ระบบเสนอชื่อกรรมการการแข่งขัน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

หมวดหมู่การแข่งขัน : สุขศึกษาและพลศึกษา
แบ่งเป็นรายการการแข่งขัน จำนวน 8 รายการ ดังนี้
# รหัสรายการ ชื่อรายการการแข่งขัน จำนวนทีม จำนวนกรรมการที่เสนอชื่อแล้ว จัดการข้อมูล
1 070 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 7 ทีม 3 คน เสนอชื่อกรรมการ
2 071 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 2 ทีม 3 คน เสนอชื่อกรรมการ
3 072 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 8 ทีม 3 คน เสนอชื่อกรรมการ
4 073 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 1 ทีม 2 คน เสนอชื่อกรรมการ
5 074 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 2 ทีม 1 คน เสนอชื่อกรรมการ
6 075 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 1 ทีม 2 คน เสนอชื่อกรรมการ
7 076 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 15 ทีม 4 คน เสนอชื่อกรรมการ
8 077 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 14 ทีม 5 คน เสนอชื่อกรรมการ

แสดงรายงานเป็น HTML

รายการแข่งขัน การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 จำนวนทีม 7 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นางสาว ขวัญใจ พรมนอก โรงเรียน บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก)
2 เวียงป่าเป้า นาย สุพจน์ เครือคำ โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 32
3 พาน นาง พรทิพย์ วงค์ตะวัน โรงเรียน เทศบาล 1(บ้านเก่า)
รายการแข่งขัน การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 จำนวนทีม 2 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาย ปิติภัทร พญาใจ โรงเรียน ชุมชนบ้านสันจำปา
2 เวียงป่าเป้า นาย วชิราช กันยะโรจน์ โรงเรียน บ้านโป่งเหนือ
3 พาน นาย ทองสุก ขอบรูป โรงเรียน ร่องธารวิทยา
รายการแข่งขัน การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 จำนวนทีม 8 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาย ทองสุข โพธิษา โรงเรียน ห้วยส้านยาววิทยา
2 เวียงป่าเป้า นาย ธีรวุฒิ ทะนาวา โรงเรียน บ้านห้วยม่วง
3 พาน นาย กชกร ชีวะเกตุ โรงเรียน ศิริมาตย์เทวี
รายการแข่งขัน การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 จำนวนทีม 1 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 เวียงป่าเป้า นางสาว รุ่งนภา ลิอุโมงค์ โรงเรียน โป่งน้ำร้อนวิทยา
2 แม่สรวย นาย อนุรักษ์ ยอดวงค์ โรงเรียน บ้านแม่ต๋ำ
รายการแข่งขัน การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 จำนวนทีม 2 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 เวียงป่าเป้า นาย อภิชาติ ยะมา โรงเรียน อนุบาลเวียงป่าเป้า
รายการแข่งขัน การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 จำนวนทีม 1 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย ว่าที่ร้อยตรี จำรัตน์ บุญธรรม โรงเรียน บ้านห้วยมะซาง
2 เวียงป่าเป้า นาย อรรถพล ชัยอินทร์ โรงเรียน แม่ตะละวิทยา
รายการแข่งขัน การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 จำนวนทีม 15 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 เวียงป่าเป้า นาย ศิริพงศ์ วงค์รักษาศิลป์ โรงเรียน ทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา
2 แม่ลาว นาย จำนันท์ วงศ์ลังกา โรงเรียน บ้านดงมะดะ
3 ป่าแดด นาย สมศักดิ์ ลีหัวสระ โรงเรียน บ้านโป่ง
4 แม่สรวย นาย ทิวัตถ์ วงค์ฟู โรงเรียน บ้านห้วยเฮี้ย
รายการแข่งขัน การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 จำนวนทีม 14 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาง แสงเพียร กันทา โรงเรียน บัวสลีวิทยา
2 แม่สรวย นาย รัฐพล เตี้ยทองหลาง โรงเรียน บ้านห้วยมะแกง
3 ป่าแดด นาย ธนสร ใจเสาร์ดี โรงเรียน บ้านวังวิทยา
4 เวียงป่าเป้า นาย พัฒนา พาสอน โรงเรียน ป่างิ้ววิทยา
5 พาน นาย นิพนธ์ ยาวิลาศ โรงเรียน สันกลางวิทยา

COPY RIGHT © 2019 งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามการจัดการศึกษา สพป.ชร.2
โทร 088-2591174 www.evaluate.cri2.go.th