ระบบเสนอชื่อกรรมการการแข่งขัน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

หมวดหมู่การแข่งขัน : วิทยาศาสตร์
แบ่งเป็นรายการการแข่งขัน จำนวน 15 รายการ ดังนี้
# รหัสรายการ ชื่อรายการการแข่งขัน จำนวนทีม จำนวนกรรมการที่เสนอชื่อแล้ว จัดการข้อมูล
1 037 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 14 ทีม 5 คน เสนอชื่อกรรมการ
2 038 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 13 ทีม 4 คน เสนอชื่อกรรมการ
3 039 นักบินน้อย สพฐ.การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 11 ทีม 3 คน เสนอชื่อกรรมการ
4 040 นักบินน้อย สพฐ.การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 14 ทีม 4 คน เสนอชื่อกรรมการ
5 041 นักบินน้อย สพฐ.การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 15 ทีม 3 คน เสนอชื่อกรรมการ
6 042 นักบินน้อย สพฐ.การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 14 ทีม 3 คน เสนอชื่อกรรมการ
7 043 นักบินน้อย สพฐ.การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 3 ทีม 3 คน เสนอชื่อกรรมการ
8 044 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 13 ทีม 5 คน เสนอชื่อกรรมการ
9 045 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 3 ทีม 3 คน เสนอชื่อกรรมการ
10 046 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 11 ทีม 5 คน เสนอชื่อกรรมการ
11 047 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 4 ทีม 4 คน เสนอชื่อกรรมการ
12 048 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 13 ทีม 3 คน เสนอชื่อกรรมการ
13 049 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 7 ทีม 2 คน เสนอชื่อกรรมการ
14 050 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 8 ทีม 4 คน เสนอชื่อกรรมการ
15 051 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 3 ทีม 3 คน เสนอชื่อกรรมการ

