ระบบเสนอชื่อกรรมการการแข่งขัน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

หมวดหมู่การแข่งขัน : ภาษาไทย
แบ่งเป็นรายการการแข่งขัน จำนวน 15 รายการ ดังนี้
# รหัสรายการ ชื่อรายการการแข่งขัน จำนวนทีม จำนวนกรรมการที่เสนอชื่อแล้ว จัดการข้อมูล
1 003 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 15 ทีม 5 คน เสนอชื่อกรรมการ
2 004 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 15 ทีม 5 คน เสนอชื่อกรรมการ
3 005 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 14 ทีม 4 คน เสนอชื่อกรรมการ
4 006 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 11 ทีม 3 คน เสนอชื่อกรรมการ
5 007 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 13 ทีม 4 คน เสนอชื่อกรรมการ
6 008 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 15 ทีม 5 คน เสนอชื่อกรรมการ
7 009 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 15 ทีม 5 คน เสนอชื่อกรรมการ
8 010 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 12 ทีม 3 คน เสนอชื่อกรรมการ
9 011 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 15 ทีม 5 คน เสนอชื่อกรรมการ
10 012 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 15 ทีม 5 คน เสนอชื่อกรรมการ
11 013 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 12 ทีม 5 คน เสนอชื่อกรรมการ
12 014 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 15 ทีม 5 คน เสนอชื่อกรรมการ
13 015 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 10 ทีม 4 คน เสนอชื่อกรรมการ
14 016 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 14 ทีม 5 คน เสนอชื่อกรรมการ
15 017 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 13 ทีม 3 คน เสนอชื่อกรรมการ

