ระบบเสนอชื่อกรรมการการแข่งขัน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

หมวดหมู่การแข่งขัน : คณิตศาสตร์
แบ่งเป็นรายการการแข่งขัน จำนวน 19 รายการ ดังนี้
# รหัสรายการ ชื่อรายการการแข่งขัน จำนวนทีม จำนวนกรรมการที่เสนอชื่อแล้ว จัดการข้อมูล
1 018 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 15 ทีม 5 คน เสนอชื่อกรรมการ
2 019 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 15 ทีม 5 คน เสนอชื่อกรรมการ
3 020 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 ทีม 5 คน เสนอชื่อกรรมการ
4 021 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 4 ทีม 4 คน เสนอชื่อกรรมการ
5 022 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4 ทีม 4 คน เสนอชื่อกรรมการ
6 023 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 8 ทีม 4 คน เสนอชื่อกรรมการ
7 024 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 3 ทีม 3 คน เสนอชื่อกรรมการ
8 025 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 7 ทีม 5 คน เสนอชื่อกรรมการ
9 026 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 4 ทีม 3 คน เสนอชื่อกรรมการ
10 027 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 15 ทีม 5 คน เสนอชื่อกรรมการ
11 028 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 15 ทีม 5 คน เสนอชื่อกรรมการ
12 029 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 13 ทีม 3 คน เสนอชื่อกรรมการ
13 030 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 14 ทีม 4 คน เสนอชื่อกรรมการ
14 031 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 13 ทีม 3 คน เสนอชื่อกรรมการ
15 032 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 14 ทีม 5 คน เสนอชื่อกรรมการ
16 033 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 13 ทีม 3 คน เสนอชื่อกรรมการ
17 034 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 10 ทีม 4 คน เสนอชื่อกรรมการ
18 035 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 13 ทีม 3 คน เสนอชื่อกรรมการ
19 036 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 6 ทีม 2 คน เสนอชื่อกรรมการ

แสดงรายงานเป็น HTML

รายการแข่งขัน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 จำนวนทีม 15 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาง ปริศนา เหลี่ยมใส โรงเรียน บ้านท่ามะโอ
2 พาน นาง อาทิตย์ศรี กันทะเดช โรงเรียน พานพสกสวัสดิ์
3 ป่าแดด นาง อรทัย ตะมะพุทธ โรงเรียน ป่าแงะวิทยา
4 เวียงป่าเป้า นาย ภัทรพล โยนิจ โรงเรียน ชุมชนบ้านกู่ (ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
5 แม่สรวย นางสาว เจนจิรา ยะตั๋น โรงเรียน โป่งกลางน้ำประชาสรรค์
รายการแข่งขัน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 จำนวนทีม 15 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาย ประภาส ขนาดใหญ่ โรงเรียน บ้านหนองเก้าห้อง
2 แม่สรวย นางสาว พิมพิไร สูตรเลข โรงเรียน บ้านห้วยไคร้
3 ป่าแดด นาง พัทยา ปงมะจักร์ โรงเรียน ชุมชนบ้านสันมะค่า
4 เวียงป่าเป้า นางสาว ภูมารินทร์ พันธ์แก่นกล้า โรงเรียน ป่างิ้ววิทยา
5 พาน นางสาว วัชรียา บุญงาม โรงเรียน เทศบาล 1(บ้านเก่า)
รายการแข่งขัน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 จำนวนทีม 12 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาง แคทลียา ใจมูล โรงเรียน ห้วยส้านยาววิทยา
2 ป่าแดด นาง สุพรรณี ฐานะธนนิตย์ โรงเรียน ศรีโพธิ์เงินวิทยา
