ระบบเสนอชื่อกรรมการการแข่งขัน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

หมวดหมู่การแข่งขัน : ศิลปะ ทัศนศิลป์
แบ่งเป็นรายการการแข่งขัน จำนวน 15 รายการ ดังนี้
# รหัสรายการ ชื่อรายการการแข่งขัน จำนวนทีม จำนวนกรรมการที่เสนอชื่อแล้ว จัดการข้อมูล
1 078 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 12 ทีม 5 คน เสนอชื่อกรรมการ
2 079 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 15 ทีม 4 คน เสนอชื่อกรรมการ
3 080 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 6 ทีม 3 คน เสนอชื่อกรรมการ
4 081 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 15 ทีม 5 คน เสนอชื่อกรรมการ
5 082 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 15 ทีม 5 คน เสนอชื่อกรรมการ
6 083 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 10 ทีม 3 คน เสนอชื่อกรรมการ
7 084 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 9 ทีม 2 คน เสนอชื่อกรรมการ
8 085 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 9 ทีม 1 คน เสนอชื่อกรรมการ
9 086 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 11 ทีม 3 คน เสนอชื่อกรรมการ
10 087 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 11 ทีม 2 คน เสนอชื่อกรรมการ
11 088 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 4 ทีม 2 คน เสนอชื่อกรรมการ
12 089 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 13 ทีม 3 คน เสนอชื่อกรรมการ
13 090 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 13 ทีม 4 คน เสนอชื่อกรรมการ
14 091 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 14 ทีม 2 คน เสนอชื่อกรรมการ
15 092 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 4 ทีม 2 คน เสนอชื่อกรรมการ

