ระบบเสนอชื่อกรรมการการแข่งขัน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

หมวดหมู่การแข่งขัน : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แบ่งเป็นรายการการแข่งขัน จำนวน 17 รายการ ดังนี้
# รหัสรายการ ชื่อรายการการแข่งขัน จำนวนทีม จำนวนกรรมการที่เสนอชื่อแล้ว จัดการข้อมูล
1 052 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 12 ทีม 3 คน เสนอชื่อกรรมการ
2 053 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 11 ทีม 4 คน เสนอชื่อกรรมการ
3 054 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 7 ทีม 1 คน เสนอชื่อกรรมการ
4 055 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 5 ทีม 4 คน เสนอชื่อกรรมการ
5 056 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 4 ทีม 4 คน เสนอชื่อกรรมการ
6 057 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 4 ทีม 3 คน เสนอชื่อกรรมการ
7 058 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 4 ทีม 1 คน เสนอชื่อกรรมการ
8 059 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 4 ทีม 1 คน เสนอชื่อกรรมการ
9 060 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 1 ทีม 1 คน เสนอชื่อกรรมการ
10 062 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 11 ทีม 3 คน เสนอชื่อกรรมการ
11 063 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 9 ทีม 3 คน เสนอชื่อกรรมการ
12 064 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 3 ทีม 4 คน เสนอชื่อกรรมการ
13 065 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 15 ทีม 5 คน เสนอชื่อกรรมการ
14 066 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 15 ทีม 5 คน เสนอชื่อกรรมการ
15 067 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 14 ทีม 3 คน เสนอชื่อกรรมการ
16 068 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 5 ทีม 3 คน เสนอชื่อกรรมการ
17 069 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 3 ทีม 1 คน เสนอชื่อกรรมการ

