 0 คน เสนอชื่อกรรมการ
4 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 2 ทีม 1 คน เสนอชื่อกรรมการ
5 238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 2 ทีม 1 คน เสนอชื่อกรรมการ
6 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 13 ทีม 3 คน เสนอชื่อกรรมการ
7 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 5 ทีม 1 คน เสนอชื่อกรรมการ
8 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 1 ทีม 0 คน เสนอชื่อกรรมการ
9 245 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 3 ทีม 1 คน เสนอชื่อกรรมการ
10 247 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 1 ทีม 1 คน เสนอชื่อกรรมการ
11 249 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 9 ทีม 3 คน เสนอชื่อกรรมการ
12 250 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 3 ทีม 1 คน เสนอชื่อกรรมการ
13 253 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1 ทีม 0 คน เสนอชื่อกรรมการ

แสดงรายงานเป็น HTML

รายการแข่งขัน การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 จำนวนทีม 1 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาง วราภรณ์ พิศนาวงษ์ โรงเรียน บ้านแม่ผง
2 แม่สรวย นางสาว พิมพ์ผกา บุตรวิเชียร โรงเรียน อนุบาลแม่สรวย
รายการแข่งขัน การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 จำนวนทีม 7 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาง วราภรณ์ พิศนาวงษ์ โรงเรียน บ้านแม่ผง
2 เวียงป่าเป้า นางสาว ศิริรัตน์ สายใจ โรงเรียน ดอยเวียงผาพิทยา
รายการแข่งขัน การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 จำนวนทีม 1 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
รายการแข่งขัน การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 จำนวนทีม 2 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นางสาว ทิพย์วรรณ แซ่ตัน โรงเรียน บ้านห้วยมะซาง
รายการแข่งขัน การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 จำนวนทีม 2 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นางสาว พรชนิตว์ เกตุมรรค โรงเรียน ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา
รายการแข่งขัน การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 จำนวนทีม 13 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นางสาว เสาวภา ไชยยา โรงเรียน ชุมชนบ้านป่าก่อดำ
2 แม่สรวย นางสาว ไพทยา อุปติมา โรงเรียน อนุบาลแม่สรวย
3 พาน นาง พรภิมล ทองดีโลก โรงเรียน พานพสกสวัสดิ์
รายการแข่งขัน การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 จำนวนทีม 5 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาง พรพนา ปัญญา โรงเรียน ห้วยน้ำขุ่นวิทยา
รายการแข่งขัน การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 จำนวนทีม 1 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
รายการแข่งขัน การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 จำนวนทีม 3 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาย วงศ์ไทย บุดดี โรงเรียน บ้านดอยช้าง
รายการแข่งขัน การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 จำนวนทีม 1 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาย พงศ์พันธ์ นันชัย โรงเรียน เวียงผาวิทยา
รายการแข่งขัน การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 จำนวนทีม 9 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาง เฉลิมขวัญ ศิริมาตย์ โรงเรียน ห้วยส้านยาววิทยา
2 แม่สรวย นางสาว จิตรลดา สิงทะนะ โรงเรียน บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์)
3 พาน นางสาว หทัยกานต์ ไทยนิยม โรงเรียน พานพสกสวัสดิ์
รายการแข่งขัน การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 จำนวนทีม 3 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาย อุดมศักดิ์ สันสมบัติ โรงเรียน บ้านห้วยหมอเฒ่า
รายการแข่งขัน การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 จำนวนทีม 1 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน

COPY RIGHT © 2019 งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามการจัดการศึกษา สพป.ชร.2
โทร 088-2591174 www.evaluate.cri2.go.th