ระบบเสนอชื่อกรรมการการแข่งขัน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รายงานการเสนอชื่อคณะกรรมการ หมวดหมู่การแข่งขัน : คอมพิวเตอร์

แบ่งเป็นรายการการแข่งขัน จำนวน 12 รายการ ดังนี้

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 จำนวนทีม 14 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 เวียงป่าเป้า นาย สุทธิพงษ์ พรมเทพ โรงเรียน ทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา
2 ป่าแดด นางสาว นงลักษณ์ นันต๊ะภาพ โรงเรียน โรงช้างวิทยา
3 แม่สรวย นางสาว สมาพร เหมวรรธนบูรณ์ โรงเรียน ห้วยน้ำขุ่นวิทยา
4 พาน นาย ประสิทธิ์ กันคำ โรงเรียน อบต.เมืองพาน(บ้านดอนตัน)
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 จำนวนทีม 2 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาย ครรชิต ครูบา โรงเรียน บ้านเลาลี
2 เวียงป่าเป้า ว่าที่ร้อยตรีหญิง นิ่มนุช ผ่องใส โรงเรียน บ้านโป่งนก
3 พาน นางสาว ปาณิศา ก้อนละตา โรงเรียน ธารทองวิทยา (ป่ารวก)
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 จำนวนทีม 10 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาย จิรัฎฐ์ คชลัย โรงเรียน บ้านห้วยมะซาง
2 เวียงป่าเป้า นางสาว ณัฐกฤตา นรชาญ โรงเรียน บ้านเมืองน้อย (นิมมานเหมินทรานุสรณ์)
3 พาน นางสาว ปาณิศา ก้อนละตา โรงเรียน ธารทองวิทยา (ป่ารวก)
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 จำนวนทีม 8 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 เวียงป่าเป้า นาย ทวีศักดิ์ ธิมา โรงเรียน แม่ตะละวิทยา
2 แม่สรวย นาย ยุทธพงษ์ รุ่งทวีพิทยากุล โรงเรียน บ้านใหม่แม่ยางมิ้น
3 พาน นาง วาสิณี เลี่ยมสุวรรณ โรงเรียน บ้านป่าแดงงาม
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 จำนวนทีม 5 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาง บุญนิศา ชมภูใหล โรงเรียน บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์)
2 พาน นางสาว อนงค์นาฏ บัวแดง โรงเรียน สันกลางวิทยา
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 จำนวนทีม 9 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 ป่าแดด นางสาว กุลภัส มาฟู โรงเรียน ศรีโพธิ์เงินวิทยา
2 แม่สรวย นาย ฐิติกร ป่าเขียว โรงเรียน ท่าก๊อพลับพลาพิทยา
3 พาน นาย จิราภัทร คำแปง โรงเรียน บ้านป่าบง
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 จำนวนทีม 10 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 เวียงป่าเป้า นาย ชัยสิทธิ์ ตั้งแปล โรงเรียน บ้านสัน
2 แม่สรวย นาย ศุภสิทธิ์ กวินรัตน์ชัย โรงเรียน บ้านปางกิ่ว (ศุภสิทธิ์มหาคุณ)
3 พาน นางสาว กุลฑลี เทพศิริ โรงเรียน พานพสกสวัสดิ์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 จำนวนทีม 8 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาย เสฏฐวงศ์ อินทะเรืองรุ่ง โรงเรียน บ้านห้วยไคร้
2 เวียงป่าเป้า นาย ชยกร กิจรักษ์ โรงเรียน บ้านโป่งเทวี
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 จำนวนทีม 14 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 ป่าแดด นาง สุทธินันท์ คำมา โรงเรียน บ้านวังวิทยา
2 เวียงป่าเป้า นางสาว วันนภา ชมบาล โรงเรียน บ้านแม่ปูนหลวง
3 แม่สรวย นางสาว พัชราภรณ์ กันคำ โรงเรียน บ้านใหม่แม่ยางมิ้น
4 พาน นาย อดิศร เจียมสกุล โรงเรียน วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 จำนวนทีม 5 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาย สรวุฒิ แก้วปุ๋ย โรงเรียน ชุมชนบ้านโป่ง
2 พาน นางสาว ศศิธร ทูลศิริ โรงเรียน บ้านฝั่งตื้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 จำนวนทีม 9 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 ป่าแดด นาง มาลี อินต๊ะไสย์ โรงเรียน ป่าแงะวิทยา
2 แม่สรวย นาย วชิระ ใจมั่น โรงเรียน เจดีย์หลวงพิทยา
3 พาน นาย อนุรักษ์ เชื้อเมืองพาน โรงเรียน ศิริมาตย์เทวี
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 จำนวนทีม 6 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 เวียงป่าเป้า นาย กรณ์พัฒน์ ทิพย์อุโมงค์ โรงเรียน อนุบาลเวียงป่าเป้า
2 พาน นาย รธาราธิป ยอดวงศ์ โรงเรียน บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง

COPY RIGHT © 2019 งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามการจัดการศึกษา สพป.ชร.2
โทร 088-2591174 www.evaluate.cri2.go.th