แสดงรายงานเป็น HTML

รายการแข่งขัน การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 จำนวนทีม 15 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นางสาว วลัยพรรณ นวลจันทร์ โรงเรียน โป่งแพร่วิทยา
2 ป่าแดด นาง ทองสาย ยามี โรงเรียน ชุมชนบ้านสันมะค่า
3 เวียงป่าเป้า นางสาว ดารณี คุณาสวัสดิ์ โรงเรียน บ้านเมืองน้อย (นิมมานเหมินทรานุสรณ์)
4 แม่สรวย นาย อนุชิต อินตาวงค์ โรงเรียน บ้านวาวี
5 พาน นาง ปราณีย์ เถาว์โท โรงเรียน ศิริมาตย์เทวี
รายการแข่งขัน การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 จำนวนทีม 15 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาง ศรีวรรณ์ โพธิษา โรงเรียน ห้วยส้านยาววิทยา
2 แม่สรวย นาง พรธิวา พันธุรี โรงเรียน บ้านดอยช้าง
3 ป่าแดด นางสาว เฌนิศา สารเก่ง โรงเรียน บ้านแม่พุง
4 เวียงป่าเป้า นาย ยศกร มีสุข โรงเรียน บ้านป่าตึง
5 พาน นางสาว ชลธิชา อนันต์ชัยพัทธนา โรงเรียน เทศบาล 1(บ้านเก่า)
รายการแข่งขัน การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 จำนวนทีม 14 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 เวียงป่าเป้า ว่าที่ร้อยตรี บุญคุ้ม แสงสุวรรณ โรงเรียน บ้านปางอ่ายห้วยชมภู
2 แม่ลาว นาง บุญเพียร อภิวงค์งาม โรงเรียน อนุบาลแม่ลาว
3 ป่าแดด นาง บุณยภัทร สมเพชร โรงเรียน บ้านวังวิทยา
4 แม่สรวย นางสาว สิริกานต์ แก้ววงค์เขียว โรงเรียน บ้านใหม่แม่ยางมิ้น
รายการแข่งขัน การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 จำนวนทีม 11 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาง ปวีณา อุปไพร โรงเรียน อนุบาลจอมหมอกแก้ว
2 ป่าแดด นาง สามินี ไชยประเสริฐ โรงเรียน ป่าแงะวิทยา
3 เวียงป่าเป้า นาง รุ่งการณ์ วงษา โรงเรียน ทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา
รายการแข่งขัน การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 จำนวนทีม 13 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาง เกวลิน อนุรักษ์ โรงเรียน บ้านผาบ่อง (คุรุราษฎร์สามัคคี)
2 แม่สรวย นางสาว วริญพัชร์ ฟูวงศ์ โรงเรียน บ้านห้วยหญ้าไซ
3 ป่าแดด นาง หทัยรัตน์ ธรรมสอน โรงเรียน บ้านวังวิทยา
4 เวียงป่าเป้า นาย สุรพงษ์ ศรีพรม โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 32
รายการแข่งขัน การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 จำนวนทีม 15 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาง มาลี จารุศักดิ์ โรงเรียน ชุมชนบ้านป่าก่อดำ
2 ป่าแดด นาง เขวิกา ปุณโณฑก โรงเรียน ป่าแงะวิทยา
3 เวียงป่าเป้า นางสาว รวิวรรณ เชื้อเมืองพาน โรงเรียน บ้านปางมะขามป้อม
4 แม่สรวย นาง รติพร วินิจมโนกุล โรงเรียน โป่งกลางน้ำประชาสรรค์
5 พาน นางสาว ดวงพร วงค์หล้า โรงเรียน บ้านริมวัง ๒
รายการแข่งขัน การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 จำนวนทีม 15 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาง จันทร์เพ็ญ กิจชนะไพบูลย์ โรงเรียน บ้านท่ามะโอ
2 แม่สรวย นาย ธนันต์ชัย ชุมภู โรงเรียน บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก)
3 ป่าแดด นาง สมถวิล เสียงเย็น โรงเรียน ป่าแงะวิทยา
4 เวียงป่าเป้า นางสาว สุมิตรา หลวงตัน โรงเรียน บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา
5 พาน นาง ประนอม มุ้งทอง โรงเรียน ร่องธารวิทยา
รายการแข่งขัน การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 จำนวนทีม 12 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 เวียงป่าเป้า นางสาว อมรรัตน์ ไผ่เหลือง โรงเรียน บ้านแม่ปูนหลวง
2 แม่สรวย นาย นรพัทธ์ กล้าณรงค์ โรงเรียน ชุมชนบ้านสันจำปา
3 พาน นาง โสภา อุปละ โรงเรียน บ้านป่าแดงงาม
รายการแข่งขัน การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 จำนวนทีม 15 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นางสาว เสาวภาคย์ สุระวงค์ โรงเรียน อนุบาลแม่ลาว
2 แม่สรวย นาง พรพิชญ์ คำลือปลูก โรงเรียน อนุบาลแม่สรวย
3 ป่าแดด นาง ธมลวรรณ บุญศรี โรงเรียน ป่าแงะวิทยา
4 เวียงป่าเป้า นาง พัชราภรณ์ นิธิเจริญ โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 32
5 พาน นาง กานต์ชนิต เกษมสุข โรงเรียน ศิริมาตย์เทวี
รายการแข่งขัน การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 จำนวนทีม 15 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาง สมใจ จอมใจ โรงเรียน บัวสลีวิทยา
2 ป่าแดด นางสาว วิกานดา นนทวงค์ โรงเรียน ป่าแงะวิทยา
3 เวียงป่าเป้า นางสาว พรรณิการ์ ศรีสม โรงเรียน ชุมชนบ้านกู่ (ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
4 แม่สรวย นางสาว นพรัตน์ อิสระณรงค์พันธ์ โรงเรียน ห้วยน้ำขุ่นวิทยา
5 พาน นาง จันทร์ทิพย์ นันตาเครือ โรงเรียน อนุบาลพาน (ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘)
รายการแข่งขัน การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 จำนวนทีม 12 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาง จันทร์เพ็ญ แก้วก๋า โรงเรียน โป่งแพร่วิทยา
2 ป่าแดด นาง พัชรินทร์ มาฟู โรงเรียน โรงช้างวิทยา
3 เวียงป่าเป้า นาง อุทัน นาคาธร โรงเรียน ปางมะกาดวิทยา
4 แม่สรวย นาย อดิศักดิ์ ใจปิน โรงเรียน โป่งกลางน้ำประชาสรรค์
5 พาน นาย ธรรมนูญ แก้วเปี้ย โรงเรียน บ้านป่าบง
รายการแข่งขัน การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 จำนวนทีม 15 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาง เกษร ขันตาเครือ โรงเรียน บ้านหนองเก้าห้อง
2 แม่สรวย นางสาว ภาวิณี ไชยวังเย็น โรงเรียน บ้านห้วยน้ำเย็น
3 ป่าแดด นาง ขวัญดาว อุดสุข โรงเรียน บ้านวังวิทยา
4 เวียงป่าเป้า นาง สายพิณ นิสัยคาน โรงเรียน ป่างิ้ววิทยา
5 พาน นางสาว สุภาวดี กันทะวงค์ โรงเรียน อบต.ดอยงาม (สันช้างตาย)
รายการแข่งขัน การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 จำนวนทีม 10 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 ป่าแดด นางสาว ปิยวรรณ ยศอินทร์ โรงเรียน โรงช้างวิทยา
2 เวียงป่าเป้า นาง ปัทมา ก๋องใจ โรงเรียน ดอยเวียงผาพิทยา
3 แม่สรวย นางสาว พิมพ์ชนก กลมขัน โรงเรียน เวียงผาวิทยา
4 พาน นาง นันทนิตย์ กล้าณรงค์ โรงเรียน ธารทองวิทยา (ป่ารวก)
รายการแข่งขัน การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 จำนวนทีม 14 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาง กุลนิษฐ์ เงินแท้ โรงเรียน บัวสลีวิทยา
2 แม่สรวย นาย ชุติพงษ์ เสนาโปธิ โรงเรียน บ้านห้วยหญ้าไซ
3 ป่าแดด นาง กัลยา มาทะ โรงเรียน ป่าแงะวิทยา
4 เวียงป่าเป้า นาง มนัสนันท์ คำพาบ โรงเรียน บ้านแม่ปูนหลวง
5 พาน นางสาว ณัฐณิชา ติ๊บแปง โรงเรียน บ้านถ้ำ
รายการแข่งขัน การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 จำนวนทีม 13 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาง รัตมณี เสธา โรงเรียน ห้วยน้ำขุ่นวิทยา
2 เวียงป่าเป้า นาง พัฒนา ไชยแดง โรงเรียน บ้านโป่งนก
3 พาน นาง นงคราญ เกษมสุข โรงเรียน ป่าแดงวิทยา

COPY RIGHT © 2019 งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามการจัดการศึกษา สพป.ชร.2
โทร 088-2591174 www.evaluate.cri2.go.th