3 เวียงป่าเป้า นาง รัชฎาภรณ์ แสงสุวรรณ โรงเรียน บ้านโฮ่ง
4 แม่สรวย นางสาว นภัสกร วงค์วุฒิ โรงเรียน เวียงผาวิทยา
5 พาน นาย อุดมพล ทาสุรินทร์ โรงเรียน บ้านโป่งแดง
รายการแข่งขัน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 จำนวนทีม 4 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาง พิชญากร อะโน โรงเรียน บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก)
2 ป่าแดด นาง วรนุช บุญเรือง โรงเรียน โรงช้างวิทยา
3 เวียงป่าเป้า นางสาว มุกดา พุทโสภา โรงเรียน บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ
4 พาน นาง เบญจวัลย์ จันปนหาร โรงเรียน ป่าแดงวิทยา
รายการแข่งขัน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 จำนวนทีม 4 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 เวียงป่าเป้า นางสาว เบญญาภา มากมาย โรงเรียน ทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา
2 ป่าแดด นางสาว ขวัญมนัส แซ่ฉิน โรงเรียน โรงช้างวิทยา
3 แม่สรวย นางสาว นภาพร มณีเป็ญ โรงเรียน บ้านสันก้างปลา
4 พาน นางสาว จรรญาพร ใจวงศ์ โรงเรียน บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง
รายการแข่งขัน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 จำนวนทีม 8 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 ป่าแดด นาย เจริญพร พุ่มกุมาร โรงเรียน บ้านวังวิทยา
2 เวียงป่าเป้า นาย สนทยา มูลวัง โรงเรียน บ้านโฮ่ง
3 แม่สรวย นาย ชนกานต์ เกตุยอย โรงเรียน บ้านเลาลี
4 พาน นาง สุนีย์ ตั๋นคำ โรงเรียน ปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)
รายการแข่งขัน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 จำนวนทีม 3 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาย เฉลิมพล จำปา โรงเรียน บ้านดอยช้าง
2 ป่าแดด นาง สมคิด ทะกัน โรงเรียน บ้านวังวิทยา
3 เวียงป่าเป้า นาง ศรีนภา ศรีธนะ โรงเรียน บ้านทุ่งม่าน
รายการแข่งขัน การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 จำนวนทีม 7 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาง จุฬาลักษณ์ เบญจพลาภรณ์ โรงเรียน บ้านผาบ่อง (คุรุราษฎร์สามัคคี)
2 แม่สรวย นาย โย ใจวงค์ โรงเรียน ชุมชนบ้านสันจำปา
3 เวียงป่าเป้า นางสาว ชาริณี บุญทา โรงเรียน บ้านทุ่งม่าน
4 พาน นาง ศลิษา ศรีสันทราย โรงเรียน อบต.ดอยงาม (สันช้างตาย)
5 พาน นางสาว ณัฐกฤตา กันทาใจ โรงเรียน ธารทองวิทยา (ป่ารวก)
รายการแข่งขัน การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 จำนวนทีม 4 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาย ณัฐพล เหม็งทะเหล็ก โรงเรียน บ้านแม่พริก (เมืองยศพิทยานุกุล)
2 ป่าแดด นาย สยามรัตน์ สุขสำราญ โรงเรียน ป่าแงะวิทยา
3 เวียงป่าเป้า นางสาว สุพรรณี เปรี่ยววิญญา โรงเรียน โป่งน้ำร้อนวิทยา
รายการแข่งขัน การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 จำนวนทีม 15 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาง มัทฐนาพร ธรรมยา โรงเรียน อนุบาลจอมหมอกแก้ว
2 เวียงป่าเป้า นางสาว ดรุณวรรณ สุกันทา โรงเรียน บ้านปางอ่ายห้วยชมภู
3 ป่าแดด นางสาว สุพิณ ปณะการ โรงเรียน บ้านโป่ง
4 แม่สรวย นางสาว พยอม ไชยเลิศ โรงเรียน ห้วยน้ำขุ่นวิทยา
5 พาน นางสาว นราภรณ์ ปัญโญ โรงเรียน เจริญเมืองวิทยา
รายการแข่งขัน การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 จำนวนทีม 15 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาง ศิริลักษณ์ กาศมณี โรงเรียน อนุบาลแม่ลาว