แสดงรายงานเป็น HTML

รายการแข่งขัน การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 จำนวนทีม 12 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 ป่าแดด นาย ยุทธ ฟักแก้ว โรงเรียน โรงช้างวิทยา
2 แม่สรวย นาย ทวีพงษ์ ปาสา โรงเรียน ห้วยน้ำขุ่นวิทยา
3 พาน นาง อารีรัตน์ คำพันธ์ โรงเรียน สันหนองควาย
รายการแข่งขัน การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 จำนวนทีม 11 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาง มาลัย โพธิญาณ โรงเรียน โป่งแพร่วิทยา
2 ป่าแดด นาง น้ำทิพย์ บุญธรรม โรงเรียน ศรีโพธิ์เงินวิทยา
3 แม่สรวย นาง ธัญพิมล สุวรรณพักตร์ โรงเรียน โป่งกลางน้ำประชาสรรค์
4 พาน นาง ศุภลักษณ์ ศรีเมืองแก้ว โรงเรียน วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา
รายการแข่งขัน การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 จำนวนทีม 7 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาย ศุภพิชฐ์ กันตา โรงเรียน บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก)
รายการแข่งขัน การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 จำนวนทีม 5 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาย ภัทรดนัย สุศิวะ โรงเรียน ชุมชนบ้านป่าก่อดำ
2 ป่าแดด นางสาว กนกวรรณ แสนศิริ โรงเรียน บ้านสักพัฒนา
3 แม่สรวย นาย วิษณุพงษ์ กาบทอง โรงเรียน เวียงผาวิทยา
4 พาน นาง พัฒนา เจียมสกุล โรงเรียน บ้านสันติวัน
รายการแข่งขัน การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 จำนวนทีม 4 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาง อรุณศรี ชัยมงคล โรงเรียน ห้วยส้านยาววิทยา
2 แม่สรวย นางสาว วัชรี วุฒิชัย โรงเรียน บ้านห้วยมะแกง
3 ป่าแดด นาง อำไพวรรณ ธรรมขุนทด โรงเรียน ป่าแงะวิทยา
4 พาน นาง อัญชลี พันต๊ะ โรงเรียน อนุบาลพาน (ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘)
รายการแข่งขัน การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 จำนวนทีม 4 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาย ศรายุทธ แก้วเรือน โรงเรียน บ้านวาวี
2 แม่ลาว นาง มัลลิกา มั่งมูล โรงเรียน บ้านโป่งมอญ
3 แม่สรวย นางสาว ธิดารัตน์ สุโพธิ์ โรงเรียน เจดีย์หลวงพิทยา
รายการแข่งขัน การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 จำนวนทีม 4 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 เวียงป่าเป้า นาย อาทิตย์ ทาอุปรงค์ โรงเรียน บ้านปางอ่ายห้วยชมภู
รายการแข่งขัน การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 จำนวนทีม 4 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 พาน นาย ธนาภิสุทธิ์ พุทธวงศ์ โรงเรียน บ้านป่าแดงงาม
รายการแข่งขัน การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 จำนวนทีม 1 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาย กฤษฎา พรหมปาลิต โรงเรียน เวียงผาวิทยา
รายการแข่งขัน การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 จำนวนทีม 11 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาง พุทธชาติ ยะใจมั่น โรงเรียน บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
2 เวียงป่าเป้า นางสาว ศิริพร เขื่อนล้อม โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 32
3 พาน นาง ดวงใจ อินทจักร์ โรงเรียน บ้านกล้วย
รายการแข่งขัน การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 จำนวนทีม 9 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นางสาว ธันญกานต์ ชมเชย โรงเรียน บ้านปางหก
2 เวียงป่าเป้า นาง กุลณภัสสร์ ไชยประเสริฐ โรงเรียน บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ
3 พาน นาย อนันชัย ไผ่กุลวนากร โรงเรียน ศิริมาตย์เทวี
รายการแข่งขัน การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 จำนวนทีม 3 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นางสาว สายอรุณ มูลสถาน โรงเรียน บ้านต้นยาง
2 แม่สรวย นาย ศรายุทธ แก้วเรือน โรงเรียน บ้านวาวี
3 เวียงป่าเป้า นาย อดิศักดิ์ ศรีอ่อน โรงเรียน โป่งน้ำร้อนวิทยา
4 พาน นาย บุญมี สมปาน โรงเรียน บ้านป่าแดงงาม
รายการแข่งขัน การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 จำนวนทีม 15 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาง ณัฐกานต์ เชยบาน โรงเรียน อนุบาลจอมหมอกแก้ว
2 แม่สรวย นางสาว ทิพกฤตา ทิพย์ป้อ โรงเรียน บ้านห้วยมะซาง
3 ป่าแดด นาย เสมียน แก้วอนันต์ โรงเรียน บ้านสักพัฒนา
4 เวียงป่าเป้า นาง พณารัตน์ สุตันคำ โรงเรียน บ้านห้วยหินลาดใน
5 พาน นาย สุนทร บัวทอง โรงเรียน สันหนองควาย
รายการแข่งขัน การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 จำนวนทีม 15 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาง นฤมล สามอินต๊ะ โรงเรียน บ้านห้วยส้านพลับพลา
2 ป่าแดด นาง สายทิพย์ ผิวแดง โรงเรียน บ้านแม่พุง
3 แม่สรวย นางสาว วัชรินทร์ ชัยศรีสวัสดิ์ โรงเรียน บ้านแม่พริก (เมืองยศพิทยานุกุล)
4 เวียงป่าเป้า นาย ณัฐพล กิตติพนาไพร โรงเรียน บ้านสันสลี
5 พาน นางสาว วิริญา แซ่ฟุ่ง โรงเรียน ศิริมาตย์เทวี
รายการแข่งขัน การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 จำนวนทีม 14 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นางสาว ปวีณ์วิชญ์ ศิวะปรัชญ์ โรงเรียน บ้านห้วยหญ้าไซ
2 ป่าแดด นาง สุรีย์ ชินวะโร โรงเรียน บ้านวังวิทยา
3 เวียงป่าเป้า นาย ศุภเกียรติ กุลพงศ์เสรี โรงเรียน ดอยเวียงผาพิทยา
รายการแข่งขัน การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 จำนวนทีม 5 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาย สวัสดิ์ ยาปัน โรงเรียน ห้วยน้ำขุ่นวิทยา
2 เวียงป่าเป้า นาย ทรงธรรม ขันตี โรงเรียน บ้านทุ่งม่าน
3 พาน นางสาว รุ่งทิวา โด่งดัง โรงเรียน วัฒนศึกษา
รายการแข่งขัน การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 จำนวนทีม 3 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาย ณฐนน มีวรรณ์ โรงเรียน โป่งกลางน้ำประชาสรรค์

COPY RIGHT © 2019 งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามการจัดการศึกษา สพป.ชร.2
โทร 088-2591174 www.evaluate.cri2.go.th