ระบบเสนอชื่อกรรมการการแข่งขัน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

หมวดหมู่การแข่งขัน : ศิลปะ ดนตรี
แบ่งเป็นรายการการแข่งขัน จำนวน 30 รายการ ดังนี้
# รหัสรายการ ชื่อรายการการแข่งขัน จำนวนทีม จำนวนกรรมการที่เสนอชื่อแล้ว จัดการข้อมูล
1 093 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 5 ทีม 0 คน เสนอชื่อกรรมการ
2 095 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 1 ทีม 1 คน เสนอชื่อกรรมการ
3 096 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 14 ทีม 5 คน เสนอชื่อกรรมการ
4 097 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 13 ทีม 2 คน เสนอชื่อกรรมการ
5 098 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 15 ทีม 3 คน เสนอชื่อกรรมการ
6 099 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 14 ทีม 3 คน เสนอชื่อกรรมการ
7 100 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 9 ทีม 2 คน เสนอชื่อกรรมการ
8 101 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 10 ทีม 2 คน เสนอชื่อกรรมการ
9 102 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 15 ทีม 3 คน เสนอชื่อกรรมการ
10 103 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 13 ทีม 2 คน เสนอชื่อกรรมการ
11 104 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 14 ทีม 2 คน เสนอชื่อกรรมการ
12 105 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 14 ทีม 3 คน เสนอชื่อกรรมการ
13 106 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 15 ทีม 3 คน เสนอชื่อกรรมการ
14 107 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 14 ทีม 4 คน เสนอชื่อกรรมการ
15 108 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 14 ทีม 3 คน เสนอชื่อกรรมการ
16 109 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 10 ทีม 1 คน เสนอชื่อกรรมการ
17 110 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 14 ทีม 5 คน เสนอชื่อกรรมการ
18 111 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 13 ทีม 1 คน เสนอชื่อกรรมการ
19 113 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 2 ทีม 0 คน เสนอชื่อกรรมการ
20 124 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 1 ทีม 1 คน เสนอชื่อกรรมการ
21 126 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 1 ทีม 0 คน เสนอชื่อกรรมการ
22 128 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 1 ทีม 1 คน เสนอชื่อกรรมการ
23 129 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 1 ทีม 0 คน เสนอชื่อกรรมการ
24 130 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 4 ทีม 0 คน เสนอชื่อกรรมการ
25 131 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 1 ทีม 0 คน เสนอชื่อกรรมการ
26 132 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 3 ทีม 1 คน เสนอชื่อกรรมการ
27 133 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 3 ทีม 0 คน เสนอชื่อกรรมการ
28 134 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 2 ทีม 1 คน เสนอชื่อกรรมการ
29 135 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 2 ทีม 0 คน เสนอชื่อกรรมการ
30 142 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 1 ทีม 0 คน เสนอชื่อกรรมการ