2 ป่าแดด นางสาว พิชญา อินปัญญา โรงเรียน บ้านสักพัฒนา
3 เวียงป่าเป้า นางสาว ณัฐกฤตา นารส โรงเรียน อนุบาลแม่ขะจาน
4 แม่สรวย นางสาว กาญจนา​ บุญเป็ง โรงเรียน บ้านวาวี
5 พาน นาย สมชาย ชัยทองสวัสดิ์ โรงเรียน เจริญเมืองวิทยา
รายการแข่งขัน การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 จำนวนทีม 13 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาง ดรุณี ดอนชัย โรงเรียน โป่งแพร่วิทยา
2 แม่สรวย นางสาว ปราณี ยานุกุล โรงเรียน บ้านห้วยมะซาง
3 เวียงป่าเป้า นางสาว อังค์วรา สมดี โรงเรียน เวียงกาหลงวิทยา
รายการแข่งขัน การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 จำนวนทีม 14 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 เวียงป่าเป้า นางสาว พิมพ์พลอย หงษ์ทอง โรงเรียน บ้านฮ่างต่ำ
2 เวียงป่าเป้า นาง ตติยา แซ่เขา โรงเรียน บ้านปางมะขามป้อม
3 แม่สรวย นางสาว ศิริพร คำทิราษร โรงเรียน เวียงผาวิทยา
4 พาน นางสาว ทองเพียร อ้ายเป็ง โรงเรียน บ้านป่าต้าก
รายการแข่งขัน การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 จำนวนทีม 13 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาย สมเกียรติ ภู่สันติสัมพันธ์ โรงเรียน บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
2 เวียงป่าเป้า นาง ทรงศรี กันทะ โรงเรียน ป่างิ้ววิทยา
3 พาน นาง ทับทิม ปาเงิน โรงเรียน บ้านฝั่งตื้น
รายการแข่งขัน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 จำนวนทีม 14 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาง สุภาพร สุภาวรรณ โรงเรียน บ้านห้วยส้านพลับพลา
2 ป่าแดด นางสาว ทิพยวรรณ ปู่ดี โรงเรียน บ้านโป่ง
3 เวียงป่าเป้า นางสาว ประภัสสร ใจยะบาล โรงเรียน บ้านแม่ปูนหลวง
4 แม่สรวย นางสาว ภัสรา ไชยชนะ โรงเรียน ห้วยน้ำขุ่นวิทยา
5 พาน นาง ดวงตา โพธิ์ยอด โรงเรียน เทศบาล 1(บ้านเก่า)
รายการแข่งขัน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 จำนวนทีม 13 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 เวียงป่าเป้า นางสาว วันวิสา ปัญญาแหลม โรงเรียน ดอยเวียงผาพิทยา
2 แม่สรวย นาย ศิวะณัฐ วีระคำ โรงเรียน บ้านวาวี
3 พาน นางสาว วรกัญญา จันแก้ว โรงเรียน ทานตะวันวิทยา (ห้วยบง-ดงเจริญ)
รายการแข่งขัน การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 จำนวนทีม 10 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาง เพ็ญศรี กระถินทอง โรงเรียน บ้านดงมะดะ
2 แม่สรวย นาย พิพัฒน์ วงค์วิชัย โรงเรียน บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์)
3 ป่าแดด นาง กมลลักษณ์ เชื้อเมืองพาน โรงเรียน ศรีโพธิ์เงินวิทยา
4 เวียงป่าเป้า นางสาว พัชรินทร์ อินเสน โรงเรียน บ้านขุนลาว
รายการแข่งขัน การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 จำนวนทีม 13 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นางสาว ศุภรัตน์ ศรีทะนนชัย โรงเรียน อนุบาลจอมหมอกแก้ว
2 เวียงป่าเป้า นางสาว วชิราภรณ์ สายสำราญ โรงเรียน บ้านแม่ปูนหลวง
3 แม่สรวย นาย สมบัติ รัตน์ชัยศิลป์ โรงเรียน ชุมชนบ้านสันจำปา
รายการแข่งขัน การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 จำนวนทีม 6 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นางสาว ขวัญฤทัย ใจใหญ่ โรงเรียน บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์)
2 พาน นาย พิชิต แก้วก๋อง โรงเรียน ป่าแดงวิทยา

COPY RIGHT © 2019 งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามการจัดการศึกษา สพป.ชร.2
โทร 088-2591174 www.evaluate.cri2.go.th