แสดงรายงานเป็น HTML

รายการแข่งขัน การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 จำนวนทีม 12 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาง ควรคำนึง ณ พิกุล โรงเรียน ห้วยส้านยาววิทยา
2 ป่าแดด นางสาว สายทอง อินต๊ะ โรงเรียน ชุมชนบ้านสันมะค่า
3 แม่สรวย นาย ณัฐพงษ์ ต้าวแก้ว โรงเรียน เจดีย์หลวงพิทยา
4 เวียงป่าเป้า นางสาว มานิสา เกตุจันต๊ะ โรงเรียน บ้านโป่งนก
5 พาน นาย เกษตรศักดิ์ คำภีระ โรงเรียน บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง
รายการแข่งขัน การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 จำนวนทีม 15 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาง เนตรมณี กันแสงแก้ว โรงเรียน โป่งแพร่วิทยา
2 ป่าแดด นาง ภัณฑิรา ชัยวงค์ โรงเรียน บ้านโป่ง
3 เวียงป่าเป้า นาย สมคิด เชื้อดวงขาว โรงเรียน บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ
4 พาน นาย นพดล ปูธิปิน โรงเรียน ศิริมาตย์เทวี
รายการแข่งขัน การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 จำนวนทีม 6 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาง สุคนธ์ทิพย์ น้อยหมอ โรงเรียน บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก)
2 ป่าแดด นาย วริทธิพล ลือยศ โรงเรียน ศรีโพธิ์เงินวิทยา
3 พาน นาย สุนทร พูลชุม โรงเรียน บ้านฝั่งตื้น
รายการแข่งขัน การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 จำนวนทีม 15 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นางสาว สุภาพร ธะยะธง โรงเรียน อนุบาลแม่ลาว
2 ป่าแดด นางสาว พรทิพย์ ธิธรรมา โรงเรียน ศรีโพธิ์เงินวิทยา
3 แม่สรวย นางสาว จรรยา สิริการ โรงเรียน บ้านปางอ้อย
4 เวียงป่าเป้า นาย สงกรานต์ งามดี โรงเรียน บ้านห้วยม่วง
5 พาน นางสาว ศุภมาศ ตันแก้ว โรงเรียน ปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)
รายการแข่งขัน การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 จำนวนทีม 15 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาง อัจฉรา ไขแสง โรงเรียน โป่งแพร่วิทยา
2 แม่สรวย นาง สายรุ้ง แสนสดใส โรงเรียน บ้านห้วยหญ้าไซ
3 ป่าแดด นางสาว ศรินทิพย์ กัลยาโน โรงเรียน ศรีโพธิ์เงินวิทยา
4 เวียงป่าเป้า นาย กฤตภาส ศรีวิชัย โรงเรียน ดอยเวียงผาพิทยา
5 พาน นาง ศรัญญา หล้าเถิง โรงเรียน ป่าแดงวิทยา
รายการแข่งขัน การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 จำนวนทีม 10 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 ป่าแดด นาย สำเริง ทองภาพ โรงเรียน โรงช้างวิทยา
2 แม่สรวย นาง กิตินันท์ ชัยพิสุทธิ์เมธา โรงเรียน ท่าก๊อพลับพลาพิทยา
3 พาน นาย พรชัยป สุขใสบูลย์ โรงเรียน บ้านโป่งแดง
รายการแข่งขัน การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 จำนวนทีม 9 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 ป่าแดด นางสาว จินตนา ยารวง โรงเรียน บ้านวังวิทยา
2 แม่สรวย นางสาว อารียา อาแว โรงเรียน บ้านเลาลี
รายการแข่งขัน การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 จำนวนทีม 9 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นางสาว ลลิตา แสนทนันชัย โรงเรียน บ้านห้วยไคร้
รายการแข่งขัน การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 จำนวนทีม 11 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาง เจียมจิตต์ ไชยยลังกา โรงเรียน บ้านโป่งมอญ
2 แม่สรวย นาง ดวงพร วงค์ต่อม โรงเรียน บ้านใหม่แม่ยางมิ้น
3 เวียงป่าเป้า นางสาว ณกมล ชมภูเมืองชื่น โรงเรียน บ้านโป่งนก
รายการแข่งขัน การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 จำนวนทีม 11 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นางสาว ประภาศรี กุศล โรงเรียน บ้านห้วยหญ้าไซ
2 พาน นาย สาธิต น้อยท่าช้าง โรงเรียน ร่องธารวิทยา
รายการแข่งขัน การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 จำนวนทีม 4 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 เวียงป่าเป้า นาย อนันต์ หมื่นถา โรงเรียน แม่ตะละวิทยา
2 แม่สรวย นาง ปรานอม อรินต๊ะทราย โรงเรียน บ้านร้องบง
รายการแข่งขัน การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 จำนวนทีม 13 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาย พิสัณฑ์ อภิวงค์งาม โรงเรียน บ้านห้วยส้านพลับพลา
2 แม่สรวย นางสาว จิตราธาร จันต๊ะยอด โรงเรียน บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์)
3 พาน นาย สุทัศน์ ภู่ทัยกุล โรงเรียน บ้านป่าแดงงาม
รายการแข่งขัน การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 จำนวนทีม 13 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาย วิทวัส กันทะเนตร โรงเรียน บ้านดอยช้าง
2 ป่าแดด นางสาว วิภา แปงนุจา โรงเรียน บ้านวังวิทยา
3 เวียงป่าเป้า นางสาว ศรัญญา เป็งสุวรรณ์ โรงเรียน ชุมชนบ้านกู่ (ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
4 พาน นาย วิชัย จีระประภา โรงเรียน บ้านสันต้นดู่
รายการแข่งขัน การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 จำนวนทีม 14 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 เวียงป่าเป้า นาย ณัฐวุฒิ มากสุข โรงเรียน อนุบาลเวียงป่าเป้า
2 แม่สรวย นาง ดวงฤทัย เทพสุริยะ โรงเรียน บ้านห้วยเฮี้ย
รายการแข่งขัน การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 จำนวนทีม 4 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาย สุวิทย์ นามเมือง โรงเรียน บ้านห้วยมะแกง
2 เวียงป่าเป้า นาย จารุกิตติ์ วงศ์ทวี โรงเรียน บ้านโป่งเทวี

COPY RIGHT © 2019 งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามการจัดการศึกษา สพป.ชร.2
โทร 088-2591174 www.evaluate.cri2.go.th