แสดงรายงานเป็น HTML

รายการแข่งขัน การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 จำนวนทีม 5 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
รายการแข่งขัน การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 จำนวนทีม 1 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 เวียงป่าเป้า นาย จีรวิทย์ มณีวรรณ์ โรงเรียน ดอยเวียงผาพิทยา
รายการแข่งขัน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 จำนวนทีม 14 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาง ทัศนัย บุญรอด โรงเรียน บ้านผาบ่อง (คุรุราษฎร์สามัคคี)
2 แม่สรวย นาย วรวิทยา ลาวตุม โรงเรียน บ้านห้วยไคร้
3 ป่าแดด นาย วีระ ภูมิพื้น โรงเรียน บ้านแม่พุง
4 เวียงป่าเป้า นาง ปัทมา แสนเมธา โรงเรียน บ้านโฮ่ง
5 พาน นาย ณัฐกานต์ หวังดี โรงเรียน วัฒนศึกษา
รายการแข่งขัน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 จำนวนทีม 13 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 ป่าแดด นาย นิยม ธรรมขุนทด โรงเรียน ป่าแงะวิทยา
2 แม่สรวย นาย พงศ์พันธ์ นันชัย โรงเรียน เวียงผาวิทยา
รายการแข่งขัน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 จำนวนทีม 15 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาง พิรานันท์ กันทา โรงเรียน ห้วยส้านยาววิทยา
2 แม่สรวย นาย ศุภชัย พึ่งศรี โรงเรียน ชุมชนบ้านโป่ง
3 เวียงป่าเป้า นาง นิลสวาท เขื่อนแก้ว โรงเรียน อนุบาลแม่ขะจาน
รายการแข่งขัน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 จำนวนทีม 14 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 ป่าแดด นาย วีรณพ เชื้อเมืองพาน โรงเรียน บ้านวังวิทยา
2 แม่สรวย นางสาว ประภากร สุนารัตน์ โรงเรียน บ้านร้องบง
3 เวียงป่าเป้า นางสาว ชมพูนุท ทาชมภู โรงเรียน บ้านแม่ปูนหลวง
รายการแข่งขัน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 จำนวนทีม 9 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นางสาว ดลยา ขันเวท โรงเรียน บ้านแม่โมงเย้า
2 พาน นาย ศุภชัย ปัญโญ โรงเรียน ศิริมาตย์เทวี
รายการแข่งขัน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 จำนวนทีม 10 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาย คมสัน สุสี โรงเรียน บ้านดอยช้าง
2 พาน นาย ฐาปนา ทองจินดา โรงเรียน ปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)
รายการแข่งขัน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 จำนวนทีม 15 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาย เกียรติศักดิ์ วงค์ใหญ่ โรงเรียน ชุมชนบ้านสันจำปา
2 เวียงป่าเป้า นาย วิเชียร พลภูสา โรงเรียน อนุบาลเวียงป่าเป้า
3 พาน นางสาว ชัชชญา ปัญญาเลิศ โรงเรียน อบต.เมืองพาน(บ้านดอนตัน)
รายการแข่งขัน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 จำนวนทีม 13 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นางสาว สโรบล เต็มอุ่น โรงเรียน บ้านห้วยหญ้าไซ
2 เวียงป่าเป้า นางสาว สุกัญญา วิวรรณ โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 32
รายการแข่งขัน การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 จำนวนทีม 14 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นางสาว ธวัลรัตน์ อ่อนราษฏร์ โรงเรียน บ้านสันก้างปลา
2 เวียงป่าเป้า นางสาว กาญจนา ศรีมูล โรงเรียน บ้านโป่งนก
รายการแข่งขัน การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 จำนวนทีม 14 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาง ธัญภรณ์ อะโน โรงเรียน บ้านแม่ผง
2 เวียงป่าเป้า นาย บุญทวี ยานะเครื่อง โรงเรียน โป่งน้ำร้อนวิทยา
3 พาน นางสาว นิดาพร เครือวงค์ โรงเรียน สันหนองควาย
รายการแข่งขัน การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 จำนวนทีม 15 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาง นิตยาพร วรจักร โรงเรียน บ้านหนองเก้าห้อง
2 แม่สรวย นางสาว พิมพ์ธิดา บุญตัน โรงเรียน บ้านห้วยไคร้
3 เวียงป่าเป้า นางสาว ลภัสรดา แว่นระเว โรงเรียน บ้านโป่งเหนือ
รายการแข่งขัน การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 จำนวนทีม 14 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 เวียงป่าเป้า นาง มิ่งขวัญ ประสาท โรงเรียน ทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา
2 แม่ลาว นาง วชิรา อินลี โรงเรียน บ้านดงมะดะ
3 แม่สรวย นาย ธนกฤต ใจดี โรงเรียน บ้านใหม่แม่ยางมิ้น
4 พาน นาง พิมพ์ปวีณ์ ไคร์เกียร์ โรงเรียน ธารทองวิทยา (ป่ารวก)
รายการแข่งขัน การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 จำนวนทีม 14 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาง จิรวรรณ์ สานุมิตร โรงเรียน บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์)
2 เวียงป่าเป้า นาย สรณัฐ แก้วศรี โรงเรียน โป่งน้ำร้อนวิทยา
3 พาน นาง ผกายมาศ เตปิน โรงเรียน โป่งทะลายใหม่เจริญ
รายการแข่งขัน การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 จำนวนทีม 10 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นางสาว พัทรศยา ปิงยศ โรงเรียน บ้านปางหลวง
รายการแข่งขัน การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 จำนวนทีม 14 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาง อภิญญา แก้วโสม โรงเรียน ชุมชนบ้านป่าก่อดำ
2 ป่าแดด นาง เกศนี สุริยะ โรงเรียน ป่าแงะวิทยา
3 เวียงป่าเป้า นาง สายพิณ สมฤทธิ์ โรงเรียน บ้านสันสลี
4 แม่สรวย นาย จำรูญ นิธิชนาธร โรงเรียน บ้านแม่โมงเย้า
5 พาน นาง กันยารัตน์ ประสาทพร โรงเรียน ป่าแดงวิทยา
รายการแข่งขัน การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 จำนวนทีม 13 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาย ธีรพงศ์ ใจซื่อ โรงเรียน บ้านดอยช้าง
รายการแข่งขัน การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 จำนวนทีม 2 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
รายการแข่งขัน การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 จำนวนทีม 1 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นางสาว วรรณภัสสร เต็นคำ โรงเรียน ชุมชนบ้านโป่ง
รายการแข่งขัน การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 จำนวนทีม 1 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
รายการแข่งขัน การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 จำนวนทีม 1 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 เวียงป่าเป้า นางสาว นริศรา ใบงิ้ว โรงเรียน บ้านฮ่างต่ำ
รายการแข่งขัน การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 จำนวนทีม 1 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
รายการแข่งขัน การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 จำนวนทีม 4 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
รายการแข่งขัน การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 จำนวนทีม 1 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
รายการแข่งขัน การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 จำนวนทีม 3 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่ลาว นาย เสน่ห์ กล้าณรงค์ โรงเรียน ข้าราชการบำนาญ
รายการแข่งขัน การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 จำนวนทีม 3 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
รายการแข่งขัน การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 จำนวนทีม 2 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาย ชนก วรรณสอน โรงเรียน บ้านห้วยกล้า
รายการแข่งขัน การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 จำนวนทีม 2 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
รายการแข่งขัน การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 จำนวนทีม 1 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน

COPY RIGHT © 2019 งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามการจัดการศึกษา สพป.ชร.2
โทร 088-2591174 www.evaluate.cri2.go.th