แสดงรายงานเป็น HTML

รายการแข่งขัน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 จำนวนทีม 14 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาง ปิยะลักษณ์ ริมทอง โรงเรียน ชุมชนบ้านป่าก่อดำ
2 ป่าแดด นางสาว วรัชญา สมโภชน์ โรงเรียน บ้านโป่ง
3 เวียงป่าเป้า นาง สุภัทรา สุดสวาท โรงเรียน แม่ตะละวิทยา
4 แม่สรวย นางสาว พัชนุพร โยนิจ โรงเรียน ห้วยน้ำขุ่นวิทยา
5 พาน นางสาว ผาณิต อานุนามัง โรงเรียน เทศบาล 1(บ้านเก่า)
รายการแข่งขัน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 จำนวนทีม 13 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาง ชุลีกร ชะพลพรรค โรงเรียน บัวสลีวิทยา
2 เวียงป่าเป้า นางสาว ศิริญา อภัยสุรสิทธิ์ โรงเรียน บ้านป่าตึง
3 แม่สรวย นางสาว สุกัญญา ชุมภู โรงเรียน บ้านวาวี
4 พาน นาง วนิดา สมศรี โรงเรียน สันหนองควาย
รายการแข่งขัน นักบินน้อย สพฐ.การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 จำนวนทีม 11 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาย อุทัย ปัญญาทิพย์ โรงเรียน บ้านโป่งมอญ
2 เวียงป่าเป้า นาง นันธิดา ละขะไพ โรงเรียน อนุบาลเวียงป่าเป้า
3 พาน นางสาว กรกฏ ฟองรัตน์ โรงเรียน บ้านป่าบง
รายการแข่งขัน นักบินน้อย สพฐ.การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 จำนวนทีม 14 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาย ยงยุทธ สิงตะนะ โรงเรียน บ้านดงมะดะ
2 แม่สรวย นางสาว วิชุดา กอนแก้ว โรงเรียน บ้านห้วยเฮี้ย
3 เวียงป่าเป้า นาย ชูรพล กำทอง โรงเรียน บ้านหนองยาว
4 พาน นาย วสันต์ แซ่อ๊อง โรงเรียน แม่อ้อประชารัฐ
รายการแข่งขัน นักบินน้อย สพฐ.การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 จำนวนทีม 15 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นางสาว ณัฏฐิกา ไชยาพันธุ์ โรงเรียน บ้านห้วยหญ้าไซ
2 เวียงป่าเป้า นาย วสันต์ เกตุวงษ์ โรงเรียน บ้านโป่งนก
3 พาน นาย นพดล แสนใจ โรงเรียน บ้านฝั่งตื้น
รายการแข่งขัน นักบินน้อย สพฐ.การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 จำนวนทีม 14 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 เวียงป่าเป้า นาย สมศักดิ์ ฟ้ายิ่งเจริญ โรงเรียน แม่ตะละวิทยา
2 แม่สรวย นางสาว ระพี เลิศคำฟู โรงเรียน ท่าก๊อพลับพลาพิทยา
3 พาน นาย บรรพต อินทนันชัย โรงเรียน บ้านป่าบง
รายการแข่งขัน นักบินน้อย สพฐ.การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 จำนวนทีม 3 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 เวียงป่าเป้า นางสาว อรชนก ต๊ะศรี โรงเรียน โป่งน้ำร้อนวิทยา
2 แม่สรวย นาย เอกสิทธิ์ ผลปราชญ์ โรงเรียน บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์)
3 พาน นาย บัณฑิต กันชนะ โรงเรียน บ้านป่าแดงงาม
รายการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 จำนวนทีม 13 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นางสาว จันทร์สุดา สุขปัน โรงเรียน บ้านผาบ่อง (คุรุราษฎร์สามัคคี)
2 แม่สรวย นาง วิไลลักษณ์ วชิรสกุลโชค โรงเรียน บ้านห้วยน้ำเย็น
3 ป่าแดด นางสาว พัชรินทร์ มุ่งเงิน โรงเรียน บ้านแม่พุง
4 เวียงป่าเป้า นางสาว กนกวรรณ ดำรงค์ธรรม โรงเรียน บ้านปางมะขามป้อม
5 พาน นาง กัญชพร อภิวงค์ โรงเรียน ศิริมาตย์เทวี
รายการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 จำนวนทีม 3 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 ป่าแดด นาง ภัสธิวา ออมสิน โรงเรียน ป่าแงะวิทยา
2 แม่สรวย นาย เกรียงศักดิ์ พรหมวะนา โรงเรียน บ้านใหม่แม่ยางมิ้น
3 เวียงป่าเป้า นาย อนัน เสียงโต โรงเรียน แม่ตะละวิทยา
รายการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 จำนวนทีม 11 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาย สุรัฐชัย มโนใจ โรงเรียน ห้วยส้านยาววิทยา
2 แม่สรวย นางสาว วศินา บุตรหล่อ โรงเรียน บ้านหนองผำ
3 ป่าแดด นาง อุไรวรรณ ยามี โรงเรียน บ้านวังวิทยา
4 เวียงป่าเป้า นางสาว พิทยา จินะชัย โรงเรียน บ้านแม่ปูนหลวง
5 พาน นางสาว ประภาศรี บัวติ๊บ โรงเรียน บ้านฝั่งตื้น
รายการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 จำนวนทีม 4 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 ป่าแดด นาย มรุต ยารังษี โรงเรียน โรงช้างวิทยา
2 เวียงป่าเป้า นาง สมพร คำปิ่นคำ โรงเรียน บ้านปางอ่ายห้วยชมภู
3 แม่สรวย นาง กิตติมา หอมรส โรงเรียน เจดีย์หลวงพิทยา
4 พาน นาง น้ำอ้อย อนัตกะทัต โรงเรียน ศิริมาตย์เทวี
รายการแข่งขัน การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 จำนวนทีม 13 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 เวียงป่าเป้า นาง สุนิสา ต่อมใจ โรงเรียน บ้านทุ่งม่าน
2 แม่สรวย นางสาว โชติกา วงค์ปัญญา โรงเรียน บ้านวาวี
3 พาน นางสาว นารีรัตน์ เวียงลอ โรงเรียน บ้านสันติวัน
รายการแข่งขัน การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 จำนวนทีม 7 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นางสาว ภาวิดา กันหา โรงเรียน บ้านดอยช้าง
2 เวียงป่าเป้า นาย สัญญา ปันทะวงค์ โรงเรียน ป่างิ้ววิทยา
รายการแข่งขัน การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 จำนวนทีม 8 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 ป่าแดด นางสาว น้ำฝน ใหม่วงค์ โรงเรียน ชุมชนบ้านสันมะค่า
2 แม่สรวย นางสาว สายธาร ลือเรือง โรงเรียน บ้านปางอ้อย
3 เวียงป่าเป้า นางสาว ปาริชาด สุริยะวงศ์ โรงเรียน บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ
4 พาน นาง ธนพร จันทรา โรงเรียน พานพสกสวัสดิ์
รายการแข่งขัน การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 จำนวนทีม 3 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 เวียงป่าเป้า นาย วิชัย ติม้า โรงเรียน ทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา
2 แม่สรวย นาย เกียรติศักดิ์ คำระนึก โรงเรียน บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์)
3 พาน นาง สมศรี ทุ่งสงค์ โรงเรียน บ้านฝั่งตื้น

COPY RIGHT © 2019 งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามการจัดการศึกษา สพป.ชร.2
โทร 088-2591174 www.evaluate.cri2.go.th